РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 181/2013

Изменение на издръжка

К.Р.С.

М.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави.
В законна сила от 19.4.2013г.

2

ЧНД No 18/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.А.М.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.4.2013г.
С.А.М.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения С.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 227/2012 година и по НОХД № 220/2012 година– двете по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца.НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК увеличава с 2 /две/ години и 3 /три/ месеца така наложеното на осъдения М. най-тежко наказание, т.е. общото му наказание ще възлезе в размер на 6 /шест/ години и 9 /девет/ месеца лишаване от свобода.НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения С.А.М. най-тежко наказание, увеличено на основание чл.24 от НК с 2 /две/ години и 3 /три/ месеца, или общо в размер на 6 /шест/ години и 9 /девет/ месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор.

3

НАХД No 148/2013

Административни дела

М.К.Л.

ОД НА МВР - БУРГАС

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 19.4.2013г.
Р Е Ш И :   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 07- 17/15.03.2012 година на директора на ОД на МВР-град Бургас,с което на жалбоподателя М.К.Л. *** ,ЕГН-**********,е наложено наказанието “глоба”в размер на 2000 лева на основание чл.45,ал.2 от Закона за закрила на детето. ОСЪЖДА М.К.Л. ***, ЕГН-**********,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :  

4

ЧНД No 168/2013

Съдебни поръчки

МИНИСТРЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГРАД СОФИЯ

ОСНОВЕН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ГРАД ЕДИРНЕ,
Д.Д.Д.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 19.4.2013г.
В законна сила от 19.4.2013г.