РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 31.5.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 230/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Ж.А.К.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 31.5.2013г.
Ж.А.К.
На осн. чл. 234В, ал.1 от НК,вр. чл.55 ал.1 т.2 буква“б“ от НК се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. Както и „ГЛОБА“ в размер на 150 лв.
В законна сила от 31.5.2013г.

2

НОХД No 232/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.И.С.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 31.5.2013г.
С.И.С.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия С.И.С. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия С.И.С. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, 160 /СТО И ШЕСТДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия С.И.С. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
В законна сила от 31.5.2013г.