РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 8.4.2013г. до 8.4.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 541/2012 Облигационни искове С.Т.С. Т.З.С. Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.4.2013г.
На основание чл. 87 ал.3 от Закона за задълженията и договорите РАЗВАЛЯ сключеният с нотариален акт договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 76 том V нот. дело № 1591 / 1993 г. по описа на Районен съд Карнобат с който С.Т.С. с ЕГН ********** *** /със съдебен адрес на същата адв. С.Х.Г. – Т. ***. Кофарджиев № 2 / и съпругът й Т.З.С. *** , починал на 30.01.1996 година са прехвърлили на внука си Т.З.С. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** рудник , Стопански двор № 1 с особен процесуален представител адв. С.И.К. с адрес на кантора в гр. Карнобат правото си на собственост върху следния недвижим имот находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургаска , а именно : : апартамент № 4 в жилищен блок № 16 вход Б етаж VІ- ти със застроена площ от 58, 47 кв.м. , построен върху държавна земя в квартал 98 по стария план на гр. Карнобат , който апартамент се състои от спалня, дневна , кухня и сервизни помещения , при граници на същия : изток- Галя Трифонова , запад- Кольо Неделчев, север и юг- външен зид , отгоре- покрив и отдолу- Радка Баева , ведно с принадлежащото му се избено помещение № 20 , ведно с 3, 13 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена , на който е построен жилищния блок, срещу задължението на приемателя Т.З.С. да полага за двамата прехвърлители грижи от всестранно естество и да им доставя необходимата издръжка пожизнено , заедно или поотделно , което задължение да се изпълнява чрез Злати Тодоров С. до навършване на пълнолетие на Т.З.С. , а след навършване на пълнолетие от страна на Т.З.С. , това задължение да изпълнява той , като двамата прехвърлители С.Т.С. и Т.З.С. си запазват правото на пожизнено и безплатно ползване върху целия описан по- горе имот , заедно или поотделно , поради виновното неизпълнение на поетото договорно задължение от страна на Т.З.С.
2 Гражданско дело No 990/2012 Искове по КТ М.Т.П. АПАС 2002 ЕООД Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.4.2013г.
ОСЪЖДА „ А. **** „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С. , обл. С., Община Столична , район Красно село бул. Скобелев № 65 с ЕИК / БУЛСТАТ № 131010659 представлявано от Ч.И.А. - Управител да заплати на М.Т.п. с ЕГН ********** *** , същият с пълномощник адв. Д.Д.В. БАК с адрес на кантора гр. К. , обл. Бургаска ул. Георги Д. № 6 общата парична сума в размер на 1 200 лв. представляваща неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения за периода от 01.02.2011 година до 31.06.2011 година , дължими се по сключения между тях трудов договор от 30.10.2006 година , прекратен със Заповед № 452 от 04.07.2011 година , считано от 04.07.2011 година , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница в размер на сумата от 217, 06 лв. дължима се за периода от 01.02.2011 година до завеждането на исковата молба в КРС – 15.10.2012 година , ведно със законната лихва върху същата главница от 1 200 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 15.10.2012 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 200 лв. представляваща направените от ищеца М.Т.П. съдебни разноски по настоящото дело .  На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част на присъдени трудови възнаграждения.  ОСЪЖДА „ А. **** „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С. , обл. С., Община Столична , район Красно село бул. Скобелев № 65 с ЕИК / БУЛСТАТ № 131010659 представлявано от Ч.И.А. - Управител да заплати на Държавата държавна такса в размер на 100 лв., сумата от 100 лв. представляваща направените от Държавата съдебни разноски по настоящото дело , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К..  
3 Гражданско дело No 182/2013 Развод по взаимно съгласие К.Ж.А.,
Х.В.А.
Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 01.04.1995 г. с акт за граждански брак № 26 от 01.04.1995 г. на Община К., обл. Бургаска между К.Ж.А. с ЕГН ********** *** и Х.В.А. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.   УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Ж.А. и Х.В.А. споразумение, както следва:  1. Относно упражняването на родителските права и задължения: Упражняването на родителските права и задължения спрямо непълнолетното дете Ж.К. А. с ЕГН **********, родено на *** г., се предоставят за упражняване на майката на непълнолетното дете Х.В.А., като същото непълнолетно дете ще има местоживеене при майката Х.В.А..  
В законна сила от 8.4.2013г.
4 НАХД No 112/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Н.С.Х. Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.4.2013г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Н.С.Х., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
Н.С.Х.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Н.С.Х., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
Мотиви от 8.4.2013г.