РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.3.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 502/2012

Административни дела

ПОДЕЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СОФИЯ КЪМ НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 5.3.2013г.
Карнобатският районен съд    Р Е Ш И :      ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 02-0202637 от 30.08.2012 година на Директора на Дирекция Инспекция по труда гр. Бургас с което на Поделение Електроразпределение София към НК Железопътна инфраструктура София – Държавно предприятие с ЕИК 1308232404504 със седалище и адрес на управление гр. София бул. Княгиня Мария Луиза № 110 е наложено административно наказание за извършено от него административно нарушение – имуществена санкция в размер на 3000 лв. на основание чл. 413 ал.2 във връзка с чл. 416 ал.5 от Кодекса на труда за извършено от него административно нарушение на чл. 3 т.2 и т. 7 във връзка с чл. 4 ал.1 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда , начина и периодичността на извършване на оценка на риска , като напълно законосъобразно . 

2

НАХД No 43/2013

По ЗГ и ЗЛОД

В.Х.Р.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 5.3.2013г.
  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1079/ 18.12.2012 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в частта му,в която на В.Х.Р.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 1000 лева на основание чл.266,ал.1 от ЗГ, във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.213,т.2 също от Закона за горите,а на основание чл.273,ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите,предмет на нарушението,а именно 10 кубически метра дърва за огрев от дъб и цер,нарязани на метровки,като намалява размера на наложената му глоба от 1000 лева на 150 лева. ОТМЕНЯ като неправилно наказателно постановление № 1079/ 18.12.2012 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в частта му,в която на основание чл.273,ал.1 от Закона за горите е отнета в полза на държавата вещта,послужила за извършване на нарушението,съответно-един брой товарен автомобил,марка “ИФА”,с регистрационен номер “А 10 07 ВР”,собственост на В.Х.Р.,ЕГН-**********,***.  ОСЪЖДА В.Х.Р.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :  НП-изменено