РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.2.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 524/2012

Чл.78а НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Я.Х.Й.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 14.2.2013г.
Я.Х.Й.

2

ЧНД No 44/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Т.И.Т.

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 14.2.2013г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 243 ал. 5 т. 1 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :   Потвърждава постановлението за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 188 / 2012 г. по описа на РУ „ Полиция „ гр. Сунгурларе респективно по преписка вх. № 693 / 2012 г. по описа на Районна прокуратура Карнобат от 24.01.2013 г. на прокурора при Районна прокуратура гр. Карнобат П.И. , с което той е прекратил наказателното производство по досъдебно производство – производство № 188 / 2012 г. по описа на РУ „ Полиция „ гр. Сунгурларе респективно по пр. вх. № 693 / 2012 г. по описа на Районна прокуратура Карнобат на основание чл. 243 ал.1 т.1 във вр. с чл. 24 ал.1 т.1 и чл. 199 от НПК водено срещу Т. Г. С. ЕГН ********** за престъпление по чл. 308 ал.1 от НК, поради това , че същото деяние не съставлява престъпление , като напълно законосъобразно и правилно.   Настоящото определение може да се обжалва от жалбоподателят Т.И.Т. или да се протестира от прокурора пред БОС в 7- дневен срок , считано от съобщаването му на същите . Оставя без уважение