РАЗПОРЕЖДАНЕ 94/13.6.2013г.

 

Днес, 13.06.2013г, Мариела Иванова-районен съдия и съдия-докладчик по НОХД N 246/2013г. по описа на Карнобатски районен съд като се запознах с материалите по делото, намирам следното:

Производството по делото е образувано по предложение на прокурор от КРП на основание чл. 306,ал.1,т.3 от НПК вр.чл.68 НК да бъде приведено в изпълнение наложеното общо наказание измежду наказанията, наложени на С.Г.И. с ЕГН ********** ***/2010 година, № 537/2010 година, № 458/2011 година и № 427/2012 година–всички по описа на Районен съд Карнобат, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, което общо наказание му е било наложено с определение 59/02.04.2013г. по ЧНД 99/2013г. по описа на КРС, в сила от 17.04.2013г. Със същият съдебен акт изпълнението на това наказание е било отложено на основание чл.69,ал.1 вр.чл. 66,ал.1 НК за срок от три години. В настоящото предложение искането за привеждане на наказанието в изпълнение е мотивирано с факта, че в изпитателния срок осъденото лице е извършило друго умишлено престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода. Направено е и искане на основание чл. 25,ал.3 НК да се приспадне изтърпяното от 27.12.2010г. до 27.06.2011г. наказание „пробация”, като два дни „пробация” се зачетат за един ден лишаване от свобода.

В предложението се посочва още, че  с определение 46/23.05.2013г. по НОХД 221/2013г. е било одобрено споразумение за решаване на делото в досъдебното  производство, съгласно което С.И. се е признал за виновен в извършване на 16.05.2013г. престъпление по чл. 195,ал.1,т.3, т.5, т.7 НК, за което му  е било наложено наказание в размер на три месеца лишаване от свобода. В съдебното заседание след одобряване на споразумението прокурорът е направил искане съдът да се произнесе за приложението на чл. 68,ал.1 НК относно изтърпяването на определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от една година, но същото е оставено без уважение с мотива, че не са представени доказателства каква част от наказанието е изтърпяна.

След направена служебна справка в съдебно-деловодната система на КРС става ясно, че в проведеното на 23.05.2013г. открито съдебно заседание по НОХД 221/2013г. по описа на КРС, след одобряване на споразумение между КРП и  подсъдимия С.И. прокурорът е направил нарочно искане да  се приведе в изпълнение наказанието лишаване от свобода по ЧНД № 99/2013 г. на КРС, в законна сила от 17.04.2013 г., с което е определено общо наказание по НОХД № 529/2010 година, № 537/2010 година, № 458/2011 година и № 427/2012 година–всички по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно– лишаване от свобода в размер на една година. Съдията докладчик по НОХД 221/2013г. е счел, че: „същото следва да бъде оставено без уважение, тъй като по делото не са представени данни и доказателства, че към настоящия момент не са изтърпени наказанията пробация наложени по НОХД № 529/2010 година, № 537/2010 година двете по описа на Районен съд-град Карнобат”, поради което е постановил определение, с което е оставил искането без уважение.

Тъй като приложението на чл. 68 НК не е включено в приложното поле на чл. 381 НПК, произнасянето по него става по реда на чл. 306,ал. 1. т.3 НПК след одобряване на споразумението. В съдебното заседание от 23.05.2013г. по НОХД 221/2013г. е проведено такова производство, в което съдията докладчик е разгледал искането за приложение на чл. 68 НК и е постановил съдебен акт по същество.

След влизането в сила на определението, с което на основание чл. 306,ал.1,т.3 НПК вр.чл. 68 НК е оставено без уважение искането за привеждане в изпълнение на наложеното по ЧНД № 99/2013 г. на КРС общо най-тежко наказание на подсъдимия И. (без значение дали актът е законосъобразен или не) съдът не може да разгледа ново искане по реда на чл. 306,ал.1,т.3 НПК относно приложението на чл. 68 НК  без да наруши забраната по чл. 24, ал.1,т.6 НПК, тъй като разпоредбата изключва възможността да бъдат водени наказателни производства с един и същи предмет срещу едно и също лице ( в т.см. Решение № 597 от 15.12.2011г. на ВКС по н. д. № 2663/2011г., I н. о., НК, Решение № 228 от 4.05.2010 г. на ВКС по н. д. № 112/2010 г., I н. о., НК, Решение № 520 от 15.12.2009 г. на ВКС по к. н. д. № 484/2009 г., II н. о., НК и др.).

Горното налага извода, че настоящото производство се явява недопустимо и следва да бъде прекратено

 Така мотивиран и на основание чл. 24, ал.1, т.6 НПК съдията-докладчик

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 246/2013г. по описа на Районен съд Карнобат.

Разпореждането подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в петнадесетдневен срок от връчването.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: