РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.5.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1270/2012

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

М.К.М.

АПАС 2002 ЕООД

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 9.5.2013г.
ОСЪЖДА „ АПАС 2002 „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , обл. София, Община Столична , район Красно село бул. Скобелев № 65 с ЕИК / БУЛСТАТ № 131010659 представлявано от Ч.И.А. - Управител да заплати на М.К.М. с ЕГН ********** *** , същият с пълномощник адв. Д.Д.В. БАК с адрес на кантора гр. Карнобат , обл. Бургаска ул. Георги Д. № 6 общата парична сума в размер на 1 264, 54 лв. представляваща неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения за периода от 01.02.2011 година до 31.06.2011 година , дължими се по прекратения му трудов договор № 583 от 13.02.2009 година , прекратен със съответната Заповед № 448 от 30.06.2011 година , считано от 01.07.2011 година , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница в размер на 217, 06 лв. дължима се за периода от 01.02.2011 година до завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година ,ведно със законната лихва върху същата главница от 1 264, 54 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 12.12.2012 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 200 лв. представляваща направените от ищеца М.К.М. съдебни разноски по настоящото дело , като отхвърля иска за претендирани трудови възнаграждения до пълния му предявен размер до 1 500 лв., като неоснователен и недоказан поради изплащането на дължимото се трудово възнаграждение за месец януари 2011 година .  На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част на присъдени трудови възнаграждения. ОСЪЖДА „ АПАС 2002 „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , обл. София, Община Столична , район Красно село бул. Скобелев № 65 с ЕИК / БУЛСТАТ № 131010659 представлявано от Ч.И.А. - Управител да заплати на Държавата държавна такса в размер на 110 лв., сумата от 60 лв. представляваща направените от Държавата съдебни разноски по настоящото дело , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд Карнобат.  
В законна сила от 9.5.2013г.

2

НАХД No 48/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Б.Т.Ч.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 9.5.2013г.
НП-отменено

3

НАХД No 109/2013

Административни дела

Я.Д.М.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"КД-ДАИ" ГР.БУРГАС

Председател и докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Решение от 9.5.2013г.

4

НОХД No 201/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

В.Д.А.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 9.5.2013г.
В.Д.А.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия В.Д.А. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия В.Д.А. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 2.задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, 3. 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.5.2013г.