П Р О Т О К О Л

                                    

Година 2012                                                                   град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД           

На тридесети ноември две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

        

                               Съдебни заседатели:    1. П.Т.

                                                2. В.К.

                                   

Секретар: Д.С.

Прокурор: Г. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

Ч Н  дело №......470..........по описа за............2012..................година

         На именното повикване в .........11,30.............часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ Д.В.М. редовно призован, явява се лично.

         Р. ПРОКУРОР редовно призован, лично.

         Р.ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯ М.: Моля да дадете ход на делото. Заявявам, че не разполагам с никакви парични средства и моля да ми бъде назначен служебен  защитник.

 

СЪДЪТ,  изхождайки  от  изявлението на  осъденият,  намира че на  основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал. 1 от Закона за  правната помощ и  вр. чл. 94, ал.1, т. 9, вр. чл. 306, ал.1 т. 1 от НПК е  необходимо да  се отправи  искане до АК- гр. Бургас  за  определянето на  адвокат от списъка на  адвокатите, вписани в  НРПП, който да  представлява  подсъдимите.

 Мотивиран  от гореизложените  съображения

 

 СЪДЪТ

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДА СЕ ОТПРАВИ искане  до  АК-  гр. Бургас на  основание чл. 94, ал.1, т. 9, вр. чл. чл. 306, ал.1 т. 1 от НПК, вр. чл. 25,  ал.1  и чл. 23, ал.1  от Закона за правната  помощ за определянето на адвокат от кръга на вписаните в националния регистър за правна помощ, който да представлява подсъдимият Д.М. по настоящото дело.

Съдът,  изхождайки  от  обстоятелството,  че  за служебен  защитник на осъденият Д.М. *** адв. И. Ц. намира, че на основание чл. 94, ал.1, т. 9  от НПК следва да му бъде назначен посочения  по-  горе адвокат в качеството му на служебен защитник.

 Мотивиран  гореизложените  съображения

 СЪДЪТ

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание  чл. 94,  ал. 1,  т.  9  от НПК, назначава  за  служебен защитник на осъденият М.  адв. Ц..

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

         Съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         ДАВА ход на делото.

         ПОСТЪПИЛО Е предложение от Карнобатския районен прокурор с искане за определяне на едно общо наказание спрямо осъденият Д.В.М. измежду наложените му по присъдите му по НОХД № 65/2011г., НОХД № 506/2010 год. и по НОХД 307/2012 год. – трите по описа на РС Карнобат.

ПОСТЪПИЛИ СА справка за съдимост на осъдения М. с рег. № 1317/26.11.2012г. на Районен съд гр. Карнобат, ведно с преписи от  бюлетини за съдимост  на същия, както и писмо, рег. № И- 18232 от 22.11.2012 година на ГД „Изпълнения на наказанията” при Министерство на правосъдието– град София, както и писмо рег. № И-114-823 от 23.11.2012г. на Национална следствена служба гр. София.

Р.ПРОКУРОР: поддържам предложението. Искания и  доказателства нямам. Ще се  ползваме  от доказателствата, събрани до настоящият момент.

АДВ. Ц. Искания нямам. Няма да сочим други доказателства.

         ОСЪДЕНИЯ М.: Искания  и  доказателства нямам. 

 

         Съдът по доказателствата

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, описани по- горе в настоящият протокол, а именно: справка за съдимост на осъдения М. с рег. № 1317/26.11.2012г. на Районен съд гр. Карнобат, ведно с преписи от  бюлетини за съдимост  на същия, както и писмо, рег. № И- 18232 от 22.11.2012 година на ГД „Изпълнения на наказанията” при Министерство на правосъдието– град София, както и писмо рег. № И-114-823 от 23.11.2012г. на Национална следствена служба гр. София.

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР: уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели, поддържам частично така направеното предложение за групиране на наказанията по отношение на Д.В.М.. Видно от справката за съдимост на същия престъплението – № 65/2011 г. на РС Карнобат е извършено след влизане в сила на споразумението по НОХД № 506/2010 г. на РС Карнобат. Следователно престъплението по НОХД  № 65/2011г. е извършено в съотношение на  рецидив по отношение на предхождащото го престъпление по НОХД № 506/2011г. и съгласно правилата на чл. 25  и 23 НК по същите не може да  бъде определено общо наказание. Считам, че наказанието, наложено по НОХД  № 307/2012г. на КРС може да бъде групирано с всяко едно от предходните наказания. Същото е извършено преди да ми влязла в сила присъда за което и да е от тях двете и се намира в съотношение на реална съвкупност всяко едно от двете наказания, но по трите присъди не е възможно да се определи общо наказание. Спазвайки принципа на най- благоприятното положение по отношение на същия считам, че с  оглед наложените наказания, които по НОХД № 65/2011 и НОХД  № 307/2011г.  са ЛОС  и са отложени на основание чл. 66 от НК следва по същите две наказания да бъде определено общо наказание в размер на най- тежкото от тях- 8 месеца ЛОС, което на основание чл. 66  от НК да се отложи за изпитателен срок от три години., а наказанието по НОХД № 506/2010 следва   да се изтърпи  отделно и същото към момента на  разглеждането на делото е вече изтърпяно, поради което считам че с така направеното групиране  няма да се нарушат правата на осъдения М. и ще бъде постигнат принципа на най- благоприятното съотношение, поради което моля да определите това наказание.

 

АДВ. Ц. – Уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели, споделям становището на районна прокуратура Карнобат за определяне на едно общо наказание по НОХД № 65/2011 и по НОХД  № 307/2012 г. – двете по описа на РС Карнобат и по отношение  на осъдения да бъде определено едно общо наказание в размер на най- тежкото от тях- 8 мес. ЛОС, изпълнението на което се отложи за изпитателен срок от  три години. Считам, че по този начин на групиране на наказанията ще бъде най- благоприятно определено общо наказание на осъдения М.. Моля на основание чл. 25 ал.2 от НК да бъде приспаднато изтърпяното до момента наказание ЛОС, по което и да е от двете НОХДела. Моля  почитаемият съд да се произнесе със съдебен акт в този смисъл.

ОСЪДЕНИЯ М.: нямам какво да добавя към казаното от моя защитник. Предоставям на съда за определяне на едно общо наказание посочено в предложението на  районния прокурор.

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

     Счете делото за изяснено и обяви на страните, че след тайно съвещание ще произнесе определението си,  поради което на основание чл. 300 от НПК се оттегля на тайно съвещание. 

 

        Съдът, изхождайки от предложението на районния прокурор, както и съобразявайки се с приетите по делото доказателства,  намира че същото предложение е основателно, поради следните съображения:

         На осъденият Д.В.М. със споразумение № 181 от 09.12.2010 година по НОХД № 506/2010 година по описа на Районен съд-град Карнобат,влязло в законна сила на 09.12.2010 година,на основание чл.195,ал.1,т.3,т.4 и т.5,във връзка с чл.194,ал.1,във връзка с чл.20,ал.2,във връзка с чл.63,ал.1,т.3,във връзка с чл.55,ал.1,т.2,б.”б”от НК е било наложено наказанието “пробация” със следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година чрез явяване и подписване пред пробационен служител при периодичност два пъти седмично,задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година,безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 часа годишно за срок от една година за деяние,осъществено от него през периода месец юли 2010 година– 02.08.2010 година.

           Също със споразумение № 13 от 23.02.2011 година по НОХД № 65/2011 година отново по описа на Районен съд-град Карнобат,влязло в законна сила на 23.02.2011 година,осъденият М. за извършеното от него   на 17.12.2010 година   престъпление на основание чл.195,ал.1,т.т.3,5 и т.7,във връзка с чл.194, ал. 1,във връзка с чл.20,ал.2,във връзка с чл.28,във връзка с чл.18, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК е бил осъден на три месеца лишаване от свобода,чието изтърпяване е било отложено на основание чл.66,ал.1 от НК за срок от три години.

             С присъда № 60 от 23.10.2012 година, постановена по НОХД № 307/2012 година  по описа на Районен съд-град Карнобат, влязла в законна сила на 07.11.2012 година, на осъдения М. за извършеното от него на неустановена дата през периода началото на месец септември 2010 година до 20.09.2010 година престъпление на основание  чл.195, ал.1, т.3, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1, т.3, във връзка с чл.58 А от НК е било наложено наказанието осем месеца лишаване от свобода,чието изтърпяване е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години.

 

            От така изложеното по-горе се установява,че от една страна деянията на осъдения М. по НОХД № 506/2010 година и по НОХД № 307/2012 година– двете по описа на Районен съд- град Карнобат са извършени в условията на реална съвкупност помежду си, а престъплението по НОХД № 65/2011 година по описа на Районен съд-град Карнобат е извършено в условията на рецидив с деянието на осъдения М. по НОХД № 506/2010 година по описа на КРС, но същевременно това му престъпление по НОХД № 65/2011 година  и по НОХД № 307/2012 година -двете по описа на Районен съд-град Карнобат, са извършени в условията на реална съвкупност помежду си.

          Всичко посочено по-горе навежда на несъмнения извод,че по правилата на съвкупността съдът следва да определи едно общо наказание при най-благоприятното съчетание за осъдения М. измежду наложените му такива по гореупоменатите дела, което в случая се явява това между деянията му по НОХД № 65/2011 година  и по НОХД № 307/2012 година -двете по описа на Районен съд-град Карнобат.

          При това съдът счете, че на осъдения М. е необходимо да му бъде определено наказанието осем месеца лишаване от свобода,което се явява най-тежкото измежду наложените му по гореупоменатите дела.

           Изтърпяването на общото  наказание на осъдения М. следва да бъде отложено за срок от три години. 

           Мотивиран  от гореизложените съображения, съдът

  

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:  

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.4,във връзка с ал.1, във връзка с  чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения Д.  В.  М., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 65/2011 година и по НОХД № 307/2012 година двете по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно-лишаване от свобода в размер на осем месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното най-тежко/общото/ наказание на осъдения  Д.В.М. за срок от три години.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред БОС в 15-дневен срок, считано от днес.

          След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура-град Карнобат,  за сведение.

 

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12,00  часа.                                                 

    

                                                

                                                              СЕКРЕТАР :                                                              

        

 

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :1.                                          

 

 

 

 

                                                                                  2.

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :