РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 387/2012

Административни дела

Г.И.Д.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 3.12.2012г.
Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд      Р Е Ш И :      ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 11010714 от 10.07.2012 година издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София