Р Е Ш Е Н И Е 50/19.3.2013г.

гр. Карнобат

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                                   две хиляди и тринадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                        Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар: Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №80 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от „Формула-2” ЕООД с ЕИК 102613145 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, Промишлена зона „Север”, ул. „Седемнадесета” №1, представлявано от К.Б. против Наказателно постановление №22-0000050 от 25.01.2013г.  на началник на ОО „КД -ДАИ”, Бургас, с което за нарушение на чл.88,т.3 от Наредба №33 от 03.11.1999г. на МТ на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, се иска отмяна на атакуваното постановление. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не изпраща представител.

Ответната страна по жалбата, редовно уведомена, не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 18.01.2013г. при проверка в офиса на фирмата св.М. и с.П. констатирали, че има съставени АУАН  № 155912 от 15.12.2012г., съгласно който  водачът Светлин Божков управлява полуремарке с износена гума на втората ос отляво до гладкост, както и АУАН № 155904 от 13.12.2012г., съгласно който  водачът Ангел Стойков управлявал влекач марка „Скания” с прикачено полуремарке, което е техническо неизправно - има износена гума. Въз основа на описаните два АУАН св. М. съставил АУАН за това, че дружеството в качеството му на превозвач не е организирал проверката  на техническото състояние на посочените две пътни превозни средства.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели М.М. и Д. Патърмаджиев, които съдът цени като непротиворечиви, както и от писмените доказателства по делото.

От правна страна съдът приема следното :

В процесния случай при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление е допуснато нарушение на процесуалните правила, обуславящо отмяна на последното. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения, или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се търпят отделно за всяко едно от тях. Това от своя страна предпоставя определянето на индивидуална санкция за всяко едно нарушение. В административнонаказателната отговорност не се прилагат разпоредбите на чл. 23 - 26 НК и затова за всяко едно от тях ще се наложи отделно административно наказание и няма да се определя общо наказание. Няма пречка обаче нарушенията да се констатират с един акт и да се издаде едно наказателно постановление – в този смисъл Тълкувателно решение № 77 от 29.XI.1984 г. по н. д. № 68/84 г., ОСНК.

Видно от съдържанието на издаденото наказателно постановление на жалбоподателя е вменено извършването на две нарушения по чл.88,т.3 от Наредба №33 от 03.11.1999г. на МТ, тъй като дружеството в качеството му на превозвач не е организирал проверката  на техническото състояние на две пътни превозни средства, за които обаче е наложена една санкция в размер на 1000 лева. Съдът намира, че дружеството е имало задължението да организира проверката  на техническото състояние на всяко едно от своите превозни средства и като не е сторило това за две ППС, е допуснало две самостоятелни административни нарушения. Следователно констатирайки, че дружеството в качеството си на превозвач не е организирал проверката на техническото състояние на две ППС, контролните органи са установили извършването на две отделни административни нарушения, за които обаче административнонаказващият орган е наложил само едно наказание. А както се посочи по-горе нарушението се явява съществено такова и влече след себе си отмяна на акта.

Независимо от посоченото по-горе абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление съдът намира за нужно да посочи, единствено за изчерпателност на съдебния акт, че никъде от АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление не става ясно каква е връзката между дружеството-превозвач и пътните превозни средства, описани в издадените АУАН, за неорганизираната проверка на състоянието на които е и наказано дружеството. Горното нарушение не само нарушава правото на жалбоподателя да разбере в извършването на какво нарушение се обвинява, но и затруднява съдебния контрол върху акта до степен на невъзможност да се извърши такъв. Това е така, тъй като при оспорване на наказателното постановление съдът прави проверка на фактите, които следва да бъдат описани както в АУАН, така и в НП. В случая не следва да се събират доказателства в тази насока, тъй като това би довело до нарушаване на забраната за въвеждането на нови факти в процеса. Следователно без посочването на каквито и да било факти от значение за деянието в АУАН И НП-в случая каква е връзката между дружеството-превозвач и пътните превозни средства, съдът е в невъзможност да се произнесе по въпроса има ли извършено нарушение от това лице.

Предвид крайния извод от спора съдът намира, че не е необходимо да излага съображения и по възраженията, съдържащи се в жалбата.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000050  на началник на ОО „КД -ДАИ”, Бургас, с което на „Формула-2” ЕООД с ЕИК 102613145 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, Промишлена зона „Север”, ул. „Седемнадесета”№1, представлявано от К.Б. за нарушение на чл.88,т.3 от Наредба №33 от 03.11.1999г. на МТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.                                                                                                                                                                                                                         Районен съдия: