ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 26  / 14.2.2013 г. град Карнобат

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На тринадесети февруари     две хиляди и тринадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2.........................................

 

Секретар ……………………...............................……............................................

Прокурор...................................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………….………

ЧНД № ................44......................по описа за...............2013..................година

Производството по настоящото дело е с правно основание чл. 243 ал.4 от  НПК , като е образувано по повод подадената жалба от пострадалия   Т.И. Тодров     против постановеното постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 188 / 2012 г. по описа на РУ „ Полиция „ гр. Сунгурларе   респективно по преписка вх. № 693 / 2012 г.  по описа на Районна прокуратура Карнобат.

Видно от приложените към досъдебното производство № 188 / 2012 г. по описа на РУ Полиция гр. Сунгурларе    доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :      

Горепосоченото досъдебно производство е образувано респективно започнато на 11.06.2012 г.   със съответно постановление на Районна прокуратура Карнобат  срещу Т. Г. С.   с ЕГН ********** *** извъшено престъпление по 308 ал.1   от НК - за това , че на 04.05.2011 година в гр. Сунгурларе  преправила съдържанието на официален документ  - преводно нареждане за кредитен превод  на банка ДСК  с цел да бъде използван пред Т.И.Т..   

С постановление  за прекратяване на наказателното производство от 24.01.2013 година по настоящото досъдебно производство  № 188 / 2012 г. по описа на РУ Полиция  гр. Сунгурларе  / пр.  вх. № 693 / 2012 г. по описа на Районна Прокуратура  Карнобат прокурора при КРП приемайки за установена описаното в същото постановление фактическа обстановка въз основа на събраните по делото доказателства е приел, че в случая  уличеният не е осъществил деяние, осъществяващо състава на престъпленията по чл. 308 ал.1 и чл. 209 ал.1   от НК поради което  е налице гражданскоправен спор който следва да се реши от съда  и на основание чл. 243 ал.1 т.1 във вр. с чл. 24 ал.1т.1 и чл. 199 от НПК е прекратил досъдебното производство с горепосоченото си постановление .

Същото постановление на районния прокурор  с което той е прекратил наказателното производство по горепосоченото досъдебно производство е било съобщено респективно е било връчено на пострадалия  Т.И.Т.  на основание разпоредбата на чл. 243 ал.3 от НПК  с указания , че същото може да бъде обжалвано пред компетентния съд – в случая Районен съд Карнобат  в 7- дневен срок от получаването му , което това пострадало лице Т.И.Т.  е сторило с нарочната си жалба  в която този жалбоподател сочи, че   обжалваното от него  постановление е неправилно понеже постановилия го прокурор не е направил в него задълбочен и обстоен анализ  на доказателствените материали по досъдебното производство , като конкретно не е обсъдил  дали има извършени от уличената Т. С.  престъпление по чл. 313 ал. 3 от НК и чл. 209 ал.2 от НК , като  е приел неправилно в мотивите на същото , че е налице гражданско правен спор   и  че уличеният Т. С.  не е  извършил престъпление  , като по този начин е налице непълно и неправилно разследване , което е довело до нарушение на материалния закон – НК  , довели да необоснованост и неправилност на правните и фактически изводи на районния прокурор по горепосоченото наказателно производство в тази му част на мотивите   и затова същият  жалбоподател моли настоящия съд да го отмени .

Въз основа на горепосочената жалба от пострадалото   лице постановилия обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство по горепосоченото досъдебно производство районен прокурор не  е изпратил писмено становище в което да изразява своето становище по подадената срещу постановление жалба , като по този начин не е взел становище по нея.  

         Съдът намира, че жалбоподателят има право да обжалва процесното постановление на районния прокурор за прекратяването на наказателното производство по досъдебно производство тъй като същият се явява надлежна страна по настоящия правен спор съобразно правата дадени му съгласно разпоредбата на чл.243 ал.3 от НПК понеже се явява пострадал.

От   събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа и правна страна следната фактическа обстановка: видно от представените по  Досъдебното производство  писмени доказателства и гласни такива  се установява че  жалбоподателят Т.И.Т.  се е познавал с уличената Т. Г. С. и със съпругът й Трифон Станчев с които са били добри познати във връзка с работата му. На 01.09.2008 година уличената С. и съпругът й Трифон Станчев посетили на работното му място  в село мокрен  жалбоподателят Т.Т.  и му казали, че искали да закупят  на внучето си преносим компютър , но тъй като и двамата не работели по трудов договор нямали да им отпуснат кредит за закупуването на същия преносим компютър. Затова същите помолили жалбоподателят Т.  да закупи на свое име преносимия компютър , а те да изплащат вноските по същия. Т. се съгласил тъй като познавал добре двамата и заедно със свидетелят Ненчо И. Вълков , който бил ръководител на Т.  и с лекия автомобил на последния четиримата отишли в град Сливен  , където посетили магазин Техномаркет  , избрали компютъра и жалбоподателят Т. сключил кредитен договор с  банка БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД гр. София за покупка на преносимия компютър на негово име. Цената на същия компютър била за сумата от 1199 лв. , като в този договор за кредит за покупка на стоката били уточнени размера на кредита , броя и размера на месечните вноски за неговото погасяване . След това Т. предал на уличената С. и мъжът й закупения от него компютър и няколко месеца същите  плащали вноските по договора за кредит на стоки макар и винаги със закъснение. След известно време  съпругът на уличената Т. Г. починал и същата престанала да плаща дължимите се от нея месечни вноски за погасяването на стоковия кредит, за което многократно бил известяван жалбоподателят Т. от банката . Същият многократно се обаждал на уличената да внася вноските по договора , като тя винаги му обещавала , но не внасяла дължимите се от нея вноски , като се извинявала , че няма пари. Същата макар, че продала къщата където живеели с покойния си съпруг и получила съответна сума пари за  това  , не погасила останалите дължими се от нея вноски по договора за стоков кредит. След известно време след многобройните обаждания на Т. уличената Г. му се обадила по телефона и му казала , че изпраща по автобуса  документи, от които се установява , че е изплатила остатъка от дължимата се от нея сума. Т. изплатил  жената си свидетелката Марийка Петкова Радулова за да получи документите и същата получила  найлонова торбичка в която били оригиналния договор за стоков кредит и една вносна бележка от банка ДСК. Същата ги занесла на  Т. и по този начин същият получил преводна нареждане  от уличената , че същата е изпатила в банка ДСК сумата от 1067, 99 лв.  и счел, че по този начин дължимите се суми по договора са  изплатени . След това поради неплащането на дължимите  се суми по договора за кредит за покупка на стоки срещу жалбоподателят Т. била издадена и съответната заповед за изпълнение  № 90 от 15.4.2011 година по ч.гр.д. № 141 / 2011 г. по описа на Районен съд Котел  ,влязла в законна сила на 12.05.2011 година , като въз основа на нея бил издаден изпълнителен лист с който той бил осъден да заплати на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД гр. София сумата от 560, 24 лв. главница представляваща неизплатено задължение по процесния договор з кредит за покупка на стоки , ведно със сумата 51, 53 лв. , както и ведно със сумата от 65, 81 лв. представляваща мораторна лихва върху главницата , както и сумата от 125 лв. представляваща съдебните разноски по заповедното производство . На същият впоследствие е била връчена покана за доброволна изпълнение от частен съдебен изпълнител за общата сума от 1 335, 54 лв. , като на същият бил наложен запор върху трудовото му възнаграждение. Тогава Т. разбрал , че уличената му е пратила документ с невярно съдържание и се опитал да се свърже по телефона с нея , но не успял и поради това същият подал веднага жалба в полицията в гр. Сунгурларе и й предал изплатеното му от уличената преводно нареждане.        

Видно от заключението на вещото лице Мариян Кирчев по назначената по досъдебното производство  графическа експертиза , което като неоспорено от страните по същото съдът кредитира като абсолютно доказателства е че извършените поправки в ръкописния текст , написан с черен химикал върху индигирания екземпляр  на преводното нареждане  за кредите превод до Банка ДСК ЕАД – клон Сунгурларе  с получател Джет Кредит  сега - БНП Париба Пърсънъл Файненс е изпълнен от уличената  Т. Г. С. .  Съдът кредитира заключението на същото вещо лице  като достоверно , тъй като със съставянето му в. л. е  ангажирало  наказателната си отговорност по чл. 291  от НК , и тъй като същото се  и потвърждава от приложеното писмо изх. № 06-00- 07 -14437 от Директора на Дирекция сигурност на банка ДСК ЕАД гр. София .

Тъй като приложения документ е съставен от уличената Т. С. , то съдът намира, че той не е официален документ по смисъла на чл. 95 т. 5 от НК тъй като не е издаден по установения  ред и форма от длъжностно лице  в кръга на службата му  или от представител на  обществеността в кръга на възложената му функция . Това , че същият е бил подписан от служител на банка ДСК – клон Сунгурларе и е положен печат на същия не го прави официален документ  а е частен диспозитивен  документ . За да е налице осъществяването от обективна страна на чл. 308 ал.1 от НК трябва да е налице  преправяне на истински официален документ  върху който се въздейства така , че деецът  изменя съдържанието му по начин  по който променя първоначалното изявление направено от съответното длъжностно лице , което е действителния му автор , в друго такова каквото това длъжностно лице в този преправен вид , никога не е правило , а това не съществува в настоящия правен казус. Налице е частен диспозитивен документ съставен от уличената и затова тя от обективна страна не може да осъществи престъпния състав на чл. 308 ал.1 от НК . Тука следва да се добави , че не е налице и субективната страна  за подправка на официален документ , тъй като уличената не го е съставила с цел да бъде използван , тъй като законът има впредвид , че трябва да е налице цел този съставен фалшификат  да бъде използван, като че ли е налице  истински официален документ , което в случая не е налице.  

Тука следва да се добави и факта , че уличената Т. Г. не е осъществила и престъпния състав на чл. 209 ал.1 от НК – измама тъй като с конкретния документ тя не е поддържала заблуждение у жалбоподателя  и с това не му е причинила и имотна вреда , а му е причинила такава с конкретно неплащането от нейна страна на дължимите се от жалбоподателя суми, които тя го е уверила , че ще заплаща . Последното се явява гражданско правен спор, който действително следва да се реши по съдебен ред с оглед на това да бъде осъдена уличената да заплати на жалбоподателя Т. платените от него без основание суми по договора за стоков кредит за покупка на стоки . С оглед на същото  съдът намира, че уличената не е извършила и твърдяното в жалбата на жалбоподателя престъпление по чл. 209 ал. 2 от НК , както и престъпление по чл. 313 ал.3 от НК.   

С оглед на това съдът намира, че фактически правилно районния прокурор   е приел, че деянието извършено от Т. С.   не съставлява престъпление и затова и съдът намира , че правилно той с постановлението си е прекратил досъдебното производство по настоящото дело на основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК .Заради това същото като напълно правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено , още повече, че съдът намира, че правилно районния прокурор е посочил правилното основание за прекратяването на досъдебното производство – чл. 24 ал.1 т.1 от НПК – това , че деянието не съставлява престъпление .         

         Поради това съдът намира , че по делото не следва да се събират и други доказателства, като съдът намира, че събраните по делото доказателства са напълно достатъчни и установяват по един напълно категоричен и непротиворечив начин фактическата истина по настоящото дело респективно досъдебно производство – тази установено от съда , като тези доказателства са задълбочено и обстойно преценени от районния прокурор , който ги е посочил в процесното обжалвано постановление , както и че същите са съобразени напълно с разпоредбите на НПК и установяват по единствено възможния начин , фактическата обстановка по делото , направени са правилните  правни изводи, същите са напълно обоснови и законосъобразни, както и такива са и основанията за прекратяване на наказателното производство като затова и съдът намира, че напълно законосъобразно и правилно районния прокурор е постановил обжалваното наказателно постановление и за настоящия съд не остава никаква друга алтернатива освен да потвърди същото постановление , ведно с всички последици от това.                                  

          Мотивиран от гореизложеното  и на основание чл. 243 ал. 5 т. 1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         Потвърждава  постановлението за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 188 / 2012 г. по описа на  РУ „ Полиция „ гр. Сунгурларе     респективно по преписка вх. № 693 / 2012 г.  по описа на Районна прокуратура Карнобат от 24.01.2013 г. на прокурора при Районна прокуратура гр. Карнобат П.И. ,  с което той е прекратил наказателното производство по досъдебно производство – производство № 188 / 2012 г. по описа на  РУ „ Полиция „ гр. Сунгурларе     респективно по пр.  вх. № 693 / 2012 г.  по описа на Районна прокуратура Карнобат  на основание чл. 243 ал.1 т.1 във вр. с чл. 24 ал.1 т.1  и чл. 199 от НПК водено срещу Т. Г. С.   ЕГН ********** за престъпление по чл. 308 ал.1 от НК, поради това , че  същото деяние не съставлява престъпление , като напълно законосъобразно и правилно. 

                  Настоящото определение може да се обжалва от жалбоподателят Т.И.Т.  или да се протестира от прокурора  пред БОС в 7- дневен срок , считано от съобщаването му на същите .

         Препис от настоящото постановление да се изпрати на жалбоподателят Т.И.Т.  и на постановилият определението за прекратяването на наказателното производство прокурор.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: