РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 135/2013

Искове по КТ

Я.Т.Б.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.4.2013г.
 Р Е Ш И :  ПРИЗНАВА за незаконно и ОТМЕНЯ дисциплинарното наказание "предупреждение за уволнение",наложено на Я.Т.Б.,ЕГН-**********,***,със заповед № РД-84/11.02.2013 година на кмета на Община-град Карнобат. ОСЪЖДА ОБЩИНА-град Карнобат,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 12,представлявана от кмета на същата Г.И.Д.,да заплати на Я.Т.Б.,ЕГН-**********,***,сумата 300.00/три-ста/лева,представляваща направени от същата съдебни разноски по делото, а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат- сумата 30/тридесет/лева,представляваща държавна такса,съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/,във връзка с чл.69 от ГПК,както и държавна такса в размер на 10.00/десет/лева в случай на служебно издаване изпълнителни листи. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :     

2

НЧХД No 15/2013

НЧХД

Д.П.Щ.

П.Д.П.,
С.В.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 22.4.2013г.