РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 945/2012

Делби

Т.Г.М.

И.Г.Ж.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 16.4.2013г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН съсобствения, сънаследствен между страните по настоящото дело недвижим имот, находящ се в гр. К., обл. Б., а именно: представляващ двустаен апартамент, находящ се в гр. К., обл. Б. на ул. Х. С. № 15 вх. 2 ет. 1 именно: двустаен апартамент на първи етаж, в групов строеж № 4 гр. К., със застроена площ от 72,33 кв.м., състоящ се от една дневна, две спални, една кухня-бокс, една баня-клозет и две антрета, както и едно избено помещение под № 7 на същия вход от 10,60 кв.м с 3,22/100, идеална част от общите части на блока и дворното място, който блок е построен върху държавен терен, съставляващ парцел І в кв. 57 по плана на гр. К., целият от 2,422 кв.м. , който имот по действащия ПУП на гр. К. се намира в урегулиран поземлен имот № І за кооперативно жилищно строителство в квартал 89 при пазарна цена на същия от 44626 лв., като същата пазарна първоначална цена да се раздели между Т.Г.М. от една страна и от друга страна, съобразно притежаваните от тях идеални части /квоти/ от правото на собственост върху същият недвижим имот, а именно: За Т.Г.М. – 1/2 ид. части и за И.Г.Ж. – останалите 1/2 ид. части.

2

Гражданско дело No 1075/2012

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

МОБИЛТЕЛ ЕАД

М.М.В.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.4.2013г.
 

3

Гражданско дело No 83/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ДИВ -МЕКС -ЕООД ГР.БУРГАС

ЯГУРТ ООД ГР.СОФИЯ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 16.4.2013г.
Прекратявам производството по настоящото гр.д. № 83 / 2013 г. по описа на КРС.  НА ОСНОВАНИЕ чл. 118 ал.2 във връзка с ал.1 от ГПК настоящото гражданско дело № 83 / 2013 г. да се изпрати на Районен съд С. по компетентност. 

4

НАХД No 128/2013

По ЗД по пътищата

М.Д.В.

РУП - КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.4.2013г.
Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 621/18.01.2013 година на началника на РУП-град Карнобат,с което на жалбоподателя М. ***,със съдебен адрес Пазарджик,ул.”Хан Крум” № 1,ет.1,адвокат М.П., е било наложено наказанието “глоба” в размер на 150 лева на основание чл.179,ал.2,предложение “първо” от ЗДвП във връзка с извършеното от него нарушение на чл.20,ал.2-предложение “първо” от ЗДвП. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :       НП-отменено

5

НАХД No 135/2013

По ЗГ и ЗЛОД

М.И.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РД БУРГАС

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.4.2013г.
НП-отменено Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 442/ 22.02.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,с което на М.И.А.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 2000 лева на основание чл.266,ал.1 във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.213,т.2 от Закона за горите,като освен това са отнети на основание чл.273,ал.1 също от Закона за горите вещите,предмет на нарушението,а именно – 19.15 пространствени кубически метра иглолистна целулоза от бял бор,нарязана на два метра. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Бур- гаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :  НП-потвърдено

6

ЧНД No 154/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

А.А.А.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 16.4.2013г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения А.А.А.,***, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 5/2011 г. на КРС и по НОХД № 197/2009 г. на БОС, а именно– 4г. и 11 мес. ЛОС.НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на определеното на осъдения А.А.А., най- тежко наказание с 3 мес. ЛОС. НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване така наложеното най-тежко наказание на осъдения А.А.А., увеличено на основание чл. 24 от НК с 3 мес. ЛОС.НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада изцяло от определеното на осъдения А. общо наказание изтърпяното от него наказание, наложено му по НОХД № 5/2011 г. на КРС и по НОХД № 197/2009 г. на БОС, считано от 07.07.2009 .НА ОСНОВАНИЕ чл. 59, ал.1 от НК приспада времето, през което същия е бил задържан под стража по НОХД № 197/2009 г. на БОС, както и времето на задържането му по ЗМВР за срок от 24 часа.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

7

НОХД No 172/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Г.И.И.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 16.4.2013г.
Г.И.И.
На осн. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. І-во и ІІ-ро и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. И. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС. На осн. чл.41, ал.6 от НК, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв. И. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затвор. На осн. чл.59, ал.1, вр.ал.2 от НК от определеното наказание четири месеца лишаване от свобода се приспада времето, през което обв. И. е бил задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР, считано от 15.04.2013г.
В законна сила от 16.4.2013г.