Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 36 / 1.3.2013г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На девети януари           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер..........495.............по описа за...............2012................година

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от К.С.Д. ***           против наказателно постановление № 805 от 01.11.2012  година  на Директора на РДГ Бургас        с което на същият  жалбоподател му е    наложено административно наказание за извършено от него административно нарушение – глоба   в размер на 1000  лв. на основание чл. 266 ал.1  от Закона за горите       за извършено от него административно нарушение  на чл.  213 ал.1т.1 от Закона за горите   .

         Жалбоподателят Д.      е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , същият   в жалбата си оспорва, , че е извършил съответното административно нарушение  за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление, но същият твърди в нея , че издадения срещу него АУАН и процесното издадено въз основа на него НП са издадени при нарушение на материалния закон – Закона за горите  което водело до  нарушение и на процесуалния закон ЗАНН, както и че същите са издадени при нарушения на материалния закон - Закона за горите като се  посочват точно същите нарушения на  закона . Затова и същият жалбоподател твърди, че същото процесно наказателно постановление  се явявало незаконосъобразно и   затова моли да бъде отменено  изцяло обжалваното от него наказателно постановление с което  му е  наложено горепосоченото административно наказание.или евентуално ако съдът счете , че същото се явява законосъобразно съдът да намали размера на наложеното му административно наказание глоба от 1000 лв. на по - минимален размер .

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован не  се явява лично и не  взема становище по жалбата , нито ангажира допълнителни доказателства в нейна подкрепа

         За административнонаказващия орган редовно призован   се явява неговия процесуален представител в съдебно заседание , като   същият   взема становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита същата за неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава.

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Обжалваното от жалбоподателя К.С.Д.          наказателно постановление № 805 от 01.11.2012 година  на Директора на РДГ Бургас     е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 0008399  от 04.07.2012 година , който АУАН констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 04.07.2012 година което се изразява в следното , че  на горепосочената дата на територията на ТП на ДГС Карнобат в землището на село Раклица  , жалбоподателят транспортирал  10 куб. метра дърва за огрев  от дъб и цер , нарязани на 1 метър  и немаркирани с контролна горска мярка , което се установява от показанията на свидетелите С.П.М. и Петър Атанасов С.  с което негово виновно извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл. 213 т.1     и за  което на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение  – глоба   в размер на 1 000   лв. на основание чл. 266 ал.1 от Закона за горите.

         Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  Г. Д. Д. , С. П. М. и П. Ат. С. , които се явяват очевидци на извършеното от жалбоподателя деяние    ,  може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното му административно нарушение , тъй  същите твърдят и описват  точно в съдебно заседание, как жалбоподателят е извършил същото  и че именно той  е извършител на адм. нарушение   описано в наказателното постановление издадено въз основа на съставения АУАН, както и че същият при съставянето на процесния АУАН е направил възражения не срещу констатациите на същите свидетели отразени в АУАН , а по това , че горският му е казал да натовари дървата за огрев и да си тръгва, който последен факт твърдян от него се оспори също от паказанията на същите разпитани свидетели. . По делото не се събраха никакви доказателства в противна насока , че жалбоподателят не е извършител на процесното адм. нарушение   , нещо повече , събраха се само и единствено доказателства , че  самият жалбоподател е извършител на същото за което правилно и законосъобразно  му е  наложено и горепосоченото административно наказание. В същият този смисъл самият жалбоподател във възраженията си по  АУАН признава  , че той е извършител на процесното установено от административния орган престъпление , за което му е наложено горепосоченото съответно административно наказание .

    Съдът намира, че извършеното от жалбоподателя Д.     деяние не е маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН тъй като този случай не е с по- ниска степен на обществена опасност  в сравнение с обикновените такива административни нарушения от същия вид, още повече , че в случая се касае за транспортиране респективно извозване на дървесина в размер на 10 куб.метра ,което е в сравнително  голям размер , като в случая е без значение дали това са плътни или пространствени куб. метра дървесина.  Затова и съдът намира, че по отношение на него не следва да се прилагат разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН.

Освен това съдът намира, че  и АУАН и обжалваното наказателно постановление не нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН вкл. и чл. 42 от ЗАНН тъй като в тях точно е посочено извършеното адм. нарушение , обстоятелствата при които то е извършено, това , че жалбоподателят е негов извършител  и са приложени достатъчно доказателства , които го потвърждават и затова и съдът намира , че не е нарушена от адм. наказващия орган твърдяните от жалбоподателя материални  и респективно процесуални  разпоредби на Закона за горите и  ЗАНН   и в случая не е налице и твърдяната от жалбоподателя незаконосъобразност на АУАН и ЗАНН и наказателното постановление се явява напълно законосъобразно и правилно .

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят е  извършил горепосоченото адм. нарушение   и           за  което напълно  правилно на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение – глоба   в размер на 1 000  лв. на основание чл. 266 ал.1  от ЗГ , но съдът намира , че  следва да се занимае с направеното искане от жалбоподателя Д.    да бъде намалено в по - малък размер от настоящия съд наложеното му адм. наказание  глоба от 1 000 лв. на по – минимален  , като в този случай бъде изменено наказателното постановление в тази му част.

          Законовата редакция на  чл. 266 ал.1 от ЗГ  предвижда за извършено съответно адм. нарушение  описано  по този текст на съответния нарушител да се налагат адм. наказания – глоба в минимален размер от 50 лв. до максимален размер от 3 000 лв. по този начин съдът следва тогава да  прецени дали направеното искане от жалбоподателя Д.    това наложено му адм. наказание да бъде намалено в по - минимален размер се явява основателно и дали следва да бъде уважено по причини , които се явяват уважителни . В  този случай съдът въз основа на така направеното искане от жалбоподателя Д.    намира, че следва да се съобрази в тази насока дали са налице достатъчно и многобройни основания затова и прецени, че така извършеното адм. нарушение   от същият жалбоподател е извършено от него при преобладаващи смекчаващи вината му обстоятелства, това че то не е тежко, сравнително невисоката  стойност на предмета на адм. нарушение  ,   но спрямо него е налице и отегчаващо вината му обстоятелство това, че на жалбоподателя  са налагани  и други адм. наказания по Закона за горите  за  извършвани от него адм. нарушения  по този закон, видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание горепосочени свидетели . Затова съдът намира, че наказателното постановление в тази му част следва да бъде изменено като съответно бъде намален размера на наложеното му адм. наказание глоба  на към минималния такъв в размер на 200 лв.  т.е следва да бъде намален размера на наложеното му адм. наказание глоба от 1 000  лв. на 200 лв. , тъй като са налице уважителни и многобройни смекчаващи вината му обстоятелства посочени по- горе .

 

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

        

        

         ИЗМЕНЯ наказателно постановление  № 805  от 01.11.2012 г. издадено от Директора на РДГ Бургас   с което на  К.С.Д.    с ЕГН ********** с постоянен адрес *** му е наложено адм. наказание на основание  чл. 266 ал.1  от Закона за горите за извършено от него адм. нарушение по чл.  231 ал.1 т.1 от Закона за горите  само в частта му с която му  е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв.  като вместо него  ПОСТАНОВЯВА : НАМАЛЯВА размера   на горепосоченото адм. наказание наложено на К.С.Д.  - глоба  от 1 000 лв. на глоба в размер на 200 лв..

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: