Р Е Ш Е Н И Е

№ 89 / 17.4.2013 г.                                            

                          17.04 -2013 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатски районен съд,                                                ІІ състав

На    първи април  две хиляди и  тринадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар    В.Х.   

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   1  по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид :

      Делото е за делба  е с правно основание чл. 34 от ЗС, вр. чл.  341 и сл. ГПК, като производството се намира  във фаза по допускането й.

      Производството по делото е  образувано по повод исковата молба от  адвокат Н.В. *** – пълномощник на И.Т.Д. *** , със съдебен адрес  за призоваване -  гр.П.************ против  Й.Т. *** *********** , с която желае съдът да постанови решение, с което  да допусне  до делба  поземлени имоти, подробно описани в исковата молба , при квоти – по 1/ 2  идеална част за всяка една от страните.Представят и  писмени доказателства.

        В законния срок ответницата Й.Т. ***.Загора, със съдебен адрес – гр.П.*************** , адвокат М.М.   представя писмен отговор на исковата молба.

С отговора си на исковата молба  ответницата  твърди, че  предявеният иск  е допустим  и основателен.

Твърди, че в действителност с ищцата  съсобственици на описаните в исковата молба недвижими имоти при квоти по ½  идеална част , като не могат доброволно да прекратят възникналата между тях съсобственост.

       В съдебно  заседание ищцата И.Т.Д. , редовно призовавана чрез процесуален представител – адвокат Н.В. ***,  не се явява.

      Ответницата  Й.Т.Ш. чрез пълномощника си – адвокат М.Х.М. ***,  не се явява.Представя молба вх.№ 1372 / 26.03-2013г. , с която  моли да бъде даден ход на делото.Моли  съдът да постанови решение, с което да бъдат допуснати до делба описаните в исковата молба недвижими имоти , при квоти по ½ ид.част  за всяка една от страните.

     След преценка на събраните по  делото доказателства, съдът от  фактическата страна намира за установено следното : Безспорно е , че  страните по делото са законни наследници на общият им наследодател –Т. А. Л., б.ж. на гр.П., с ЕГН ********** ,  починал на  23.02-2008г., за което прието като доказателство  удостоверение за наследници №000643  от 27.02-2008г., издадено от Община П.. Видно от удостоверение за наследници №000643  от 27.02-2008г., че  като  наследници на  покойния  Т. А. Л.  са останали две деца-  неговите дъщери – И.Т.Д. с ЕГН  ********** и Й.Т.Ш. с ЕГН ********** , които имат  равни права върху откритото наследство, съобразно разпоредбата на чл. 5 от Закона за наследството- по ½ идеална част от същото. 

Видно по делото , че  с решение №24 от 24.09-1995г. по преписка № СН 024 от 29.11-1991г.Общинска служба  по  земеделие гр.К.  възстанови  правото на собственост  на покойния наследодател  на страните – Т. А. Л., б.ж. на гр.П., с ЕГН ********** ,  починал на  23.02-2008г.върху земеделски земи , съгласно плана за земеразделяне в землището на с.С. , ЕКАТТЕ ****  , община К., както следва :

     1.Нива  от 11, 854  дка /единадесет декара и осемстотин петдесет и четири кв. м. /, десета категория, местност  „ ГЕРДЕЛИЙСКИ ГЕРЕН „   имот № ***  по плана за земеразделяне  , при граници / съседи/   :

№ 033009 - нива на Д. Ч. М.  ;

№ 033050 – нива на „**** „ ООД;

№ 000486  – Полски път на Община К. ;

     2.Нива  от 14 , 129  дка /четиринадесет декара и сто двадесет и девет кв.м./, десета категория ,местност „ГЕРЕНА”,  имот № **** по плана за земеразделяне , при граници / съседи /  :

имот № 034016 – нива на насл. На Л. М. К.  ;

имот  № 034051 – нива на М. Н. Н.  ;

имот № 034088 – нива  на С. С. Г. ;

имот № 034087  – нива на С. С.  М. ;

имот  № 034086 – нива на Р.С. С. ;

имот № 000506- полски път на Община К. ;

имот № 034015- нива на  насл. На Н. М. Н.. 

    3.Нива   от 10,000 дка , /десет декара/,трета категория,  местност  „ МЕРАТА   имот №***   по пана за земеразделяне  , при  граници / съседи /  :

имот  № 000489 – полски път на Община К.;

имот № 046003 – нива на насл. На К.Г. Р.;

имот № 000509  – полски път на Община К.;

имот  № 046035  – нива на П. М.  Н. и др.;

имот № 046036 - нива на Д. К. Т. и др. ;

Видно по делото от прието като доказателство надлежно заверено копие от нот.акт № 109, том І, дело № 203 по описа за 1961 година на П. народен съд/ към настоящия момент К. районен съд / , че  наследодателят на  страните Т. А. Л.  бил собственик  върху  празно дворно място, находящо се в с.С.****** , цялото от 3025 кв.м., образуващо  два самостоятелни урегулирани парцела , а именно :1.парцел ХІ- единадесети в квартал 40 /четиридесети/ от 1110 –хиляда  сто и десет  квадратни метри, при граници : север- улица, изток- Т. А. , запад- н-ци  Т. Д. и юг- н-ци на М. Д. и 2. Парцел № ІV – четвърти в квартал 40 –четиридесети, от 1915 – хиляда деветстотин и петнадесет квадратни метри , при граници : север и изток -  улица , запад – Р.Ж. Д. , юг- н-ци М. Д. , общо целият двор от двата парцела от 3025 – три хиляди двадесет и пет  квадратни метри , с построената в него  жилищна сграда.

Съдът счита , че  делба на гореописаните недвижими имоти, останали в наследство след покойния Т.А. Л. следва да бъде допусната   между съделителите и при квоти , както следва : за съделителката И.Т.Д. с ЕГН  ********** – ½ идеална част , като за съделителката Й.Т.Ш. с ЕГН **********½ идеална част върху гореописаните недвижими имоти.

            Мотивиран от горното, съдът

                                        Р   Е  Ш  И   :

   ДОПУСКА извършването на съдебна делба  на недвижими имоти, останали в наследство след смъртта на  общият наследодател – Т. А. Л., б.ж. на гр.П., с ЕГН ********** ,  починал на  23.02-2008г., както следва :

1. земеделски земи , съгласно плана за земеразделяне в землището на с.С., ЕКАТТЕ ****  , община К. , както следва :

     1.Нива  от 11, 854  дка /единадесет декара и осемстотин петдесет и четири кв. м. /, десета категория, местност  „ ГЕРДЕЛИЙСКИ ГЕРЕН „   имот № *****  по плана за земеразделяне  , при граници / съседи/   :

№ 033009 - нива на Д. Ч. М.  ;

№ 033050 – нива на „*** „ ООД;

№ 000486  – Полски път на Община К. ;

     2.Нива  от 14 , 129  дка /четиринадесет декара и сто двадесет и девет кв.м./, десета категория ,местност „ГЕРЕНА”,  имот №***** по плана за земеразделяне , при граници / съседи /  :

имот № 034016 – нива на насл. На Л. М. К.  ;

имот  № 034051 – нива на М. Н. Н.  ;

имот № 034088 – нива  на С.С. Г. ;

имот № 034087  – нива на С. С.  М. ;

имот  № 034086 – нива на Р. С. С. ;

имот № 000506- полски път на Община К. ;

имот № 034015- нива на  насл. На Н. М. Н.. 

    3.Нива   от 10,000 дка , /десет декара/,трета категория,  местност  „ МЕРАТА  имот №*****   по пана за земеразделяне  , при  граници / съседи /  :

имот  № 000489 – полски път на Община К.;

имот № 046003 – нива на насл. На К. Г. Р.;

имот № 000509  – полски път на Община К.;

имот  № 046035  – нива на П. М.  Н. и др.;

имот № 046036 - нива на Д. К. Т. и др. ;

КАКТО И

     2.дворно място, находящо се в с.С.******* , цялото от 3025 кв.м., образуващо  два самостоятелни урегулирани парцела , а именно :1.парцел ХІ- единадесети в квартал 40 /четиридесети/ от 1110 –хиляда  сто и десет  квадратни метри, при граници : север- улица, изток- Т. А. , запад- н-ци  Т. Д. и юг- н-ци на М. Д. и 2. Парцел № ІV – четвърти в квартал 40 –четиридесети, от 1915 – хиляда деветстотин и петнадесет квадратни метри , при граници : север и изток -  улица , запад – Р. Ж. Д. , юг- н-ци М. Д. , общо целият двор от двата парцела от 3025 – три хиляди двадесет и пет  квадратни метри , с построената в него  жилищна сграда, МЕЖДУ  съделителите и  при квоти , както следва : за съделителката И.Т.Д. с ЕГН  ********** ***  чрез адвокат Н.В. ***, със съдебен адрес  за призоваване -  гр.П.***********  ½ идеална част , като за съделителката Й.Т.Ш. с ЕГН ********** ***  **** **** *****, със съдебен адрес – гр.П.******** , адвокат М.  Х.М.   - ½ идеална част , с правно основание чл. 34 от ЗС, вр. чл. 341 и сл. от ГПК.

     Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в  двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ  :