Р Е Ш Е Н И Е

№ 56 / 19.3.2013 г.                                          

                              19.03- 2013 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На   първи март  две хиляди и тринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 1049   по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид :

         Предявеният иск е  с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК , вр. чл.  422 ГПК.

          Производството по делото е образувано по повод искова молба от “Мобилтел” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С.************, представлявано от А. М., австрийски гражданин, личен паспорт № ******, издаден на 16.12.2011 година от властите на Австрия и П. В. П., ЕГН-********** заедно, чрез пълномощника  си А.Д.А. против  Р.К.Г. *** , с която желаят съдът да постанови решение, с което да  приеме за установено  на основание чл. 124, ал.1 от ГПК и чл. 422 ГПК , по отношение на ищеца “Мобилтел” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С.,  че  ответникът Р.К.Г. му дължи сума в общ размер  от 1039,12лв. / хиляда тридесет и девет лева и  12 стотинки /, представляващи сбор от главниците по данъчни фактури :

по Договор  за предоставяне на GSM  услуги  Г1052266 от 16.09-2007г. и договор за лизинг № Г1052266 от 28.07-2009г.:

     -1. данъчна фактура № 195082696 от 14.06-2010г. , издадена за сумата от 203,62 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 167,03 лв. ,, вкючително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв.Разговори, данни , съобщения и други такси и услуги в размер на 20,87 лв./ с приспадната отстъпка в размер на 18,22в./;

ДДС в размер на 33,94лв.

      2. данъчна фактура № 196740031 от 14.07-2010г. , издадена за сумата от 75,50 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 58,00 лв. ,, вкючително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв.Разговори, данни , съобщения и други такси и услуги в размер на 28,41 лв./ с приспадната отстъпка в размер на 23,49в./;

ДДС в размер на 12,58лв..

      3. данъчна фактура № 198398088   от 14.08-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. ,, включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв.

ДДС в размер на 11,50лв..

     4. данъчна фактура № 200880779     от 03.10-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 70,75 лв. ,, включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв./ с приспадната отстъпка в размер на 13,25 лв./

ДДС в размер на 11,50лв..

     5.  данъчна фактура № 218825989       от 30.03-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. ,, включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

     6.  данъчна фактура № 220563254 от 06.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

      7. данъчна фактура № 224038780 от 24.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.

Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв...

ДДС в размер на 11,50лв..

      8. данъчна фактура № 226746383 от 16.05-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

      9. данъчна фактура № 229200345 от 16.06-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС. Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. ,включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

     10. данъчна фактура № 2317978796  от 15.07-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

     11. данъчна фактура № 23420101835 от 18.08-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

       12 . данъчна фактура № 236875100 от 16.09-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

       13. данъчна фактура № 239387610 от 16.10-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

      14. данъчна фактура № 241919581от 16.11-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв.

Както и  законната лихва върху  сборната сума от 1039,12лв. / хиляда тридесет и девет лева и  12 стотинки/, начиная от датата на образуване  на частно гр.дело № 758 по описа за 2012г. на районен съд К.  до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на  Заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 758 /2012г. на КРС, както и направените  деловодни разноски  в общ размер на 65,00 лв., от които и по списък : доплатената за образуване на настоящото производство държавна такса в размер на 25,00 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв.  по настоящото производство.  В подкрепа представя доказателства. 

            В законния срок  ответникът Р.К.Г.  не представя  отговор на исковата молба.

            Ищцовата страна- “Мобилтел” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С. , въпреки редовно призоваване, не изпраща представител в  съдебно заседание.

С молбата си вх.№ 169/15.01-2013г. твърди , че  по даване ход на делото предоставя на преценката  на съда.Твърди, че   в случай, че ответникът  признае  изцяло предявеният от тях иск  и са налице предпоставките на чл. 237, ал.1 от ГПК , моли съдът да прекрати съдебното дирене и да постанови решение при признание на иска.

     Ответникът Р.К.Г. *** , редовно призован, се явява в  съдебно заседание. Твърди, че  получил препис от исковата молба  и признава иска по основание и по размер. Признава, че действително има задължение към  ищцовото дружество  за периода, посочен в  исковата молба  и  признава  претенцията и за направените по делото  разноски.

       С определение № 732/28.12-2012г., постановено в закрито заседание, съдът е допуснал доказателства, приложени към исковата молба и насрочил делото в открито съдебно заседание .

      С протоколно определение от 01.03-2012г. съдът  обявил  делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките на  чл. 237, ал.1 от ГПК, след като ответната страна признава иска  изцяло, въпреки, че не представя по делото писмен отговор на искова молба.

      Съдът обявил  делото за решаване , като приел , че са налице предпоставките на чл. 237,ал.1  от ГПК, след като: на ответникът са указани последиците от неподаването на отговор съдът  прекратява съдебното дирене   за да  се произнесе с решението си  съобразно направеното признание  на иска. 

          Ход на делото е даден при условията на чл. 142, ал.1 ГПК- страна е била редовно призована, като на 14.11-2012г.  ответникът  е получил препис от исковата молба и приложените към нея доказателства  и същият  е уведомен за  съдебно  заседание за 01.03-2013г. Съобразена е разпоредбата на чл. 131, ал.1 ГПК едновременно със съобщението с указанията за последиците от неподаването на отговор е връчен и препис от исковата молба.

          След преценка на събраните  по делото доказателства , съдът  от фактическата страна  намира  за установено следното: По делото  е безспорно, че ответникът   по делото  Р.К.Г.  с ЕГН  ********** *** не изпълни договорното си  задължение към „МОБИЛТЕЛ „ ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр.С. по главниците по данъчни фактури :

1. данъчна фактура № 195082696 от 14.06-2010г. , издадена за сумата от 203,62 лв.  с включен ДДС;2. данъчна фактура № 196740031 от 14.07-2010г. , издадена за сумата от 75,50 лв.  с включен ДДС;3. данъчна фактура № 198398088   от 14.08-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 4. данъчна фактура № 200880779     от 03.10-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 5.  данъчна фактура № 218825989       от 30.03-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 6.  данъчна фактура № 220563254 от 06.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 7. данъчна фактура № 224038780 от 24.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 8. данъчна фактура № 226746383 от 16.05-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 9. данъчна фактура № 229200345 от 16.06-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 10. данъчна фактура № 2317978796  от 15.07-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 11. данъчна фактура № 23420101835 от 18.08-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 12 . данъчна фактура № 236875100 от 16.09-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 13. данъчна фактура № 239387610 от 16.10-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 14. данъчна фактура № 241919581от 16.11-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.

Ответникът Р.К.Г.  в съдебно заседание  признава предявеният иск  по основание и размер.

      Ищцовата страна  в съдебно заседание с молбата си вх.№169/15.01-2013г. твърди , в случай, че ответникът  признае  изцяло предявеният от тях иск  и са налице предпоставките на чл. 237, ал.1 от ГПК , моли съдът да прекрати съдебното дирене и да постанови решение при признание на иска.

След направеното признание на иска, заявеното от ответника в съдебно заседание и на основание чл. 237, ал.2 от ГПК, съдът намира предявеният иск основателен и доказан. Съдът счита, че  следва да бъде постановено решение, с което  да се приеме за установено, по отношение на ищеца “Мобилтел” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С.,  че  ответникът Р.К.Г. му дължи сума в общ размер  от 1039,12лв. / хиляда тридесет и девет лева и  12 стотинки /, представляващи сбор от главниците по данъчни фактури :

по Договор  за предоставяне на GSM  услуги  Г1052266 от 16.09-2007г. и договор за лизинг № Г1052266 от 28.07-2009г.: 1. данъчна фактура № 195082696 от 14.06-2010г. , издадена за сумата от 203,62 лв.  с включен ДДС;  2. данъчна фактура № 196740031 от 14.07-2010г. , издадена за сумата от 75,50 лв.  с включен ДДС;  3. данъчна фактура № 198398088   от 14.08-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 4. данъчна фактура № 200880779     от 03.10-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 5.  данъчна фактура № 218825989       от 30.03-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 6.  данъчна фактура № 220563254 от 06.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 7. данъчна фактура № 224038780 от 24.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 8. данъчна фактура № 226746383 от 16.05-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 9. данъчна фактура № 229200345 от 16.06-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС;  10. данъчна фактура № 2317978796  от 15.07-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 11. данъчна фактура № 23420101835 от 18.08-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 12 . данъчна фактура № 236875100 от 16.09-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 13. данъчна фактура № 239387610 от 16.10-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС; 14. данъчна фактура № 241919581от 16.11-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС,

Както и  законната лихва върху  сборната сума от 1039,12лв. / хиляда тридесет и девет лева и  12 стотинки/, начиная от датата на образуване  на частно гр.дело № 758 по описа за 2012г. на районен съд К. – 09.08-2012г.  до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на  Заповед за изпълнение на парично задължение № 557/10.08-2012г.  по частно гражданско дело № 758 /2012г. на КРС, както и направените  деловодни разноски  в общ размер на 65,00 лв., от които и по списък : доплатената за образуване на настоящото производство държавна такса в размер на 25,00 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв.  по настоящото производство- ч. гр.дело № 758/2012г. на КРС .

Предвид  направеното признание на иска и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК съдът счита, че ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество направените по делото съдебни разноски  за платена държавна такса в размер на 25 лв.  и юрисконсултско възнаграждение в размер на  40 лв. по настоящото производство или общо 65,00 лв. .

        Мотивиран от горното ,

 съдът

 

                                               Р   Е  Ш  И   :

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземането  на ищеца-  “Мобилтел” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С.***********, представлявано от А. М., австрийски гражданин, личен паспорт №*****, издаден на 16.12.2011 година от властите на Австрия и П. В. П., ЕГН-********** заедно, чрез пълномощника  си А.Д.А.  срещу ответникът   Р.К.Г.  с ЕГН  ********** *** и  същият Р.К.Г.  с ЕГН  **********   дължи на “Мобилтел” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С. сума в общ размер  от 1039,12лв. / хиляда тридесет и девет лева и  12 стотинки /, представляващи сбор от главниците по данъчни фактури : по Договор  за предоставяне на GSM  услуги  Г1052266 от 16.09-2007г. и договор за лизинг № Г1052266 от 28.07-2009г.:

1. данъчна фактура № 195082696 от 14.06-2010г. , издадена за сумата от 203,62 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 167,03 лв. ,, вкючително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв.Разговори, данни , съобщения и други такси и услуги в размер на 20,87 лв./ с приспадната отстъпка в размер на 18,22в./;

ДДС в размер на 33,94лв.

2. данъчна фактура № 196740031 от 14.07-2010г. , издадена за сумата от 75,50 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 58,00 лв. ,, вкючително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв.Разговори, данни , съобщения и други такси и услуги в размер на 28,41 лв./ с приспадната отстъпка в размер на 23,49в./;

ДДС в размер на 12,58лв..

3. данъчна фактура № 198398088   от 14.08-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. ,, включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв.

ДДС в размер на 11,50лв..

 4. данъчна фактура № 200880779     от 03.10-2010г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 70,75 лв. ,, включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв./ с приспадната отстъпка в размер на 13,25 лв./

ДДС в размер на 11,50лв..

5.  данъчна фактура № 218825989       от 30.03-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. ,, включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

6.  данъчна фактура № 220563254 от 06.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

 7. данъчна фактура № 224038780 от 24.04-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.

Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв...

ДДС в размер на 11,50лв..

8. данъчна фактура № 226746383 от 16.05-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

      9. данъчна фактура № 229200345 от 16.06-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС. Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. ,включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

     10. данъчна фактура № 2317978796  от 15.07-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

     11. данъчна фактура № 23420101835 от 18.08-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

       12 . данъчна фактура № 236875100 от 16.09-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

       13. данъчна фактура № 239387610 от 16.10-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв..

      14. данъчна фактура № 241919581от 16.11-2011г. , издадена за сумата от 69,00 лв.  с включен ДДС.Месечни такси /абонаментни  такси, лизингови вноски , пакети минути и др./ в размер на 57,50 лв. , включително 1 брой лизингова вноска в размер на 57,50 лв..

ДДС в размер на 11,50лв.

Както и  законната лихва върху  сборната сума от 1039,12лв. / хиляда тридесет и девет лева и  12 стотинки/, начиная от датата на образуване  на частно гр.дело № 758 по описа за 2012г. на районен съд К. – 09.08-2012г.   до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на  Заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 758 /2012г. на КРС, както и направените  деловодни разноски  в общ размер на 65,00 лв./шестдесет и пет лева / , от които и по списък : доплатената за образуване на настоящото производство държавна такса в размер на 25,00 лв./ двадесет и пет лева /  и юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв. / четиридесет лева /  по настоящото производство- ч. гр.дело № 758/2012г. на КРС , с правно основание чл.415, ал.1  ГПК, вр. чл. 422 ГПК.  

       ОСЪЖДА ответникът   Р.К.Г.  с ЕГН  ********** *** да заплати на „МОБИЛТЕЛ „ ЕАД,  Код по Булстат : ****, със седалище и адрес на управление  гр.С.***********,  представляван от А. М. , австрийски гражданин , личен паспорт № *****, издаден на 14.02-2002г.  от властите на Австрия , и П. В. П. чрез пълномощника си А.Д.А.   направените по делото съдебни разноски   в общ размер на 65,00 лв./ шестдесет и пет лева  / , от които и по списък : доплатената за образуване на настоящото производство държавна такса в размер на 25,00 лв./ двадесет е пет лева /  и юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв. / четиридесет лева /  по настоящото производство.  

  Решението при признание на иска не подлежи на обжалване.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ  :