РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.2.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 991/2012

Искове по КТ

Д.Н.Д.

АПАС 2002 ЕООД

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.2.2013г.
  Р Е Ш И :    ОСЪЖДА”АПАС 2002”ЕООД, ЕИК : 131010659,тел.: 02/8952426,със седалище и адрес на управление : град София,район “Красно село”, бул. ”Скобелев” № 65,представлявано от Ч.И.А., 65,представлявано от Ч.И.А., да заплати на Д.Н.Д.,ЕГН-**********,***,действащ чрез представителя си по пълномощие адвокат Д.Д.В. ***,с адрес на кантората : град Карнобат, ул. ”Георги Димитров” № 6,сумата 1380.21/хиляда триста и осемдесет лева и двадесет и една ст./лева,представляваща дължимо,но неизплатено му трудово възнаграждение за периода от 01.02.2011 година до 30.06.2011 година, ведно с мораторната лихва върху тази сума за периода от датата на падежа за всяко от вземанията - последно число на месеца, следващ начислението,а именно-от 01.03.2011 година до датата на завеждането на исковата молба – 15.10.2012 година, в размер на 207.86/двеста и седем лева и осемдесет и шест ст./ лева,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от 15.10.2012 година до окончателното изплащане на същата сума. На основание чл.242,ал.1 от ГПК ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер на 1657.06 лева /хиляда шестотин петдесет и седем лева и шест ст./лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ”АПАС 2002”ЕООД, ЕИК : 131010659,тел.: 02/8952426,със седалище и адрес на управление : град София,район “Красно село”, бул. ”Скобелев” № 65,представлявано от Ч.И.А.,да заплати на  Д.Н.Д.,ЕГН-**********,***,действащ чрез представителя си по пълномощие адвокат Д.Д.В. ***,с адрес на кантората : град Карнобат, ул. ”Георги Димитров” № 6,направените от него разноски по делото, съобразно уважената част от иска,в размер на 192.00/сто деветдесет и два/лева. ОСЪЖДА ”АПАС 2002”ЕООД, ЕИК : 131010659,тел.: 02/8952426,със седалище и адрес на управление : град София,район “Красно село”, бул. ”Скобелев” № 65,представлявано от Ч.И.А.,да заплати на държавата извършените по делото съдебни разноски за възнаграждение на назначеното вещо лице в размер на 120.00/сто и двадесет /лева,държавна такса на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК,във връзка с чл. 78 ал. 6 от ГПК в размер на 66.28 /шестдесет и шест лева и двадесет и осем ст./лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 15.00 /петнадесет/лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред БОС в двуседмичен срок , считано от днес за ищеца и от съобщаването му на ответната страна.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :      

2

ЧГД No 98/2013

Други ЧГД

Р.П.Х.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.2.2013г.
Разрешава на молителката Р.П.Х.,ЕГН-**********,в качеството й на майка и законен представител на малолетното си дете И.П.Х.,ЕГН-**********,***,да извърши продажбата на притежаваната от същото малолетно дете 1/6 идеална част от съсобствения /сънаследствения/ им лек автомобил,марка “Опел Астра”-комби,синьозелен металик,дизел,с регистрационен номер “А 86-41 КА”, с цел погасяване кредита към банката,отпуснала същия за закупуването на този автомобил,както и за покриване разходите за издръжката и за обучението на малолетното й дете. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

3

НАХД No 515/2012

Административни дела

ЕТ ЛЪКИ-ЕС-ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.2.2013г.
НП-потвърдено

4

НАХД No 516/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.,
Х.И.И.

 

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.2.2013г.

5

НАХД No 530/2012

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Р.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.2.2013г.
НП-потвърдено

6

ЧНД No 17/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Р.А.А.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.2.2013г.
Р.А.А.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения Р.А.А., най-тежкото наказание измежду определените му по № НОХД № 13/2003 година по описа на КРС, по НОХД № 300/2004 година по описа на РС-град Велики Преслав, по НОХД № 299/2004 година по описа на РС- Велики Преслав и НОХД № 545/2012 година по описа на КРС, а именно: 1г. ЛОС. НА ОСН. чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения наказание, което да бъде изтърпяно в затвор.НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал. 1 от НК приспада времето,през което осъдения А. е бил задържан под стража от 21.10.2004 г. до 16.11.2004 г. по НОХД № 300/2004 година по описа на РС-град Велики Преслав.НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.2 от НК приспада от така определеното му общо най-тежко наказание в размер на 1 г. ЛОС изцяло изтърпяното наказание лишаване от свобода по което и да е от горепосочените НОХД.  

7

ЧНД No 51/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.,
П.Д.Ч.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 12.2.2013г.
Оставя без уважение

8

НОХД No 56/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Р.М.У.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 12.2.2013г.