Р Е Ш Е Н И Е

№ 85 / 9.5.2013г.                    град Карнобат

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На осми май                                                               2013 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                        Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели :   1.

                                                                           2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАХД № 109 по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалба на ЕТ „ДИ СИ ЯН Я.М.”,БУЛСТАТ 102272345, представлявано от Я.Д.М., ЕГН–**********,***, против наказателно постановление № 22-0000078/30.01.2013 година на Главен инспектор на Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл.96б, ал.5, предл.2 от Закона за Автомобилните превози  му е наложена имуществена санкция в размер на 10000 /десет хиляди/ лева и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтП имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева.

Жалбоподателят редовно призован, се явява лично в съдебно заседание. Моли съда да се намали размера на имуществената санкция

Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Бургас, редовно уведомени не изпращат представител.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

При извършване на комплексна проверка на ЕТ „ДИ СИ ЯН Я.М.” на 24.01.2013 година в ОО „КД-ДАИ” гр.Бургас от свидетеля П.В.Д.-инспектор в ОО „КД-ДАИ”  е установено, че фирмата, извършваща обществен превоз на пътници с Лиценз № 00097, валиден до 07.08.2015 година е извършила следните нарушения: Превозвачът е допуснал извършването на обществен специализиран превоз на ученици по маршрут от с.Скала до гр.Сунгурларе като автобус марка „Мерцедес” с рег. № **** няма издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за оборудването на автобуса; 2.Без маршрутно разписание по образец /приложение 9а/.

В съдебно   заседание бяха  разпитани актосъставителя  Д. и  свидетеля Ч. присъствал при извършване на проверката. И двамата заявяват, че при извършената проверка е установено,че жалбоподателят извършва превоз на ученици  без да има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед на оборудването на автобуса и се движи без маршрутно разписание по образец.

Жалбоподателят не оспорва ,че няма такова удостоверение за  преминат допълнителен преглед  на оборудването и ,че се движи без маршрутно разписание по образец.

 

Предвид  горното съдът  намира, че  Наказателното постановление следва да бъде потвърдено като  законосъобразно.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :     

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0000078/31.01.2013 година на Началник Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Бургас, с което на ЕТ „ДИ СИ ЯН Я.М.”,БУЛСТАТ 102272345, представлявано от Я.Д.М., ЕГН–**********,*** на основание чл.96б, ал.5, предл.2 от Закона за Автомобилните превози  му е наложена имуществена санкция в размер на 10000 /десет хиляди/ лева и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтП имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА ЕТ „ДИ СИ ЯН Я.М.”,БУЛСТАТ 102272345, представлявано от Я.Д.М., ЕГН–**********,*** да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: