П Р О Т О К О Л

 

12.10.2012 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На дванадесети октомври две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1.....................................

                              2.....................................

 

Секретар ……………………Д.Е.................................................

Прокурор................................Г.Д...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...........

Наказателно общ характер дело номер….407.....по описа за… 2012…година

На именното повикване в ..........................11,30............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Х.П., редовно призован се явява лично, заедно с назначения си служебен защитник адв. Р..

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

         ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

 

И.Х.П. – роден на *** ***, *** ЕГН **********

 

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи на състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381, ал. 6 от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Р.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ:

Г.Д. - прокурор при Районна прокуратура- гр. Карнобат;

ОБВИНЯЕМ:

И.Х.П., ЕГН-**********,***, *** ;

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

Адвокат- В.М.Р.,***, адрес ***.

Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

Спазвайки изискванията на чл. 381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

1. И.Х.П. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за това, че на 19.08.2012 г. в гр. Сунгурларе, област Бургас, в местността „Лозиченски кайнак” (Суван дере) намираща се в землището на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, отнел чужди движими вещи – 500 кг метлен клас със семето изсушен на стойност 475.00 (четиристотин седемдесет и пет лева) от владението на собственика Е. С. Т. от гр. Сунгурларе, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като веща не се е намирала под постоянен надзор.

2. Престъплението е  извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК на обвиняемия И.Х.П. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

4. Веществени доказателства - няма

5. Разноските по делото - в размер на 20 лева, се възлагат на обвиняемия П. и ще се възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 475.00 лева -възстановени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.:……………………………………….

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

                                          адв. Р.: ……..…………………………………

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ И.Х.П.:……………………

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

О П Р Е Д Е Л И:   

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. И.Х.П. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за това, че на 19.08.2012 г. в гр. Сунгурларе, област Бургас, в местността „Лозиченски кайнак” (Суван дере) намираща се в землището на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, отнел чужди движими вещи – 500 кг метлен клас със семето изсушен на стойност 475.00 (четиристотин седемдесет и пет лева) от владението на собственика Е. С. Т. от гр. Сунгурларе, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като веща не се е намирала под постоянен надзор.

2. Престъплението е  извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК на обвиняемия И.Х.П. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

4. Веществени доказателства - няма

5. Разноските по делото - в размер на 20 лева, се възлагат на обвиняемия П. и ще се възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 475.00 лева -възстановени.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия И.Х.П. с ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 20,00 лева, както и сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 407/2012 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11,45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЛЕД като постанови определението с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия И.Х.П. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                           

 

                  

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

   

 

 

 

 

   СЕКРЕТАР: