Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                          

                                               № 59 / 19.3.2013 г.

 

                                   гр.Карнобат,19.03.2013 година

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

   

 

Карнобатският районен съд ………………. колегия в публичното заседание на деветнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                     

                                                 Председател :ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                         

                                                        Съдебни заседатели :    1.

                                                                                                2.

 

при секретаря Дияна Стайкова и в присъствието на прокурора ……….. като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 134 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид :

   

Правното основание на предявеното искане е чл. 38,ал.4,във връзка с чл.54 от Закона за гражданската регистрация,във връзка с чл.542 и следващите от ГПК.

Молителят по делото В.Н.М. твърди в молбата си,че неговият дядо С. М. И.,с ЕГН-**********,***,е починал на 14.11.1994 година в град Карнобат и бил погребан в село Огнен,но за смъртта му не бил съставен акт,тъй-като близките му родственици не представили съобщението за смъртта на същия в съответната община по мястото на кончината му,респективно-в Община Карнобат.Въз основа на изложените в молбата си обстоятелства ищецът прави искане за постановяване решение от страна на съда,с което да бъде прието за установено по отношение на заинтересованите учреждения,че дядо му С. М. И. е починал на посочените в същата молба дата и място.

Заинтересованите учреждения – Община Карнобат представя писмено становище в смисъл,че искането е напълно основателно и като такова то следва да бъде уважено,в какъвто смисъл е и становището на Районна прокуратура-  град Карнобат.

В съдебно заседание молбата се поддържа.

След съвкупната и поотделна преценка на всички писмени и гласни доказателства,съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното.

Видно от приетите като доказателства по делото удостоверение за наследници и удостоверението,издадено от Община -  град Карнобат наследодателят на молителя,който е по-конкретно негов дядо,а именно – С. М. И. е роден на *** година,като същият е починал на 14.11.1994 година.От удостоверението,издадено от Община Карнобат,освен това се установява,че дядото на молителя е починал на 14.11.1994 година в град Карнобат,но за това не бил съставен по надлежния ред акт за смъртта му,по причина,че близките на същия  не представили съобщение за смърт в общината по мястото на смъртта му.Установено е също така,че С. М. И. бил погребан в село

Огнен,Община Карнобатска.

Горните фактически констатации се направиха въз основа на представените по делото писмени доказателства, които като  неоспорени  от молителя или от заинтересованите, съдът  кредитира изцяло.

По отношение събраните по делото гласни доказателства съдът счете,че същите не са противоречиви помежду си и съответстват на събраните по делото писмени доказателства,поради което пък и те следва да бъдат кредитирани с доверие от съда. Свидетелят Ч. Р. твърди,че си спомня приблизително точната дата на смъртта на дядото на молителя,като обаче я сочи,а именно - 14.11.1994 година,а той и свидетеля Х. К. заявяват,че е починал в град Карнобат,но бил погребан в село Огнен.

От така установеното от фактическа страна,съдът достигна до следните правни изводи:

Подадената молбата е допустима,а разгледана по същество същата е напълно основателна.Ерго-като такава тя следва да бъде уважена.

По-конкретно тя е подадена от лице,което се включва в кръга на законните наследници на починалия,съответно- молителят е негов внук,който като такъв има правен интерес от установяване на факта на смъртта и съставянето на съответния акт.Освен това от събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин датата и мястото на смъртта на Стойчо Мирков Иванов.

Съгласно разпоредбата на чл.35,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,актовете за гражданско състояние се съставят от длъжностното лице по гражданско състояние в общината или кметството, на чиято територия е станало събитието.Предвид обстоятелството,че смъртта на дядото на молителя,а именно- Стойчо Мирков Иванов  е настъпила на територията на град Карнобат,заинтересовано учреждение, което следва да състави акт за смърт на починалия, е именно Община-град Карнобат.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

                                         

 

                                               Р      Е      Ш      И      :

 

ПРИЕМА за установено по отношение на Община-град Карнобат,че С. М. И.,ЕГН-**********,роден на *** ***,е починал на 14.11.1994 година в град Карнобат.

 ПРЕПИС от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община-град Карнобат за съставяване на акт за смърт на С. М. И.,ЕГН-********** .

Настоящото решение подлежи на обжалване в двуседмичен срок,считано от днес за молителя и районния прокурор и от съобщаването му на заинтересованото учреждение Община-град Карнобат пред  Бургаския окръжен съд.

                                                                                                                                                                              

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :