РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 225/2012

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ТАНЯ-99 -ООД ГР.КАРНОБАТ

ИМПАС-93 ЕООД ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 6.12.2012г.
К.ският районен съд        Р Е Ш И :    ОСЪЖДА И. -** ЕООД ЕИК 160011963 със седалище и адрес на управление гр. С. , обл. П. ул. Д. №11 представлявано от И.А.Б. с ЕГН ********* – Управител да заплати на Т. – ** ООД с ЕИК 102982772 със седалище и адрес на управление гр. К., обл. Б. ул. Екзарх Антим І № 12 представлявано от Ж.П.С. с ЕГН ********** общата сума от 3 050 лв. представляваща дължимата се от него главница по неизплатено задължение по сключени между тях договори за превоз и извършени вследствие на това превози на товари, която сума е обективирана във фактури №№ 357 от 30.06.2010 година, № 368 от 10.08.2010 година , № 378 от 18.09.2010 година и № 380 от 28.09.2010 година , ведно с претендираната мораторна лихва върху същата горепосочена главница в размер на 549, 56 лв. дължима се за периода от 01.07.2010 година до 10.02.2012 година , ведно със законовата лихва върху същата горепосочена главница , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд К. – 12.03.2012 година до окончателното й изплащане .  

2

Гражданско дело No 609/2012

Развод и недейств. на брака

С.Н.Д.

М.К.Д.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 6.12.2012г.

3

НОХД No 509/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Т.Т.С.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 6.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
Т.Т.С.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обв.С. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - задължит. регистр. по наст. адрес *** явяване и подписване на обвиняемия С. пред пробац. служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; -задължит. периодични срещи с пробац. служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; -150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На осн. чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК - ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 27.11.2012г. до влизане в сила на настоящото споразумение.