РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 31.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 869/2012

Други дела

В.В.И.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 31.10.2012г.
, К.ският районен съд    Р Е Ш И :       ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община К. фактът , че лицето В.В.И. с постоянен адрес и местоживеене *** с ЕГН ********** е роден на *** *** от родители- майка Е. С. И. с ЕГН ********** и от баща – В. И. И. с ЕГН **********.  На основание чл. 542 от ГПК РАЗПОРЕЖДА да се състави по реда на глава трета раздел І и раздел ІІ от Закона за гражданската регистрация акт за раждане на лицето В.В.И. с посочени по- горе дата на раждане , място на раждане , местоживеене и ЕГН , с оглед на което след влизане в законна сила на настоящото съдебно решение на основание чл. 35 ал.1 от ЗГР заверен препис от същото да се изпрати на Община К. за съставяне от съответното длъжностно лице при нея на акт за раждане В.В.И. .