Р Е Ш Е Н ИE

99 / 13.6.2013 г.

                                       13.06-2013г., град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       ІІ състав

На тридесет и първи май две хиляди и тринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Коева

НАХ дело № 134  по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е реда на  чл. 59  и сл.  от ЗАНН.

        Образувано е по жалба от Д.С.Б. *** против  наказателно постановление № 1360 от 22.02-2013г.  на Директора на Регионална Дирекция по Горите- Б.- инж.С. Т. , упълномощен със Заповед №  РД49-199/ 16.05-2011г.  на Министъра на земеделието и храните  , с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 213, ал.1, т. 2 от Закона за горите  - на12.11-2012г. на територията на ТП ДГС „К. „, в гр.К.*** транспортира дървесина за огрев на капали по 50 см., нарязани от дървесен вид – дъб, в размер  на 2 пр.м3, без превозен билет , което се установи и от свидетеля: С. С. С. , с адрес – гр.К.**** и на основание чл.266, ал.1  от Закона за горите  е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева, както и  на основание чл. 273, ал.1 от Закона за горите , вещите, послужили за извършване на нарушението 7 1 бр.  товарен автомобил , марка „Форд” с рег.№ К 316 КОВ  .

В жалбата се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

          В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован  се явява лично и чрез защитата си – адв.Т.Т.  АК – Б. , от гр.К.   моли съдът да отмени наказателно постановление , като незаконосъобразно . 

Административнонаказващият орган, редовно призован, чрез  пълномощника си – юрисконсулт Ю.М.   изразява становище  в смисъл, че жалбата неоснователна и моли съдът да потвърди наказателното постановление.

          Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е  частично основателна.

        Съдът от фактическа страна намира за установено   следното:На 12.11-2012г. ДГС-К. , гр.К.*****  в 16,00 часа  Д.С.Б. с ЕГН ********** ***  транспортира дървесина за огрев  на капъни по 50 см. , нарязани от дървен вид – дъб, в размер на  2 пр. Куб.м., без превозен билет, в присъствието на свидетел  С.С.С. с ЕГН ********** ***, за което бил съставен Акт  в 16,30 часа на 12.11-2012г., сериен № 002501.Видно, че в същият Акг в графа „ Вид и количество на задържаните материали и вещи, предмет  или средство за извършване на нарушението   отразено : камионче , марка „Форд” с рег.№ К 316 КОВ.

В акта  като обяснения на нарушителя е отразено с , че „Представил съм фактура № 1800003266 / 21.08-2012г. и превозен билет КС247453 / 002109 в момента на проверката, за което имам  свидетели.Камиона се намираше  в двора  на  „***** „.

Със жалбата  представят  заверено копие от превозен билет  номер : КС 247453/002109  от 0421.08-2012г. и от фактура №  1800003116/16.08-2012г. на ТГС К. , издадени  на С. Д. Б. ***.

Впоследствие , въз основа на Акт от 12.11-2012г., сериен № 002501 било издадено атакуваното наказателно постановление №  1360 от 22.02-2013г. , в който като свидетел , посочено лицето :  С. С. С. , с адрес : гр.К.***.

Видно по делото, че  по преписка вх.№ 1520 /2012г. на КРП с Постановление  от 25.01-2012г.  е отказано  да се образува досъдебно производство срещу жалбоподателя  Д.С.Б. *** , за извършено нарушение по чл. 213, ал.1, т. 2 от ЗГ, поради липса на престъпление по чл. 235 от НК.

Съдът счита, че  наказателното постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН , съставен от оправомощено лице, видно от заповед    РД49-199/ 16.05-2011г.  на Министъра на земеделието и храните  .Настоящото производство е от административнонаказателен характер.Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние , което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и НП и дали е извършено от него виновно,  които предпоставки следва да бъдат  установени и доказани от  административнонаказващия орган , като представител на  администритивно наказателното обвинение.

Видно от направеното възражение от страна на нарушителя  по време на съставяне на акта , че същият  изразява несъгласието си с изложените в акта  констатации относно  извършвания превоз.Възраженията  на нарушителя се подкрепят както и  от приложените към жалбата и представени своевременно на  наказващият орган писмени доказателства, така и от показанията на разпитан по делото свидетел Г. Н. Г. .По делото са налице данни, че  лицето , посочен в наказателно постановление С. С. С. , с адрес : гр.К.****, не съществува .Показанията на разпитана по делото С.С. ***, съд т не  кредитира, тъй като  счита, че същата е заинтерисованата и  по делото са налице данни, че  последната живее в фактически брачни отношения н актосъставителя, който има  неуредени финансови  задължения в бащата на жалбоподателя С. Д. Б..

Съдът счита, че след като жалбоподателят  оспорва фактическите обстоятелства, посочени в акта и в наказателното постановление,  административнонаказващият орган  следвало да докаже  тези обстоятелства, които имат значение  за ангажиране на  административнонаказателната отговорност  на  лицето, посочено  като нарушител.Съдът счита, че  в случая административнонаказващият орган  не представя  доказателства, от които да се установява по безспорен начин , че жалбоподателят Д.С.Б. транспортирал  дървесина за огрев без  превозен билет не са ангажирани, поради което  съдът и приема, че изводът  на административнонаказващият орган , че жалбоподателя е извършил  процесното нарушение е необоснован и недоказан.

При тези обстоятелства , съдът  намира, че жалбата е основателна и атакуваното наказателно постановление №  1360 от 22.02-2013г.неправилно и  следва да се отмени.

    Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                            Р      Е     Ш     И   :

    ОТМЕНЯ  наказателно постановление  № № 1360 от 22.02-2013г.  на Директора на Регионална Дирекция по Горите- Б.- инж.С. Т. , упълномощен със Заповед №  РД49-199/ 16.05-2011г.  на Министъра на земеделието и храните  , с което на жалбоподателя Д.С.Б.  с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 213, ал.1, т. 2 от Закона за горите  -затова , че  на 12.11-2012г. на територията на ТП ДГС „К. „, в гр.К.******* транспортира дървесина за огрев на капали по 50 см., нарязани от дървесен вид – дъб, в размер  на 2 пр.м3, без превозен билет , което се установи и от свидетеля: С. С. С. , с адрес – гр.К.****** и на основание чл.266, ал.1  от Закона за горите  е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева, както и  на основание чл. 273, ал.1 от Закона за горите постановил и отнтемане на вещите, послужили за извършване на нарушението : 1 бр.  товарен автомобил , марка „Форд” с рег.№ К 316 КОВ .

        Решението  може да се обжалва с  касационна жалба пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: