Р     Е     Ш     Е    Н     И     Е

 

                                                       № 60 / 19.3.2013г. год.

 

                                      град Карнобат,19.03.2013 година

 

                                      В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

   Карнобатският районен съд,………колегия,в закритото си заседание

на  деветнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО  КОСТАДИНОВ

 

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                          2.

 

 

  при секретаря Дияна Стайкова и в присъствието на прокурора……,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 578/2012 година по описа за 2012 година,за да се произнесе взе предвид:

    Производството по делото е по реда на чл.273,във връзка с чл. 247  от ГПК.Същото е образувано във връзка с констатиране от страна на въззивният Бургаски окръжен съд на допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението на настоящата инстанция под номер 168/17.10.2012 година,с което Й.  С.Б.,ЕГН-**********,***,е осъден да предаде собствеността и владението върху процесните  земи на Ж.С.И.,на С.С.М. и на  П.И.М..

По реда на чл.247,ал.2 от ГПК съдът е съобщил за констатираната очевидна фактическа грешка на страните и съответно-дал на същите указания за представяне от тяхна страна на отговори в едноседмичен срок,считано от получаване съобщенията.От страна на същите са постъпили съответно отговори.Съобразно отговорите на ищците и ответника съдът прецени,че  от гледна точка безспорността на нуждата от извършване поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка споменатата поправка следва да бъде отстранена посредством постановяване настоящото решение.

Поправката на очевидна фактическа грешка на основание чл.247 от ГПК по своята същност е безсрочно и напълно допустимо процесуално действие,като освен това то е и напълно основателно,поради следните съображения :

В производството по делото съдът,след като е уважил като напълно основателен и доказан предявеният иск,в диспозитива на решението си на страница осма,респективно-на страница първа от диспозитива,на ред 21 отгоре надолу е записал два пъти името на ищцата П.И.М. вместо това на съищцата С.С.М.,макар от мотивите на същия съдебен акт да явства недвусмислено,че в случая се касае за трите ищци,а именно-Ж.С.И.,С.С.М. и П.И.М..

Съобразно гореизложеното следва извода,че от страна на съда в диспозитива на гореупоменатото негово решение е допусната очевидна фактическа грешка,което от своя страна налага нейното поправяне по реда на чл.247 от ГПК.По-конкретно тази поправка е необходимо да се изрази в това,че в диспозитива на решението,вместо отбелязването : “… 3. на П.И.М., ЕГН-**********,***, Ж.С.И. и П.И.М.,двете-с посочени по-горе постоянни адреси по местоживеене, собствеността и владението на следния земеделски недвижим имот/поземлен имот/,а именно-нива от 39.990 декара,девета категория,в местността “Чонката”, съставляваща имот № 010047 по плана на землището на селото,при граници:№ 001574 - полски път на Община Карнобат,№ 010046- нива на Христина Георгиева Петрова,№ 010182 – нива на Иван Василев Иванов,№ 010181-нива на Янчо Василев Иванов,010180-нива на Диана Димова Янкова,№ 010179-нива на Иванка Димова И.,***,всяка една от трите собственик по на 1/3 идеална част от описания по-горе земеделски недвижим имот/поземлен имот/.”,е необходимо да бъде записано следното : “ …3. на П.И.М., ЕГН-**********,***, Ж.С.И. и С.С.М.,двете-с посочени по-горе постоянни адреси по местоживеене,собствеността и владението на следния земеделски недвижим имот/поземлен имот/,а именно-нива от 39.990 декара,девета категория,в местността “Чонката”, съставляваща имот № 010047 по плана на землището на селото,при граници:№ 001574 - полски път на Община Карнобат,№ 010046- нива на Христина Георгиева Петрова,№ 010182 – нива на Иван Василев Иванов,№ 010181-нива на Янчо Василев Иванов,010180-нива на Диана Димова Янкова,№ 010179-нива на Иванка Димова И.,***,всяка една от трите собственик по на 1/3 идеална част от описания по-горе земеделски недвижим имот/поземлен имот/.”

 

Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в

двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните.

Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

 

                                                  Р   Е   Ш   И   :

 

 

ИЗВЪРШВА поправка на явна/очевидна/ фактическа грешка в решение №

168/17.10.2012 година,постановено по гражданско дело № 578/2012 година по описа на Карнобатския районен съд за 2012 година,респективно-в диспозитива на същото,като на страница осма от решението, респективно-на страница първа от диспозитива,на ред 21 отгоре надолу вместо отбелязването : “… 3. на П.И.М., ЕГН-**********,***, Ж.С.И. и П.И.М.,двете-с посочени по-горе постоянни адреси по местоживеене, собствеността и владението на следния земеделски недвижим имот/поземлен имот/,а именно-нива от 39.990 декара,девета категория,в местността “Чонката”, съставляваща имот № 010047 по плана на землището на селото,при граници:№ 001574 - полски път на Община Карнобат,№ 010046- нива на Христина Георгиева Петрова,№ 010182 – нива на Иван Василев Иванов,№ 010181-нива на Янчо Василев Иванов,010180-нива на Диана Димова Янкова,№ 010179-нива на Иванка Димова И.,***,всяка една от трите собственик по на 1/3 идеална част от описания по-горе земеделски недвижим имот/поземлен имот/.”,е необходимо да бъде записано следното : “ …3. на П.И.М., ЕГН-**********,***, Ж.С.И. и С.С.М.,двете-с посочени по-горе постоянни адреси по местоживеене,собствеността и владението на следния земеделски недвижим имот/поземлен имот/,а именно-нива от 39.990 декара,девета категория,в местността “Чонката”, съставляваща имот № 010047 по плана на землището на селото,при граници:№ 001574 - полски път на Община Карнобат,№ 010046- нива на Христина Георгиева Петрова,№ 010182 – нива на Иван Василев Иванов,№ 010181-нива на Янчо Василев Иванов,010180-нива на Диана Димова Янкова,№ 010179-нива на Иванка Димова И.,***,всяка една от трите собственик по на 1/3 идеална част от описания по-горе земеделски недвижим имот/поземлен имот/.”

 

 

 

Настоящото решение подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните,като същото следва да се счита за неразделна част от решение № 168/17.10.2012 година по гражданско дело № 578/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :