П Р О Т О К О Л

                                    

Година 2012                                                                   град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД           

На дванадесети октомври две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

        

                               Съдебни заседатели:    1. П.Т.

                              2. Б.  Т.– К.      

Секретар: Д.С.

Прокурор: Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

Ч Н  дело №......365..........по описа за............2012..................година

         На именното повикване в .........11,00.............часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ В.С.Г. редовно призован, явява се лично и с назначеният му служебен защитник адв. С.С..

         Р. ПРОКУРОР редовно призован, лично.

         Р.ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯ Г.: Моля да дадете ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. С..

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         ДАВА ход на делото.

         ПОСТЪПИЛО Е предложение от Карнобатския районен прокурор с искане за определяне на едно общо наказание на осъденият В.С.Г. по присъдите му по НОХД № 224/2011г. по описа на БОС, по НОХД № 274/2011г. и НОХД № 270/2011г. – двете по описа на Районен съд Карнобат.

ПОСТЪПИЛИ СА справка за съдимост на осъдения Г. с рег. № 1137/10.10.2012г. на Районен съд Карнобат, ведно с копия от бюлетини за съдимост, както и справка рег. № 15331/ 05.10.2012г. на ГД „Изпълнения на наказанията” към Министерство на правосъдието– град София.

ПОСТЪПИЛА Е справка рег. № И-95 189 от 01.10.2012г. на Национална следствена служба гр. София.

Р.ПРОКУРОР: поддържам предложението. Искания и  доказателства нямам. Ще се  ползваме  от доказателствата, събрани до настоящият момент.

АДВ. С.: Искания нямам. Няма да сочим други доказателства.

         ОСЪДЕНИЯ Г.: Искания  и  доказателства нямам. 

 

         Съдът по доказателствата

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, описани по- горе в настоящият протокол, а именно: справка за съдимост на осъдения Г. с рег. № 1137/10.10.2012г. на Районен съд Карнобат, ведно с копия от бюлетини за съдимост, справка рег. № 15331/ 05.10.2012г. на ГД „Изпълнения на наказанията” към Министерство на правосъдието– град София, както и справка рег. № И-95 189 от 01.10.2012г. на Национална следствена служба гр. София, описани по- горе в  настоящия протокол.

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

 

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР: уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели, считам че е налице основанието за налагане на общо наказание на подсъдимият  В.С.Г. предвид разпоредбата на чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23, ал.1 от НК.

1. Със споразумение № 103 от 14.03.2011г. по НОХД № 224/2011г. по описа на БОС, определението по което е влязло в законна сила на 14.03.2011г. на В.С.Г. с ЕГН **********, живущ ***, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора-гр.София е определено наказание три години и шест месеца лишаване от свобода за престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а”, вр. чл.26, ал.1 от НК, извършено през периода от 29.12.2010г. до 30.12.2010г. при строг режим, което да се изтърпи в затвор от закрит тип, като на основание чл.59 от НК е приспаднато времето, през което същият е бил задържан под стража, считано от 14.01.2011г.

2. С присъда № 14 от 09.02.2012г. по НОХД № 274/2011г. по описа на КРС, влязла в законна сила на 24.02.2012г. В.С.Г. е осъден на наказание три години и три месеца лишаване от свобода за престъпление по 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.ІІ-ро, т.4, предл.ІІ-ро и т.5, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК, извършено на 14/15.12.2010г. при строг режим, което да се изтърпи в затвор.

         Съгласно протоколно определение № 73 от 09.04.2012г. по ЧНД № 124/2012г. по описа на КРС, изменено частично с определение № 199 от 11.06.2012г. по ВЧНД № 613/2012г. по описа на БОС, влязло в законна сила на 11.06.2012г. на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 от НК на В.С.Г. е определено общо най-тежко наказание от три години и шест месеца по НОХД № 224/2011г. по описа на БОС и НОХД № 274/2011г. по описа на КРС, което да се изтърпи при строг режим в затвор. На основание чл.24 от НК е увеличено определеното общо най-тежко наказание на В.С.Г. с една година и шест месеца лишаване от свобода, което същият изтърпи при строг режим в затвор. На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо най-тежко наказание с направеното увеличение времето, през което същият е търпял наказания по горепосочените НОХД. На основание чл.59 от НК е приспаднато времето, през което В.С.Г. е търпял мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 224/2011г. по описа на БОС, считано от 14.01.2011г. С определение № 199 от 11.06.2012г. по ВЧНД № 613/2012г. по описа на БОС, влязло в законна сила на 11.06.2012г. е изменено протоколно определение № 73 от 09.04.2012г. по ЧНД № 124/20102г. по описа на КРС, като е намален размера на увеличеното общо най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода на шест месеца лишаване от свобода, като определението на КРС е потвърдено в останалата му част.

          Видно от писмо № 1534/2011г. от 13.07.2012г. на Софийски затвор, определение № 73 от 09.04.2012г. по ЧНД № 124/2012г. по описа на КРС е приведено в изпълнение, като е зачетено началото на наказанието от 14.01.2011г.

3. С присъда № 13 от 09.02.2012г. по НОХД № 270/2011г. по описа на КРС, влязла в законна сила на 12.06.2012г. В.С.Г. е осъден на наказание три години и три месеца лишаване от свобода за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, предл.І-во,, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК, извършено през периода 09.01.2011г.-12.01.2011г., което да се изтърпи при строг режим в затвор. 

         Като взех предвид кога са влезли в сила горепосочените определение и присъди и кога са извършени престъпленията намирам, че е налице основание за определяне на общо най-тежко наказание по горепосочените дела, като следва на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК да се определи на В.С.Г. общо най-тежко наказание в размер на три години и шест месеца лишаване от свобода по НОХД № 224/2011г. по описа на БОС, НОХД № 274/2011г. по описа на КРС и НОХД № 270/2011г. по описа на КРС, което на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор. Предвид това, че престъпленията по горепосочените НОХД са извършени от В.С.Г. при условията на опасен рецидив, предлагам така определеното общо най-тежко наказание три години и шест месеца лишаване от свобода да бъде увеличено с една година и шест месеца, като така предложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на пет години лишаване от свобода на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

На основание чл.25, ал.2 от НК от така предложеното общо най-тежко и увеличено наказание да се приспадне отчасти изтърпяното от В.С.Г. наказание лишаване от свобода по което и да е от горепосочените НОХД. На основание чл.59 от НК от предложеното общо най-тежко и увеличено наказание лишаване от свобода да се приспадне времето, през което В.С.Г. е бил задържан под стража, считано от 14.01.2011г.

         Да се определи на В.С.Г. с ЕГН **********, живущ ***, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора-гр.София общо най-тежко наказание в размер на три години и шест месеца лишаване от свобода по НОХД № 224/2011г. по описа на БОС, НОХД № 274/2011г. по описа на КРС и НОХД № 270/2011г. по описа на КРС, което на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

         Предвид това, че престъпленията по горепосочените НОХДела са извършени от В.С.Г. при условията на опасен рецидив, предлагам така определеното общо най-тежко наказание три години и шест месеца лишаване от свобода да бъде увеличено с една година и шест месеца, като така предложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на пет години лишаване от свобода на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

 На основание чл.25, ал.2 от НК от така предложеното общо най-тежко и увеличено наказание да се приспадне отчасти изтърпяното от В.С.Г. наказание лишаване от свобода по което и да е от горепосочените НОХД.

На основание чл.59 от НК от предложеното общо най-тежко и увеличено наказание лишаване от свобода да се приспадне времето, през което В.С.Г. е бил задържан под стража, считано от 14.01.2011г.

 

АДВ. С. – Уважаеми господин председател, уважаеми дами съдебни заседатели, считам че са налице условията на чл. 25 ал.1 от НК за  определяне на едно общо най– тежко наказание на осъденият В.С.Г. по НОХД № НОХД № 224/2011 година по описа на Окръжен съд-град Бургас,по НОХД № 274/2011 година и по НОХД № 270/2011 година –двете по описа на Районен съд-град Карнобат в размер на три години и шест месеца лишаване от свобода, като същото бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Моля да не се прилага разпоредбата на чл. 24 от НК и да не бъде увеличавано така наложеното общо най- тежко наказание с оглед младата и крехка възраст на подсъдимия, като считам че на същият следва да му бъде дадена възможност да се поправи и да заживее нов и пълноценен социален живот. Моля също така от наложеното му най-тежко наказание да се приспадне наказанието ЛОС, изтърпяно от осъдения Г. по гореупоменатите НОХ дела до влизане в законна сила на настоящото определение, респективно – до привеждането му в изпълнение, както и да се приспадне времето, през което същия е бил задържан под стража. Моля съдът за съдебен акт в този смисъл.

ОСЪДЕНИЯ Г.: нямам какво да добавя към казаното от моя  защитник. Предоставям на съда  за определяне на едно общо наказание посочено в предложението на  районния прокурор.

 

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

     Счете делото за изяснено и обяви на страните, че след тайно съвещание ще произнесе определението си,  поради което на основание чл. 300 от НПК се оттегля на тайно съвещание. 

 

        Съдът, изхождайки от предложението на районния прокурор, както и съобразявайки се с приетите по делото доказателства,  намира че същото предложение е основателно, поради следните съображения:

             На осъдения В.С.Г. за извършеното от него  през периода от 29.12.2010 година до 30.12.2010 година деяние със споразумение № 103 от 14.03.2011 година по НОХД № 224/2011 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, влязло в законна сила на 14.03.2011 година, на основание чл.199, ал.1, т.4, във връзка с чл.198, ал.1,във връзка с чл.18, ал.1,във връзка с  чл.29, ал.1, букви “а”, във връзка с чл.26, ал.1 от НК е било наложено наказанието лишаване от свобода в размер на три години и шест месеца, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС му е определен първоначален “строг” режим на изтърпяване наложеното му наказание, което да бъде изтърпяно в затвор.

             С присъда № 14 от 09.02.2012 година по НОХД № 274/2011 година по описа на Районен съд-град Карнобат,влязла в законна сила на 24.02.2012 година,на осъдения Г. за извършеното от него  на 14/15.12.2010 година престъпление на основание чл.196, ал.1, т.2,във връзка с чл.195, ал.1,т.3,предложение “второ”,т.4,предложение “второ” и т.5,във връзка с чл.20,ал.2,във връзка с чл.26,ал.1,във връзка с чл.29,ал.1,букви “а” от НК е било наложено наказанието лишаване от свобода в размер на три години и три месеца,като на основание чл.61,т.2 от ЗИНЗС му е определен първоначален “строг” режим на изтърпяване наложеното му наказание,което да бъде изтърпяно в затвор.

              Съгласно определение № 73 от 09.04.2012 година по ЧНД № 124/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат,изменено частично с определение № 199 от 11.06.2012 година по ВЧНД № 613/2012 година по описа на БОС,влязло в законна сила на 11.06.2012 година,на основание чл.25,ал.1,във връзка с чл.23 от НК на осъдения Г. е определено най-тежкото наказание от три години и шест месеца по НОХД № 224/2011 година по описа на БОС и по НОХД № 274/2011 година по описа на КРС,което да се изтърпи при “строг” режим в затвор. На основание чл. 24 от НК определеното най-тежко наказание на осъдения Г. е увеличено с една година и шест месеца лишаване от свобода,което същият да изтърпи в затвор при “строг”режим.На основание чл.25,ал.2 от НК е приспаднато от така определеното най-тежко наказание,увеличено на основание чл.24 от НК с една година и шест месеца,времето,през което същият е търпял наказание по горепосочените НОХ дела.На основание чл.59 от НК е приспаднато времето,през което осъденият Г. е бил задържан под стража по НОХД № 224/2011 година по описа на БОС,считано от 14.01.2011 година.С определение № 199 от 11.06.2012 година по ВЧНД № 613/2012 година по описа на БОС,влязло в законна сила на 11.06.2012 година, е изменено определение № 73 от 09.04.2012 година по ЧНД № 124/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат,като е намален размера на увеличеното най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода на шест месеца лишаване от свобода,като определението на КРС е потвърдено в останалата му част.

Видно от писмо № 1534/2011 година от 13.07.2012 година на Софийския затвор, определение № 73 от 09.04.2012 година по ЧНД № 124/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат,е приведено в изпълнение,като е зачетено  началото на наказанието от 14.01.2011 година.

            С присъда № 13 от 09.02.2012 година по НОХД № 270/2011 година по описа на Районен съд–град Карнобат, влязла в законна сила на 12.06.2012 година, на осъдения Г. за извършеното от него през периода 09.01.2011 година-12.01.2011 година престъпление на основание чл.196, ал. 1, т. 2, предложение 1-во, във връзка с чл.195,ал.1, т. 4,предложение “второ” и т.5,във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с

 

чл. 26, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, буква “а” от НК е било наложено наказанието лишаване от свобода в размер на три години и три месеца, като на основание чл.61,т.2 от ЗИНЗС му е определен първоначален “строг” режим на изтърпяване наложеното му наказание,което да бъде изтърпяно в затвор.

           От така изложеното по-горе се установява,че деянията на осъдения Г. по всички,цитирани по-горе НОХ дела,са извършени в условията на реална съвкупност помежду си. От своя страна посочено по-горе навежда на несъмнения извод,че по правилата на съвкупността съдът следва да определи едно общо наказание съобразно най-благоприятното за осъдения Йорданов съчетание измежду наложените му такива по гореупоменатите дела.

При това съдът счете, че на осъдения Г.  е необходимо да му бъде определено най-тежкото наказание, измежду споменатите по-горе, а именно:  лишаване от свобода в размер на три години и шест месеца.

Освен това съдът счете, че е необходимо на основание чл.24 от НК да бъде увеличено с една година и шест месеца така наложеното на осъдения Г. най-тежко наказание, т.е. общото му наказание да бъде в размер на пет години лишаване от свобода. За да достигне до този си  извод съдът взе предвид обстоятелството, че осъденият Г. преди да извърши  деянията  си по посочените по- горе три дела е  извършил и други четири на брой   умишлени деяния, за които са му наложени и съответните наказания лишаване от свобода.  

Посоченото  по- горе дава основание да се направи извода, че въпреки осъжданията му по предишните НОХД за съответните престъпления, по отношение на осъденият не е настъпил поправителния и превъзпитателния ефект от наложените му санкции. 

 Освен това всички посочени по- горе данни сочат на извода, че като личност той се характеризира с твърде висока степен на обществена опасност, което от своя страна отново налага извода  за прилагане разпоредбата на чл. 24   от НК.Именно поради това съдът прие, че само наложеното най- тежко наказание по присъдите му по гореупоменатите НОХД няма да бъде достатъчно за осъществяване  целите на наказанието му.

Общото /най-тежкото/си наказание, увеличено на основание чл.24 от НК с една година и шест месеца на основание чл.61, т. 2 от ЗИНЗС осъдения Г. следва да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор.

На основание чл.25,ал.2 от НК е необходимо освен това да бъде приспаднато отчасти от наложеното му най-тежко наказание  наказанието ЛОС, изтърпяно от Г. по гореупоменатите НОХ дела считано до  влизане в законна сила на настоящото определение, респективно – до привеждането му в изпълнение.

НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК ще следва да бъде приспаднато времето, през което същия е бил задържан под стража по НОХД №224/2011 година по описа на ОС-град Бургас, считано от 14.01.2011 година.  

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: № 175

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.1 във връзка с  чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения В.С.Г.,***, в момента в затвора гр.София, ЕГН ********** най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № НОХД № 224/2011 година по описа на Окръжен съд-град Бургас,по НОХД № 274/2011 година и по НОХД № 270/2011 година –двете по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на три години и шест месеца.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК увеличава размера на определеното на осъдения  В.Г. най-тежко наказание с една година и шест месеца ЛОС.

НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален  „строг”  режим на изтърпяване наложеното на осъдения В.Г. най-тежко наказание,увеличено на основание чл.24 от НК с една година и шест месеца, или общо в размер на пет години, което да бъде изтърпяно в затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното му най-тежко наказание  наказанието ЛОС, изтърпяно от осъдения Г. по гореупоменатите НОХ дела,а именно: НОХД № 224/2011 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, по НОХД № 274/2011 година и по НОХД № 270/2011 година –двете по описа на Районен съд-град Карнобат, считано до  влизане в законна сила на настоящото определение, респективно – до привеждането му в изпълнение.

НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което същия е бил задържан под стража по НОХД №.224/2011 година по описа на ОС-град Бургас, считано от 14.01.2011 година.

          Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с  частна жалба или частен протест пред БОС в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура-град Карнобат и Затвора-град София за сведение и изпълнение.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12,00  часа.

                                                

    

                                                

                                                              СЕКРЕТАР :                                                              

        

 

 

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :1.                                          

 

 

 

 

                                                                                  2.

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :