РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.5.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 885/2012

Искове по КТ

В.А.Д.

ЕТ ЕЛТА - ДИМИТЪР ЧАКЪРОВ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.5.2013г.
ОСЪЖДА ЕТ Е. – Д.Ч. със седалище и адрес на управление гр. Карнобат , обл. Бургаска ул. 9 -ти септември № 48 с ЕИК 102012080 представляван от Д.К.Ч. с ЕГН ********** ***-ти септември № 48 да заплати на В.А.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Стара Загора ул. Любен Каравелов № 24 вх. А ет. 3 ап. 31 , същият с процесуален представител и съдебен адрес адв. И.Т. *** офис 10 неизплатените му основни и допълнителни трудови възнаграждения включително и командировъчни пари и обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2011 и 2012 година , дължими се по трудов договор № 11 от 25.11.2011 година за периода от 25.11.2011 г. до 31.01.2012 г. в размер на общата сума от 5 693, 29 лв. от която : сумата от 5 653, 29 лв. неизплатени основни и допълнителни трудови възнаграждения вкл. и командировъчни пари за месеците ноември 2011 година , месец декември 2011 година и месец януари 2012 година и сумата от 40 лв. представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за същия период , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница в размер на сумата от 370, 09 лв. за периода от 01.12.2011 г. до датата на завеждането на исковата молба в КРС – 29.08.2012 година, , като ОТХВЪРЛЯ акцесорната претенция за мораторна лихва върху същите в частта й до пълния й предявен размер от 374, 05 лв., като неоснователна и недоказана.    НА ОСНОВАНИЕ чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в горепосочените му осъдителни части за присъдени трудови възнаграждения и обезщетение за работа .