РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.3.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 872/2012

Развод и недейств. на брака

Р.Т.Р.

Й.М.Р.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 29.3.2013г.

2

Гражданско дело No 1029/2012

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

МОБИЛТЕЛ ЕАД

И.М.М.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 29.3.2013г.

3

Гражданско дело No 1172/2012

Вещни искове

Ж.Й.Й.

Ж.П.Т.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 29.3.2013г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1172/2012г. по описа на Районен съд Карнобат и внася същото в архива.

4

Гражданско дело No 51/2013

Облигационни искове

Т.Й.А.

Г.Н.М.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 29.3.2013г.

5

НАХД No 35/2013

По ЗГ и ЗЛОД

К.Д.М.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РД БУРГАС

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 29.3.2013г.
  Р Е Ш И :      ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1116/ 11.01.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,с което на К.Д.М.,ЕГН-**********,***,са наложени административното наказание “глоба” в размер на 300 лева на основание чл.266,ал.1 от ЗГ,във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.104,ал.1,т.4 също от Закона за горите,като освен това е присъдено на основание т.4 от приложението към чл.5 на Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд да заплати обезщетение в размер на 75.00 лева в полза на Югоизточно държавно предприятие-град Сливен,като намалява размера на наложената му глоба от 300 лева на 80/осемдесет/ лева. ОСЪЖДА К.Д.М.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.      РАЙОНЕН СЪДИЯ :   НП-изменено

6

НОХД No 152/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Р.М.У.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 29.3.2013г.
Р.М.У.
На осн. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК - ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.41, ал.6 от НК, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС -СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затвор. На осн. чл.59, ал.1, вр.ал.2 от НК приспада времето, през което обв. У. е бил задържан, считано от 05.02.2013г.
В законна сила от 29.3.2013г.