Р Е Ш Е Н И Е

№ 72 / 1.4.2013 г.

                            01.04- 2013 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    КАРНОБАТСКИ районен съд ,                                ІІ състав

На   първи март    две хиляди и  тринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   1033   по описа за 2012  година, и за да се произнесе взе предвид :

       Предявеният иск е за сумата от 6193,10 лв.  и е с правно основание чл. 236, ал.2 от ЗЗД  , вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД.

      Производството по делото е образувано по повод исковата молба  от  Районен  Кооперативен  Съюз  „Орало”, със седалище и адрес на управление гр.К.***, ЕИК ***, представляван от председателя Т. Д. Д.   против С.В.Г. *** и Ч.В.Г. *** , с която желаят съдът да постанови решение, с което да осъди  двамата ответници да заплатят  солидарно на РКС „Орало „ гр.К. сумата от 5 400,00 лв./пет хиляди и четиристотин лева / , представляваща  обезщетение равняващо се на месечната наемна цена дължима по подписания между тях договор  за наем , за периода : от 01.04-2011г. до 01.10-2012г., както и  сумата от  793,10 лв. , представляваща мораторна лихва върху главницата от 5 400,00 лв. , считано от 06.05-2011г. до датата на завеждане на настоящия иск  в Районен съд – К. , ведно със законната лихва върху главницата , начиная от датата на завеждане на настоящият иск   в районен съд К. до окончателното и изплащане.Претендират на разноски по делото В подкрепа представят доказателства.

      В законния срок  ответната страна- ответниците  С.В.Г.   и Ч.В.Г.   чрез процесуален представител- адв.Р.С. *** , представят  писмен отговор на исковата молба.

         В съдебно заседание претенцията се поддържа чрез процесуален  представител –адвокат Д. Д.В. ***.

         Ответниците чрез процесуален представител адвокат Р.С.

  изразяват становище в смисъл, че  предявеният иск  неоснователен и недоказан и  молят  да бъде отхвърлен  изцяло.Претендират на разноски по делото.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : Установява се по делото и не се спори че  между  ищцовата страна- Районен  Кооперативен  Съюз  „Орало”, със седалище и адрес на управление гр.К. и  двамата ответници С.В.Г.  и Ч.В.Г. *** бил  сключен Договор за  наем на  24.09-2010г.  за срок от  09.09-2010г. до 31.03-2011г. за временно и възмездно  ползване собствения си недвижим имот , находящ се в гр.К. , Промишлена зона „Север „ в УПИ - ІV в квартал 4  по плана на промишлена зона , а именно : склад с площ  от 497 кв.м. , построен в западната част на УПИ - ІV  с граници : юг, изток и север – външни стени , запад- пристройка към склада , за срок  от 09.09-2010г. до 31.03-2011г..Твърди се, че договорената между тях  наемна цена е в размер на 300 лв./ триста лева / с ДДС, месечно , която  месечна наемна цена се дължи от 10.09-2010г..Твърди  се , че съгласно чл. 4 от Договора за наем наемателите се задължили да заплащат  наемната цена до пето число на следващия месец в офиса / касата / на наемодателя.Твърди се , че ответниците не плащали дължимия наем , поради което с решение  по гр.дело № 357/2011г. на КРС , ответниците били осъдени да заплатят на РКС „Орало „  гр.К. незаплатените от тях  суми за периода : от 10.09-2010г. до 31.03-2011г..Твърди се , че ответниците продължават да ползват имота до настоящия момент, но не заплащат дължимия наем в размер на 300 лв., затова и предявен настоящият иск.

 От събраните по делото доказателства съдът намира иска за основателен и счита, че следва да се уважи по следните съображения :Страните по делото са обвързани от Договор за наем  със срок до 31.03-2011г., след изтичането на който  този договор се е  трансформирал  в безсрочен.До настоящия момент  безсрочният договор не е   прекратен,ответниците продължават  установената фактическа власт  върху  имота до  завеждане на иска , без да  заплащат наем.При така установената фактическа обстановка , съдът  приема, че предявеният иск  за  заплащане на обезщетение за лишаване от правото на ползване на имота за периода от  01.04-2011г. до 01.10-2012г.  е основателен .Съдът счита, че ответниците, които не върнали държането на предоставения на тях  за ползване  имот и след прекратяване на наемното правоотношение на  31.03-2011г. , следва да бъдат осъдени да заплатят  на ищцовата страна- РКС „Орало „  гр.К. за периода  на ползване на имота-  от  01.04-2011г. до  01.10-2012г.  обезщетение  в размер на  5 400,00 лв., равняващо се на  месечната наемна цена на имота по договор за наем , на основание чл. 236, ал.2 от ЗЗД  .Предвид парично задължение , съдът счита, че на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД ответниците  следва да бъдат  осъдени да заплатят на ищцовата страна и  лихва за забавено плащане.Вещо лице  В.Т.Г. *** , извършило съдебна експертиза по делото, със заключението си от 20.02-2013г. доказва  размера на  мораторна лихва върху  дължимото обезщетение  при такова от 300 лв.  месечно за периода от  01.04-2011г. до 31.10-2012г.  състави сумата от  435,04лв..Съдът приема и цени заключението на вещо лице ,  тъй като няма основания да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещото лице, още повече, че същото заключение не е било оспорено от страните по делото. Съдът счита, че  ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на РКС „Орало „ гр.Карнобат , солидарно сумата от  5 400,00 лв., равняващо се на  месечната наемна цена на имота по договор за наем от 24.09-2010г., представляваща обезщетение за ползване на имота за периода от 01.04-2011г. до  01.10-2012г.  , както и  мораторна лихва върху гланицата от 5400,00 лв. ,  за периода от  01.04-2011г. до 31.10-2012г.  в размер на 435,04 лв. , ведно със законната лихва върху  главницата от 5400,00 лв. , начиная от 01.11-2012г. до окончателното изплащане  , на основание чл. 236, ал.2 от ЗЗД, като в останалата част до размер на 793,10 лв. – мораторна лихва , счита, че следва да бъде отхвърлен поради недоказаност.

         Предвид искане  и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, съдът счита, че ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцовата страна  направените по делото разноски  в размер на 450,73 лв., съобразно уважената част на иска  или  всеки един от тях да заплати на по 225 ,36 лв..

 

        Мотивиран от горното, съдът

                                      Р  Е   Ш  И   :

           ОСЪЖДА  С.В.Г.  с ЕГН ********** *** и Ч.В.Г. с ЕГН ********** ***   да заплатят  солидарно на Районен  Кооперативен  Съюз  „Орало”, със седалище и адрес на управление гр.К.***, ЕИК ***, представляван от председателя Т. Д. Д.  сумата от  5 400,00 лв., равняващо се на  месечната наемна цена на имота по договор за наем от 24.09-2010г., представляваща обезщетение за ползване на имота за периода от 01.04-2011г. до  01.10-2012г.  , както и  мораторна лихва върху гланицата от 5400,00 лв. ,  за периода от  01.04-2011г. до 31.10-2012г.  в размер на 435,04 лв. , ведно със законната лихва върху  главницата от 5400,00 лв. , начиная от 01.11-2012г. до окончателното изплащане  , на основание чл. 236, ал.2 от ЗЗД, като в останалата част до размер на 793,10 лв. за мораторна лихва , отхвърля като недоказан.

       ОСЪЖДА  С.В.Г.  с ЕГН ********** *** и Ч.В.Г. с ЕГН ********** ***   да заплатят   на Районен  Кооперативен  Съюз  „Орало”, със седалище и адрес на управление гр.К.***, ЕИК ****, представляван от председателя Т. Д. Д. направените по делото разноски в размер на  450,73 лв./четиристотин и петдесет лева и  73 стотинки / , съобразно уважената част на иска  или  всеки един от тях да заплати на по 225 ,36 лв./двеста двадесет и пет лева и  36 стотинки /.

     Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в  двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ  :