П Р О Т О К О Л

 

21.01.2013 година                                                                    град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,                    ІІ    състав

На двадесет и първи януари две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                       

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

                                      Съдебни заседатели: 1. Ж.А.

                                                      2. П.Т.

 

Секретар ……………………Г.М...……...................................

Прокурор................................Щ.П..........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………….КОЕВА..…..……

Частно наказателно дело номер………548…......по описа за...2012....година

На именното повикване в ......................11.12……..............часа се явиха:

 

         ОСЪДЕНИЯТ К.Д.Д., редовно призован се явява лично.

         За Районна Прокуратура гр.Карнобат, редовно призована се явява прокурорът П..

 

         Съдът счита, че след като осъденият се явява в съдебно заседание лично и до настоящият момент не е ангажирал защита, с оглед правото му на защита и в интерес на правосъдието на основание чл. 94, ал.1, т.9 от НПК, че интересите на правосъдието налагат осъденият да има защита в настоящото производство, за което заседание счита, че следва да се призове  защитник на осъдения по НОХД № 531 от 2012г. адв.Луиза Трайкова от гр.Карнобат, затова и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Да се призове адв.Луиза Атанасова Трайкова от гр.Карнобат в съдебно заседание по настоящото дело.

Съдът обявява почивка.

         След почивката в съдебно заседание се явява адв.Луиза Трайкова и заявява, че не е ангажирана от осъденият по настоящото производство.

         Осъденият Д.: Нямам средства за адвокат.

 

         Съдът счита, че следва да бъде отправено искане до АК Бургас за да бъде посочен адвокат от гр.Карнобат с оглед да осъществи защита на осъдения К.Д.Д., с ЕГН ********** по настоящото ЧНД № 548 от 2012г. по описа на КРС с правно основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание, затова и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Да се изпрати искане до АК Бургас, Председателят на която да посочи адвокат от гр.Карнобат, който да осъществи защита на осъдения К.Д.Д. по настоящото ЧНД 548 от 2012г. по описа на КРС с правно основание чл.25, ал.1, вр.чл. 23 ал.1 от НК за определяне на общо наказание.

Да се изпрати препис извлечение от протокола от съдебно заседание от днес  21.01.2013г.по ЧНД № 548/12г. по описа на КРС.

 

В съдебно заседание се явява служебният защитник, посочен от АК Бургас - адв.Имилияна Цонева.

Съдът предоставя възможност на служебния защитник да се запознае с делото.

 

ПРОКУРОР П.: Да даде ход на делото.

АДВ.ЦОНЕВА: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът  като счете, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът снема самоличността на осъдения:

К.Д.Д. – роден на ***г. в гр.Карнобат, българин, български гражданин, неженен, осъждан, живущ ***, земеделски производител, с ЕГН **********.

 

ПРОКУРОР П.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

АДВ.ЦОНЕВА: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

         ОСЪДЕНИЯТ Д.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

 

ПРОКУРОР П.: Поддържаме направеното предложение за определяне на общо наказание. Нямаме доказателствени искания. Да се приемат приложените писмени  доказателства.

АДВ.ЦОНЕВА: Поддържам направеното предложение от Районен прокурор за определяне на общо наказание на осъдения К.Д.Д.. Нямаме доказателствени искания. Да се приемат приложените писмени  доказателства.

 

ОСЪДЕНИЯТ Д.: Съгласен съм с направеното предложение. Желая да ми бъде определено общо наказание. Съгласен съм адв.Цонева да ме защитава. Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените писмени  доказателства.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата

         СЪДЪТ 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства.

ПРИЕМА справка за съдимост рег. № 43/15.01.2013 г., издадена от РС – Карнобат с приложените бюлетини за съдимост.

 

СЪДЪТ прочете писмените доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата за съдебни прения.

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Уважаема госпожо председател на състава,

 уважаеми съдебни заседатели, считам че е налице основание за налагане на общо наказание на осъдения К.Д.Д. на основание чл. 306, ал.1, т.1 от НК, чл 25, ал.1, вр.чл. 23, ал.1 НК. В тази връзка предлагам общо наказание в размер на една година и пет месеца лишаване от свобода по НОХД № 1154 от 2012г. по описа на РС Ямбол, по НОХД  № 531 от 2012г. по описа на КРС и по НОХД № 532 от 2012г по описа на КРС,  като изпълнението на така предложеното общо наказание на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за изпитателен срок от четири години.

         АДВ.ЦОНЕВА: Уважаема госпожо председател на състава, уважаеми съдебни заседатели считам, че са налице основанията на чл.25, ал.1, вр.23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание по посочените НОХ Дела в предложението на Карнобатска Районна прокуратура, съгласни сме определеното общо най-тежко наказание да бъде в размер на една година и пет месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от четири години години.

 

Осъденият Д.: Предоставям на съда

Последна дума на осъденият Д.:    Моля да ми се извърши кумулация.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание

ще произнесе определението си в 12.25 часа в тази зала.

 

От събраните по делото доказателства съдът намира, че предложението на Районен прокурор по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК във връзка с чл.25, ал.1 от НК, вр. чл.23, ал.1 от НК за основателна и счита, че следва да се уважи по следните съображения:

Видно по делото, че за престъпление извършено през периода от 09.03.2012г. до 19.09.2012г. К.Д.Д., с ЕГН **********  е бил осъден по НОХД № 1154 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Ямбол на една година и пет месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание е било отложено за изпитателен срок от 4 години. Присъдата е влязла в законна сила на 01.11.2012г.

За престъпление извършено през периода 28.08.2012г. до 12.09.2012г. К.Д.Д. с ЕГН ********** е бил осъден по НОХД № 531 от 2012г. по описа на Районен съд Карнобат на единадесет месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание е било отложено за изпитателен срок от три години. Споразумението е влязло в законна сила на 17.12.2012г.

Видно по делото, че за престъпление извършено през периода 30.03.2012г. до 04.04.2012г. К.Д.Д. с ЕГН ********** е бил осъден по НОХД № 532 от 2012г. по описа на Районен съд Карнобат на седем месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание е било отложено за изпитателен срок от три години. Споразумението е влязло в законна сила на 17.12.2012г.

Предвид констатираното съдът приема, че престъпленията по НОХД № 1154 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Ямбол, НОХД № 531 от 2012г. по описа на Районен съд Карнобат, НОХД № 532 от 2012г. по описа на Районен съд Карнобат осъденият К.Д.Д. с ЕГН ********** е извършил преди да е имало влязла в законна сила присъда, за което да е от тях престъпление и затова споделя становището на Районен прокурор и счита, че представеното предложение следва да се уважи и на осъденият К.Д.Д. следва да бъде определено общо най-тежко наказание в размер на една година и пет месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК следва да бъде отложено за изпитателен срок от четири години, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, затова и

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК определя на осъдения К.Д.Д. с ЕГН **********,*** едно общо най-тежко наказание в размер на една година и пет месеца лишаване от свобода.

  На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на общо най-тежко наказание в размер на една година и пет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от четири години.

Определението може да се обжалва с частна жалба или частен  протест в седмодневен срок считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати за сведение на Районна прокуратура гр.Карнобат за изпълнение.

 

Заседанието приключи в 12.30 часа с прочитане определението в присъствието на страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

                                     

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………….

                             

                                                                                    2…………………

(

 

                                                                       СЕКРЕТАР: