Р Е Ш Е Н И Е

№ 30 / 14.2.2013 г.

                          14.02-2013г.град Карнобат

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    ІІ състав

На първи февруари                                                        2013 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

 

Секретар Д.Е.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХ Дело № 524  по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид:

Производството е образувано по повод постановление на К. районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 343В  , ал.2 от НК, вр. ал.1 от НК на обвиняемия Я.Х.Й.  с ЕГН ********** ***  и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на К. районна прокуратура редовно призован не се явява и не взема становище по постановлението.

Обвиняемият Я.Х.Й.  , редовно призован  се явява в съдебно заседание лично .

Съдът, като взема предвид обстоятелствата изложени в  постановление намира за установено от фактическа и правна страна следното:  На 23.09.2012 год. около обяд служители от РУП К.-свидетелите К. К. и П. Н.  работили на територията на гр.К. по контрол на автомобилния транспорт. Около 15.30 часа се намирали на ул.*********** , където спрели за проверка мотоциклет марка“Попкорн“ без регистрационни номера. При проверката е установено,че мотоциклета се управлява от обвиняемия Я.Х.Й. ***. При поискване на свидетелство за управление на МПС същия заявил, че няма такова.От приложената справка е видно, че действително обвиняемия не притежава свидетелство за управление на МПС, но е наказван за извършени нарушения. При допълнителна проверка  е установено, че на 06.07.2012 год. е издадено НП № 230 от П.Д. Ч.-началник на РУП К., влюзло в законна   в сила на 21.08.2012 год. срещу обвиняемия Й. за управление на МПС без издадено свидетелство за управляние на МПС. С деянието си обвиняемият  е осъществил състава на чл.343 В ал.2 вр.ал.1 от НК, за  това престъпление законът  предвижда наказание  лишаване от свобода до 2 години. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2  от НК. Разпитан в качеството на обвиняемият  Я.Х.Й.  се признава за виновен и е дал пълни и подробни обяснения.

По делото са налице данни , че към момента на извършване на деянието обвиняемия е неосъждан  и не е освобождаван от наказателна отговорност  по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК по чл. 78а от НК .

От престъплението няма причинени имуществени вреди и обвиняемия не е бил в пияно състояние. При тези обстоятелства, съдът намира предложението на  Районен прокурор гр.К. за основателно и приема, че  в случая са  налице  изискуемите кумулативни  предпоставки  по   чл. 78а от НК.

         Обвиняемият Я.Х.Й.  признава вината си, съжалява за извършеното. Поради това , съдът намира, че са налице предпоставките за освобождаване на обвиняемия Я.Х.Й.   от  наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343 В ал.2 вр.ал.1 от НК , като му бъде наложено административно наказание по реда и условията на чл. 78а от НК , а  именно: “Глоба” в размер на  1000,00  лева/хиляда лева/.

         Мотивиран от гореизложеното, К. районен съд

 

Р      Е     Ш     И   :

 

           ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Я.Х.Й.  с ЕГН ********** ***, с адрес за получаване на съобщения- гр.К.*******************  от наказателна отговорност по чл. по чл.343 В ал.2 вр.ал.1 от НК , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК  налага на  обвиняемият Я.Х.Й.  с ЕГН **********  административно наказание “Глоба” в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

         ОСЪЖДА Я.Х.Й.  с ЕГН ********** ***, с адрес за получаване на съобщения- гр.К.***********   да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

       Решението може да се   обжалва или протестира  пред Б. окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: