Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 96 / 9.5.2013г. град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и пети април  две хиляди и тринадесета  година...........................

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……...........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.....1270.......по описа за............2012..................година

Ищецът по настоящото дело М.К.М. *** с настоящата си искова молба е предявил срещу ответната страна  „ Апас 2002  „ ЕООД гр. София , представлявано от Ч.И.А.  обективно съединени искове  с правно основание чл.  128 т.2 от КТ във връзка с чл. 124 от КТ всички искове  във връзка с чл. 86 от ЗЗД с които горепосочения ищец моли съда да постанови решение с което  да осъди ответника „ Апас 2002  „ ЕООД гр.София  да му заплати общата парична сума в размер на  1 500  лв.  представляваща  неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения  за периода от 01.01.2011 година до 31.06.2011 година , дължими се по прекратения му трудов договор № 583 от 13.02.2009 година , прекратен със съответната Заповед № 448 от 30.06.2011 година  , считано от 01.07.2011 година , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница   в размер на 217, 06  лв. дължима се за периода от 01.02.2011 година до завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година ,ведно  със законната лихва върху същата главница   от 1 500 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година до окончателното й изплащане . Същият ищец  М.К.М.   претендира да му бъдат присъдени и направените от него съдебни разноски по настоящото дело , като освен това на основание чл. 242 ал.1 от ГПК същият ищец моли съда да допусне предварително изпълнение  на съдебното решение  за присъждане на претендираните горепосочени възнаграждения за труд.

   

В съдебно заседание ищцовата страна чрез процесуалният си представител поддържа така предявените от нея искове , като моли съда да ги уважи изцяло така както са предявени , като моли съда понеже твърди, че в случая са налице предпоставките визирани в хипотезата на чл. 239 ал.1  от ГПК , настоящия съд да постанови неприсъствено съдебно решение по повод на  исковете по настоящия правен спор . Съдът в съдебно заседание  е разгледал това искане на ищцовата страна за постановяване на исканото от нея съдебно неприсъствено съдебно решение срещу  ответника по повод на предявените от ищцовата страна  искове   , като е счел , че наистина са налице предпоставките за постановяването на такова неприсъствено съдебно решение по смисъла на чл. 239 ал.1  от ГПК за което е изложил и основания за това в своите мотиви , като е постановил , че ще се произнесе с неприсъствено съдебно решение по повод  на предявените от ищеца искове по настоящото дело.

Ответната страна в преклузивния й срок по чл. 131 ал.1 от ГПК въпреки указанията на настоящия съд не е подала писмен отговор на исковата молба с която са предявени горепосочените искове срещу нея.

Ответната страна , редовно призована , не се явява в съдебно заседание  неин  законен или процесуален представител и  същата не взема становище по така предявените срещу него искове , въпреки , че съдът е указал на същата последиците от неспазването на сроковете  за размяна на книжа  и от неявяването  в съдебно заседание на неин законен или процесуален представител и също намира, че исковете се явяват основателни с оглед на посочените в исковата молба и събраните в съдебното производство писмени доказателства , поради което съдът намира, че в случая са налице предпоставките за постановяване на  неприсъствено решение по настоящото дело .  

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено  от фактическа и правна страна следното : Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба от М.К.М. *** с настоящата си искова молба е предявил срещу ответната страна  „ Апас 2002  „ ЕООД гр. София , представлявано от Ч.И.А.  обективно съединени искове  с правно основание чл.  128 т.2 от КТ във връзка с чл. 124 от КТ всички искове  във връзка с чл. 86 от ЗЗД с които горепосочения ищец моли съда да постанови решение с което  да осъди ответника „ Апас 2002  „ ЕООД гр.София  да му заплати общата парична сума в размер на  1 500  лв.  представляваща  неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения  за периода от 01.01.2011 година до 31.06.2011 година , дължими се по прекратения му трудов договор № 583 от 13.02.2009 година , прекратен със съответната Заповед № 448 от 30.06.2011 година  , считано от 01.07.2011 година , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница   в размер на 217, 06  лв. дължима се за периода от 01.02.2011 година до завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година ,ведно  със законната лихва върху същата главница   от 1 500 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година до окончателното й изплащане . Същият ищец  М.К.М.   претендира да му бъдат присъдени и направените от него съдебни разноски по настоящото дело , като освен това на основание чл. 242 ал.1 от ГПК същият ищец моли съда да допусне предварително изпълнение  на съдебното решение  за присъждане на претендираните горепосочени възнаграждения за труд.

В случая съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено съдебно  решение по смисъла на чл. 239 ал.1 от ГПК , тъй като са налице предпоставките за постановяване на такова неприсъствено съдебно решение понеже същата ответна страна  „ Апас 2002„ ЕООД гр. София не е изпратила отговор по повод на исковата молба с която са предявени горепосочените искове срещу нея , в съдебно заседание не се явява неин законен или процесуален представител въпреки , че съдът е указал на същата последиците от неспазването на сроковете  за размяна на книжа  и от неявяването  в съдебно заседание на неин законен или процесуален представител и също намира, че исковете се явяват основателни с оглед на посочените в исковата молба и събраните в съдебното производство писмени доказателства , като съдът освен това  е счел , че предявените от ищцовата страна искове  се явяват основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените с нея доказателства , както и с оглед на събраните по делото доказателства - заключението на вещото лице К.Д.А. по назначената по делото съдебно счетоводна експертиза, което заключение като неоспорено от страните по делото съдът е приел като абсолютно доказателство  . Със същото заключение горепосоченото вещо лице категорично посочва, че след завеждането на исковата молба в КРС ответното дружество е платило на ищеца дължимото му се трудово възнаграждение за месец януари 2011 година в брой, като по този начин му дължи сумата от 1 264, 54 лв. неизплатени трудови възнаграждения за периода м. февруари 2011 година до месец юни 2011 година . Същото вещо лице освен това посочва, че ответното дружество дължи на ищеца  и обезщетение за забава за процесния период  в размер на сумата от 260 , 72 лв.   С оглед на така направеното искане от страна на ищеца за постановяване от съда на неприсъствено решение по повод на  предявените от него искове  на основание чл. 239 ал.1  от ГПК съдът намира, че така направеното искане се явява напълно основателно и като такова следва да бъде уважено като ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сумата от 1 264, 54 лв. неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения и претендираната мораторна лихва в цял размер в размер на сумата от 217, 06 лв.  , което решение на основание чл. 239 ал.2 от ГПК не следва да се мотивира  по същество  , а е достатъчно както бе посочено по- горе от настоящия съд да се посочи  , че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено съдебно решение по повод на предявените  искове  по настоящото дело.

Освен  това  на основание чл. 78 ал.1 от ГПК ответната страна   „ Апас 2002   „ ЕООД гр. София  следва да бъде осъдена да заплати на  ищцовата такава – М.М.   сумата от 200  лв. представляваща направените от него съдебни разноски по настоящото дело. Освен това с оглед на уважаването на тези искове съдът намира, че следва да уважи и направеното искане от ищеца на основание чл. 242 ал.1 от ГПК до допусне предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част на присъждане на горепосочените суми за трудови възнаграждения. 

Освен това ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на Държавата държавна такса в размер на 110 лв., сумата от 60 лв. представляваща направените от Държавата съдебни разноски по настоящото дело , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд Карнобат.      

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                          

Р     Е     Ш     И:

 

 

ОСЪЖДА  „ АПАС  2002  „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , обл. София, Община Столична , район Красно село бул. Скобелев № 65  с ЕИК / БУЛСТАТ № 131010659  представлявано от Ч.И.А. - Управител да заплати на   М.К.М.   с ЕГН ********** ***  , същият с пълномощник адв. Д.Д.В. БАК с адрес на кантора гр. Карнобат , обл. Бургаска ул. Георги Д. № 6 общата парична сума в размер на  1 264, 54  лв.  представляваща  неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения  за периода от 01.02.2011 година до 31.06.2011 година , дължими се по прекратения му трудов договор № 583 от 13.02.2009 година , прекратен със съответната Заповед № 448 от 30.06.2011 година  , считано от 01.07.2011 година , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница   в размер на 217, 06  лв. дължима се за периода от 01.02.2011 година до завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година ,ведно  със законната лихва върху същата главница   от 1 264, 54 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година до окончателното й изплащане  , както и сумата от 200  лв. представляваща направените от ищеца М.К.М. съдебни разноски по настоящото дело , като отхвърля иска за претендирани трудови възнаграждения до пълния му предявен размер  до  1 500 лв., като неоснователен и недоказан поради изплащането на дължимото се трудово възнаграждение за месец януари 2011 година .

На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част на присъдени трудови възнаграждения.

ОСЪЖДА „ АПАС  2002  „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , обл. София, Община Столична , район Красно село бул. Скобелев № 65  с ЕИК / БУЛСТАТ № 131010659  представлявано от Ч.И.А. - Управител да заплати на Държавата държавна такса в размер на 110 лв., сумата от 60 лв. представляваща направените от Държавата съдебни разноски по настоящото дело , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд Карнобат.   

Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: