П Р О Т О К О Л

 

29.05.2013 година                                                                    град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,                    ІІІ    състав

На двадесет и девети май две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                     

                                      Съдебни заседатели: 1. В.К.

                                                      2. С.Ж.

 

Секретар ……………………Д.Е.……..…....................................

Прокурор................................Щ.П..…....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ…..……

Частно наказателно дело номер……200…......по описа за...2013....година

На именното повикване в ........................14,40…………..............часа се явиха:

 

         Осъденият М.М.М., редовно призован, се явява лично.

         За Районна прокуратура Карнобат редовно призована, се явява прокурорът П..

В съдебно заседание са постъпили: писмо рег. № 1855 от 18.05.2013 г. на ГД „Изпълнение на наказанията”, ОС”ИН” Бургас, сектор „Пробация” Бургас и справка за съдимост рег. № 537 от 27.05.2013 г., издадена от Районен съд – Карнобат с приложени към нея бюлетини за съдимост.

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ М.: Да се гледа делото.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Постъпило е предложение от Карнобатския районен прокурор с правно основание чл.306, ал.1, т.1, във вр. с чл.25, във вр. с чл. 23 от НК за определяне на общо наказание на осъдения М.М.М..

Сне се самоличността на осъдения:

М.М.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***, с ЕГН **********.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

ОСЪДЕНИЯТ М.:  Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

Р. ПРОКУРОР:  Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

Поддържам направеното предложение за определяне на едно общо наказание по посочените в искането НОХдела. Моля в допълнение на това да бъде взето предвид и постановеното наказание на М.М.М. по НОХД № 221/2013 г. по описа на РС-Карнобат, определението по което е влязло в законна сила на 23.05.2013 г. Да се приемат писмените доказателства. Няма да соча други доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ М.: Моля да ми бъде наложено общо наказание.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства.

СЪДЪТ прочете писмените доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

         ДАВА думата за съдебни прения.

Р. ПРОКУРОР: Уважаеми г-н съдия, РП Карнобат е внесла предложение за определяне на общо наказание на М.М.М. между наказанията по НОХД № 71/2013 год. и по НОХД № 192/2013 год. – двете по описа на РС Карнобат. Поддържам така направеното предложение, като  считам че е налице законово основание за налагане на едно общо наказание по горепосочените дела в размер на пет месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК да се отложи за изпитателен срок от 3 години. Наложеното на осъдения М. наказание с определение № 46 от 23.05.2013 г. по НОХД № 221/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 23.05.2013 г. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно отделно от така предложеното общо наказание при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Тъй като престъплението за което осъдения М. е осъден по НОХД № 221/2013 г. по описа на РС-Карнобат е извършено в изпитателния срок по НОХД № 71/2013 г. по описа на РС-Карнобат на основание чл. 68 ал.1 от НК предлагам да бъде приведено в изпълнение определеното общо наказание по НОХД № 71/13 г. и по НОХД № 192/2013 г., двете по описа на РС-Карнобат в размер на 5 месеца лишаване от свобода, което наказание предвид разпоредбата на чл. 60 ал.1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

Предвид това, че наложеното по НОХД № 192/2013 г. по описа на РС-Карнобат наказание пробация на осъдения М. не е започнало да бъде изтърпявано не следва да се приспада от общото наказание лишаване от свобода по НОХД № 71/2013 г. и по НОХД № 192/2013 г., двете по описа на РС-Карнобат.

ОСЪДЕНИЯТ М.: Моля да ми определите едно общо наказание, така както предлага районния прокурор.

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

Счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание ще произнесе определението си.

        

        

 

         СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Съдът, като взе предвид приложените към делото доказателства –намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

1. Със споразумение, одобрено с определение № 11 от 13.02.2013 год. по НОХД № 71/2013 год. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 13.02.2013 год. на осъдения М.М.М., за престъпление по чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, извършено в периода 13.09.2012 г. – 18.09.2012 г. му е определено наказание пет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК съдът е отложил за изпитателен срок от три години.

2. Със споразумение, одобрено с определение № 39 от 26.04.2013 год. по НОХД № 192/2013 год. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 26.04.2013 год. на осъдения М.М.М., за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл. І-во от НК, извършено на неустановена дата през периода 01.09.2012 г. -30.09.2012 г. му е определено наказание пробация със следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,

·        200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

3. Със споразумение, одобрено с определение № 46 от 23.05.2013 год. по НОХД № 221/2013 год. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 23.05.2013 год. на осъдения М.М.М., за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, т.5, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28 от НК, вр. чл.55, ал.1 от НК, извършено на 16.05.2013 г. му е определено наказание три месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

Съдът, като взе предвид приложените към делото доказателства намира за установено, следното: осъденият М.М.М. е извършил престъпленията, за които са му наложени съответните наказания по горепосочените НОХДела № 71/2013 год. и № 192/2013 год. – двете по описа на КРС преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях, като в случая съдът намира, че следва да намери приложение разпоредбите на чл. 25, във връзка с чл.23 от НК, като на осъдения М.М.М. следва да му бъде наложено едно общо наказание от ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода по горепосочените НОХДела, което наказание на основание чл. 66 ал.1 от НК следва да бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ години.

Тъй като след това осъденият М. е извършил ново престъпление за което му е наложено наказание по НОХД № 221/2013 г. по описа на РС-Карнобат в размер на три месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание е постановено да бъде при първоначален строг режим на основание чл. 61 т.2 от ЗИНЗС което да се изтърпи в затвор или в затворническо общежитие на основание чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС, в изпитателния срок, определен му по НОХД № 71/2013 г. по описа на РС-Карнобат, то съдът намира, че на основание чл.68, ал.1 от НК осъдения М. следва да изтърпи отделно така определеното му общо наказание по НОХД № 71/2013 год. и по НОХД № 192/2013 г. , двете по описа на РС-Карнобат, посочено по-горе в размер на пет месеца лишаване от свобода, което следва да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл. 60, ал.1 във връзка с чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС.

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения М.М.М. с ЕГН **********,*** едно общо най-тежко наказание от ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 71/2013 год. и по НОХД № 192/2013 год. – двете по описа на РС-Карнобат.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание на осъдения М. от пет месеца лишаване от свобода  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ПОСТАНОВЯВА осъдения М. да изтърпи наказанието наложено му по НОХД № 221/2013 г. по описа на РС-Карнобат в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОТДЕЛНО, което същият следва да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл. 60, ал.1 във връзка с чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното общо наказание на осъдения М. от ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 71/2013 г. и по НОХ № 192/2013 г., двете по описа на РС-Карнобат, което наказание същия следва да изтърпи ОТДЕЛНО, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя същото наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

        

         Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро съдимост при РС-Карнобат.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30  часа.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………………..

 

 

                                           2…………………………

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: