Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 60 / 1.4.2013г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На седми февруари         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер...........494.............по описа за...............2012................година

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от С.М.С. *** против наказателно постановление № 1045 от 05.11.2012 година  на Директора на РДГ  гр. Бургас за извършено от него административно нарушение на чл. 213 т.2 от Закона за горите му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. , като на основание чл. 273 ал.1 от Закона за горите  е постановено и отнемане  в полза на Държавата на вещите  предмет на нарушението  10 куб. метра дърва за огрев от дъб и цер / метровки / , както и вещите послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил  ИФА с рег. №  А 32 66 ВН  .

         Жалбоподателят С.М.С.   е станал недоволен от така наложеното му административно наказание , същият   в жалбата си оспорва, , че е извършил административното нарушение за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление, като същият твърди в нея бланкетно , че издадения срещу него АУАН и процесното издадено въз основа на него НП са издадени при нарушение на процесуалните правила , без да се посочва точно същите нарушения на ЗАНН , както и че при издаване на същото атакувано от него наказателно постановление административнонаказващия орган не се е съобразил с разпоредбата на чл. 20 ал.4 от ЗАНН в частта с която е постановил отнемане в полза на Държавата на товарния автомобил който бил собственост на друго лице , вследствие на което същото процесно наказателно постановление  се явявало незаконосъобразно ,   като затова моли да бъде отменено  изцяло обжалваното от него наказателно постановление.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован   се явява лично , като чрез  неговият процесуален представител , поддържа  същото  горепосочено становище по жалбата  и моли за да бъде отменено изцяло обжалваното наказателно постановление , но не  сочи други доказателства.

         За административнонаказващия орган редовно призован    се явява неговия    процесуален представител в съдебно заседание , като   същият   оспорва така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита последната за неоснователна и моли съдът да потвърди  наказателното постановление като правилно и законосъобразно изцяло.

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Обжалваното от жалбоподателя С.М.С. *** наказателно постановление № 1045 от 05.11.2012 година  на Директора на РДГ  Бургас е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 0008400 от 04.07.2012 година , който АУАН констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 04.07.2012 година което се изразява в следното , че  при извършената проверка на горепосочената дата  на територията на ДГС Карнобат  в землището на село Раклица  се установило , че  жалбоподателят С.С.   е транспортирал  10  куб.метра  дърва за огрев от дъб и цер  / метровки /  с товален автомобил ИФА с рег. № А 3266 ВН , без документи доказващи законния им произход- превозен билет с което негово виновно извършено от него деяние е нарушил разпоредбата на чл. 213  т.2 от Закона за горите   и   за  което на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение – глоба   в размер на 100  лв. на основание чл. 266 ал.1 от Закона за горите и на основание чл. 273  ал.1 от Закона за горите административнонаказващия орган е постановил вещитке – предмет на нарушението – 10  куб.метра  дърва за огрев от дъб и цер / метровки /  и вещите послужили за извършване на нарушението  - 1 бр. товарен  автомобил марка ИФА с рег. № А 32 66 ВН  да бъдат отнети в полза на Държавата     .

         Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  Г. Д. Д.  , С. П. М. и П. Ат. С.   , които се явяват свидетели -  очевидци на станалото  може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното му административно нарушение, тъй  същите твърдят и описват  точно в съдебно заседание, как жалбоподателят е извършил същото административно нарушение  и че именно той  е извършител на административното нарушение описано в наказателното постановление издадено въз основа на съставения АУАН. По делото не се събраха никакви доказателства в противна насока , че жалбоподателят не е извършител на процесното административно нарушение , нещо повече , събраха се само и единствено доказателства , че  самият жалбоподател е извършител на административното нарушение за което правилно и законосъобразно  му е  наложено и горепосоченото административно наказание. Горепосоченото се потвърждава и с приетите по делото писмени доказателства – това , че с  разписка серия Ж № 500244 за отговорно пазене са задържани  вещите предмет на нарушението – 10 куб. метра дърва за огрев  от дъб и цер / метровки / и вещите послужили за извършване на нарушението – процесното горепосочено МПС товарен автомобил ИФА с рег. № А 3266 ВН и с постановление  от 25.09.2012 година за отказ за образуване на досъдебно  производство на прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат  . В същият този смисъл съдът намира, че представените по делото писмени доказателства , а именно : заверено ксерокопие на приложен превозен билет от същата дата – 04.07.2012 година не доказват, че жалбоподателя не е извършил процесното административно наказание , нито го оневиняват в това , тъй като горепосоченото писмено доказателство е издадено след извършването на административното нарушение от жалбоподателя и съставянето  и подписването от негова страна на съответния посочен по- горе АУАН .  Съдът намира, че извършеното от жалбоподателя С.  деяние не е маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН с оглед на това , че същият се е подготвял да извърши административното нарушение предварително / с оглед на набавянето от негова страна на процесното МПС / , не се отказал от неговото извършване и това , че вещите предмет на нарушението са в сравнително голям размер и този случай не е с по- ниска обществена опасност  в сравнение с обикновените такива административни нарушения от същия вид.Затова и съдът намира, че по отношение на него не следва да се прилагат разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН.

Освен това съдът намира, че  и АУАН и обжалваното наказателно постановление не нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН тъй като в тях точно е посочено извършеното адм. нарушение , обстоятелствата при които то е извършено и са приложени достатъчно доказателства , които го потвърждават и затова и съдът намира , че не е нарушена от адм. наказващия орган твърдяните от него  разпоредби на ЗАНН и в случая не е налице и твърдяната от жалбоподателя незаконосъобразност на АУАН и ЗАНН и наказателното постановление се явява напълно законосъобразно и правилно .

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят е  извършил административното нарушение на разпоредбата на  чл. 213  т.2 от Закона за горите  както от обективна , така и от субективна страна . От обективна страна  се установи , че на горепосочената дата 04.07.2012 година около 07.00 часа на територията на ДГС  Карнобат в землището на село Раклица е транспортирал с товарен автомобил марка ИФА с рег. № А 3266 ВН процесните 10 куб. м. дърва за огрев от дъб и цер / метровки / , което се потвърждава от показанията на горепосочените свидетели Г.Д. , С.М. и П.С. , като съдът намира, че по делото не се събраха доказателства в противна насока. От субективна страна жалбоподателят виновно е извършил вмененото му адм. нарушение , при форма на вината му пряк умисъл  , тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието , предвиждал е неговите общественоопасни последици и  е искал тяхното настъпване. С оглед на това съдът намира, че     за  което законосъобразно и правилно на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение – глоба   в размер на 100  лв. на основание чл. 266 ал.1 от Закона за горите , което наказание е към минималния размер предвиден за това нарушение. 

По отношение на постановеното отнемане в полза на Държавата  на вещите предмет на нарушението – процесните 10 куб.метра дърва за огрев съдът намира същото за законосъобразно на основание чл. 273 ал.1  във връзка с чл. 20 ал.3 от ЗАНН. Независимо , че посочените вещи не са собственост на жалбоподателя , съгласно чл. 20 ал.3 от ЗАНН  същите подлежат на отнемане в полза на Държавата  на основание чл. 273 ал.1 от ЗГ , който закон е специален  по отношение на ЗАНН , поради което в случая се явява приложима именно горепосочената разпоредба на чл. 273 ал.1 от ЗГ. 

По отношение  на постановеното отнемане в полза на Държавата  на вещта  послужила на извършване на процесното нарушение- товарен автомобил ИФА с рег. № А 32 66 ВН съдът намира, че наказателното постановление  се явява незаконосъобразно и нецелесъобразно  на основание чл. 273 ал.1 от ЗГ. Съгласно  разпоредбата на чл. 20 ал.4 от ЗАНН отнемането не се допуска , когато стойността  на вещта явно не съответства  на характера и тежестта на административното нарушение.В случая административно наказващия орган  не е преценил тежестта на извършеното административно нарушение тъй като не е извършил оценка на  вещите – предмет на адм. нарушение и той не е събрал по този начин никакви доказателства в тази насока.Напротив видно от представеното удостоверение  № 092000 за застрахователната стойност на товарния автомобил , издадено от Дженерали застраховане  АД гр. София е видно , че застрахователната му стойност е 1 100 лв. . Освен това видно от същото удостоверение и от представеното ксерокопие на талона на товарния автомобил е че същия е собственост на друго лице – Христо Въчев Въчев  , като не се събраха  доказателства последното лице да е знаело  с каква цел е бил използван автомобила в настоящия случай. Наказващия орган въпреки, неговото задължение затова , не е ангажирал доказателства  за противното , нито е мотивирал  наказателното постановление в тази му част  относно отнемането на вещта послужила за извършването на нарушението в полза на Държавата . На следващо място  вземайки впредвид разпоредбата на чл. 20 ал.4 от ЗАНН  съдът намира, че  тежестта на извършеното адм. нарушение  , а именно транспортирането без съответен превозен билет  на 10 куб.м. дърва за огрев не съответства на тежестта на наложеното наказание – при приложение на разпоредбата на чл. 273 ал.1 от ЗГ. Приложението на тази разпоредба  следва  неминуемо да отчита  и визираните в разпоредбата на чл. 20 от ЗАНН  изисквания , а именно : подлежащите  на отнемане вещи да са собственост на нарушителя и стойността на същите да се явява съотвестваща на характера и тежестта на извършеното административно нарушение. При липсата на такива доказателства  и с оглед , че се касае транспортиране на незначително количество дърва за огрев , отнемането на визирания товарен автомобил  със стойност надвишаваща многократно стойността на неправомерно транспортирания  дървен материал , се явява несъразмерно тежко. Ето защо съдът стига до извода си , че в тази му обжалвана част наказателното постановление следва да бъде отменено. В останалата му част съдът намира, че същото следва да бъде потвърдено  като правилно и законосъобразно.

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

 

Р       Е      Ш        И       :

        

        

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1045 от 05.11.2012 година на  Директора на РДГ  Бургас , което  е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение №0008400 от 04.07.2012 г. срещу  С.М.С.   с ЕГН **********  с постоянен адрес ***  № 3  / същият с процесуален представител и съдебен адресат адвокат М.Д. ***  /      с което на същият жалбоподател С.М.С.  за извършено от него административно нарушение  на 04.07.2012 година по чл. 213 т.2 от Закона за горите     му е   наложено административно наказание – глоба   в размер на 100  лв.  на основание чл. 266 ал.1 от Закона за горите и на основание чл. 273  ал.1 от Закона за горите е постановено  вещите предмет на нарушението – 10 куб.метра  дърва за огрев от дъб и цер / метровки /  да бъдат отнети в полза на Държавата,  като напълно законосъобразно .

         ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1045 от 05.11.2012 година на  Директора на РДГ  Бургас в частта му с която на основание чл. 273 ал.1 от Закона за горите  е отнет в полза на Държавата товарен автомобил  ИФА с рег. № А 3266 ВН , като незаконосъобразно.    

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: