РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 94/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Х.Д.И.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 23.4.2013г.
Х.Д.И.
НАЛАГА на осн.чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК на осъд. лице Х.Д.И. едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД №4489/2012г по описа на БРС и НОХД №79/2013г. по описа на КРС, НОХД № 137/2013г. по описа на КРС в размер на най-тежкото от тях, а именно 7 м. ЛОС което да се изтърпи при първ. строг режим в затвор или затво. общ.от закрит тип. На осн. чл. 24 от НК увеличава така опр. общо най-тежко наказ. от 7м.ЛОС с ? или с 3м. и 15 дни ЛОС. На осн. чл. 68, ал.1 от НК привежда в изпълнение налож. най-тежко наказание пост. с опр. от 13.01.2012г. по ЧНД № 4580/2011г. по описа на БРС, потвърдено с Решение № 97 от 03.04.2012г. по ВЧНД № 335/2012г. по описа на БОС, а именно 1 г. ЛОС , което наказание е било отложено за изпитателен срок от 3 г. На осн. чл.59, ал.1 от НК приспада времето, през което осъденият И. е бил задържан по НОХД № 2553 от 2009г. по описа на РС Бургас.   

2

НАХД No 124/2013

По ЗГ и ЗЛОД

С.Х.К.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.4.2013г.
  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1482/22.02.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в частта му,в която на С.Х.К.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.266,ал.1 от ЗГ, във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.213,ал.1,т.2 също от Закона за горите,като намалява размера на наложената му глоба от 500 лева на 100 лева. ОТМЕНЯ като неправилно наказателно постановление № 1482/22.02.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в частта му,в която на на основание чл.273,ал.1 от Закона за горите е отнета в полза на държавата вещта,послужила за извършване на нарушението,съответно-един брой товарен автомобил,марка “ЛИАЗ МАДАРА”,с регистрационен номер “Н 72 61 АН” заедно с едно товарно ремарке ,с регистрационен № “Н 20 78 ЕЕ”,собственост на Реджеб Шабанов Алиев,управител на “ЕРА” ЕООД,ЕИК : 127566237,със седалище и адрес на управление : село Тушовица,Община Върбица,Област Шуменска. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1482/22.02.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в останалата му част. ОСЪЖДА С.Х.К.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд направените по делото съдебни разноски във връзка с извършената съдебно-икономическа-автотехническа експертиза в размер на 138.00/сто тридесет и осем/ лева,както и сумата 10.00/десет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :    НП-изменено

3

НОХД No 139/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.М.К.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 23.4.2013г.
И.М.К.
НА ОСН. чл. 194 ал.1 от НК, във връзка с чл. 54 от НК - НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58 а ал. 1 от НК намалява същото с 1/3, като по този начин подсъдимият И.М.К. да изтърпи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСН. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ

4

ЧНД No 160/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.М.Ч.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 23.4.2013г.
А.М.Ч.
  На осн. чл.27, ал.2 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към наказанието наложено на осъдения А.М.Ч. – ЕГН-**********, по НОХД № 492 от 2011г. по описа на КРС – от 1 г. лишаване от свобода при първоначален режим за изтърпяване на наказанието – „строг” и наказанието по НОХД № 156 от 2013г. на КРС от шест месеца лишаване от свобода при първоначален „строг” режим за изтърпяване на наказанието.