РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.3.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 457/2012

Административни дела

Ш.А.Ш.

РУП ГР. КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.3.2013г.
НП-отменено

2

НАХД No 536/2012

Административни дела

Д.И.И.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 12.3.2013г.
НП-потвърдено

3

НАХД No 41/2013

Административни дела

Ж.Б.Г.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.3.2013г.
Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 02-0203155/14.12.2012 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-град Бургас,с което на Община-град Карнобат,Област Бургаска, ЕИК : 000057026,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, бул.”България” № 12,в качеството й на работодател,е наложена имущест-вена санкция в размер на 1800 лева на основание чл.416,ал.5,във връзка с чл.415,ал.1,във връзка с чл.404,ал.1,т.1 от Кодекса на труда. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Бур- гаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.    РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

4

ЧНД No 45/2013

Други дела

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

К.И.К.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.3.2013г.
Уважава
К.И.К.
Определение № 220/21.12.2012 година, постановено по ЧНД № 499/2012 година по описа на КРСследва да се счита /тълкува/, че не съставлява пречка за привеждането в изпълнение на наказанието, определено на осъдения К.И.К. с определение № 312/25.05.2006 година, с което е одобрено споразумение по НОХД № 89/2005 година по описа на РС-град Велики Преслав, тъй като в случая не буди никакво съмнение безспорността, че това наказание следва да бъде изтърпяно ефективно от същия осъден.  

5

НАХД No 52/2013

По ЗД по пътищата

Т.П.П.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.3.2013г.
  Р Е Ш И :     ПОТВЪРЖДАВА като напълно законосъобразно наказателно поста-новление № 516/ 12.10.2012 година на началника на РУП-град Карнобат,с което на Т.П.П.,ЕГН-**********,***,е наложено наказанието “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315,ал.1,т.1 от Кодекса за застраховането във връзка с извършено от него нарушение разпоредбата на чл.259,ал.1,т.1 от същия кодекс. ОСЪЖДА Т.П.П.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5/пет/ лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :   НП-потвърдено

6

НОХД No 113/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.А.С.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 12.3.2013г.
С.А.С.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на осн. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемият С.А.С. се определя наказание 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на обвиняемия С.А.С. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ще бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.   
В законна сила от 12.3.2013г.