Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е              

 

                                                     № 130 / 12.10.2012г.

 

                                град Карнобат, 12.10.2012 година

 

                                  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Карнобатският районен съд,……колегия,в публичното си заседание

на дванадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                     2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………,като разгледа докладваното от районния съдия  Златко КОСТАДИНОВ

АНХ дело № 360 по описа за 2012 година,за да се произнесе взе предвид:

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 244/20.07.2012 година на началника на РУ”П”-град Карнобат,Бургаска област,на И.В.И. ***,ЕГН-**********,е било наложено административното наказание “глоба” в размер на 30 лева на основание чл.183,ал.3, т.6,във връзка с чл.6,т.1,предложение “четвърто” от ЗДвП, както и наказанието “глоба”в размер на 200 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 също от ЗДвП,във връзка с извършено от същия нарушение разпоредбата на чл.103, предложение “първо” от ЗДвП, 30, а на основание Наредба І-1959 от 27.12.2007 година на МВР са му били отнети четири контролни точки.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление жалбоподателя е атакувал същото единствено по отношение размера на наложените му санкции по чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП,като е изложил и конкретни доводи в тази връзка.Предвид гореупоменатото моли съда да постанови решение,с което да бъде изменено атакуваното наказателно постановление,като се намали размера на наложената му глоба и лишаването от правоуправление на МПС.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител в съдебно

заседание и не е изразила  писмено становище по жалбата.

Въззивният съд,като взе предвид съвкупната и поотделна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и изложените от жал-

боподателя доводи,намира за установено от фактическа и правна страна следното.

Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН и същата е допустима,а разгледана по същество се явява напълно основателна,поради следните съображения :

От приложения към делото АУАН № 244/07.07.2012 година,изготвен от П.К.Н.-младши автоконтрольор при РУ”П”-град Карнобат, се установява,че същия е съставен за това,че на 07.07.2012 година, около 10.30 часа,по ГП І-ви клас № 6,п-н”Почивка” по посока град Бургас  жалбоподателя управлявал товарен автомобил,марка “Форд Фиеста” с регистрационен номер “ЕВ 68 96 АС”,като извършвал маневра “изпреварване”,пресичайки пътна маркировка- М -1,и при подаден  сигнал за спиране със стоп-палка по образец не спира  на указаното му място,а продължил движението си по посока град Бургас,като впоследствие същия бил спрян около 10.40 часа от екип на ПП  от РУ”П”-град Карнобат на  ГП І-6,на километър 444.

В акта е посочено,че с тези си действия жалбоподателят е извършил на- рушение разпоредбата на чл.6,т.1,предложение “четвърто” и чл.103  от ЗДвП.

Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното НП № 244/20.07.2012 година на началника на РУ”П”-град Карнобат,Бургаска област,с което на И.В.И. ***,ЕГН-**********,е било наложено административното наказание “глоба” в размер на 30 лева на основание чл.183,ал.3, т.6,във връзка с чл.6,т.1,предложение “четвърто” от ЗДвП, както и наказанието “глоба”в размер на 200 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 също от ЗДвП,във връзка с извършено от същия нарушение разпоредбата на чл.103, предложение “първо” от ЗДвП, 30, а на основание Наредба І-1959 от 27.12.2007 година на МВР са му били отнети четири контролни точки.

При така изложената фактическа обстановка,съдът достигна до следните правни изводи :

На първо място следва да се отбележи,че АУАН и НП  са издадени от ком-петентни органи. Тази тяхна компетентност произтича от разпоредбата на ЗДвП-чл.189, съгласно която наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от определени от него  длъжностни лица,съобразно тяхната компетентност.Компетентността на полицейските

органи по отношение организирането и контролирането безопасността на движението по пътищата,техническата изправност и регистрацията на МПС произтича също така и от нормата на чл.7,т.19 от ЗМВР./чл.60,ал.І,т.6 от ЗМВР-отменен,а според предишния чл.195,т.2 от ЗМВР началникът на РПУ е посочен като ръководен служител./

В административно-наказателното производство не са допуснати същест-вени процесуални нарушения.НП и АУАН съдържат реквизитите по чл. 57 ЗАНН и чл. 42 ЗАНН.При съставянето на акта за установяване на админи-стративно нарушение са спазени изискванията на чл. 42 ЗАНН, а при изда-ването на атакуваното НП - тези на чл. 57 ЗАНН. Обстоятелствата и в два-та документа са непротиворечиви и напълно достатъчни,което пък дава до-статъчно основание да се направят гореизложените изводи. Съдържанието, както на акта, така и на наказателното постановление,дава пълна представа на нарушителя относно всички параметри от състава на нарушението,реле- вантни за административно-наказателната му отговорност.

На следващо място е необходимо да бъде отбелязано,че процесното НП се явява законосъобразно и от материално-правна страна.

От събраните по делото доказателства се установява по един безпротиво-речив начин,че жалбоподателят действително е управлявала описания

в АУАН и НП товарен автомобил,при което е извършил и нарушение разпоредбата на чл.103,предложение първо от ЗДвП.За да достигне до този си извод съдът изходи най-вече от показанията на разпитаните по делото свидетели П.Н.,Б.Й. и Т.Т., чиито показания  са на незаинтересовани от изхода на делото лица и като такива няма основание да не бъдат кредитирани с доверие.

Това обстоятелство освен това се признава изцяло и от самия  жалбопода-тел.

По разбиране на настоящия съдебен състав фактическите обстоятелства, свързани с този казус,не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от                                                   

ЗАНН,особено като се има предвид характера на този вид административ-

но нарушение.

Безспорно е обаче това,че административнонаказващият орган  при инди-

видуализиране на наказанието не се е съобразил с всички обстоятелства,

произхождащи от разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.В тази връзка необходи-

мо е да се отбележи,че  при определяне размера на наказанието админи-

стративнонаказващия орган не е взел предвид целите на наказанието,про-

кламирани в чл.12 от ЗАНН,не е отчел също така тежестта на конкретното

нарушение,подбудите за неговото извършване,не е изходил от семейното и имотното състояние на нарушителя,както и от обществената опасност на този вид административно нарушение.С  оглед на това наложеното наказание не е индивидуализирано в максимална степен.Установено по  несъмнен начин от събраните по делото доказателства е,че нарушителя е извършил винов-но действие,което по силата на чл.6 от ЗАНН представлява административно нарушение,но при определяне на наказанието АНО не е отчел смекчаващите вината на жалбоподателката обстоятелства,а именно-че същия няма налагани преди това други наказания,а освен това не се е съобразил с материалното и семейното му положение.Изхождайки от изложените съображения съдът счете,че определеното наказание на жалбоподателя е завишено,като едно наказание от порядъка на минималното би изпълнило в оптимална степен целите на наказанието-да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на определения правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително спрямо останалите граждани,така както прокламира чл.12 от ЗАНН. Съобразно посоченото по-горе съдът намира,че наложеното на жал-боподателя наказание,а именно-глоба, трябва да бъде намалено от 200 на 50 лева,а наказанието лишаване от право да управлява МПС-от шест месе-ца-на един месец.

Съдът намира,че не следва да обсъжда въпроса за отнетите контролни точ-ки,тъй-като това по своя характер не съставлява административно нака-зание по смисъла на чл.13 от ЗАНН, и обжалването му не е предмет на настоящото производство.

Ръководен от гореизложените съображения и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН,съдът

                                      

                                              Р    Е    Ш    И    :  

 

    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 244/20.07.2012 година на началника на РУ”П”-град Карнобат,Бургаска област,в частта му,с която на И.В.И. ***,ЕГН-**********,е било наложено административното наказание “глоба” в размер на 200 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 също от ЗДвП,във връзка с извършено от същия нарушение разпоредбата на чл.103, предложение “първо” от ЗДвП,като намалява размера на наложената му глоба от 200 лева на 50 лева,а лишаването от право да управлява МПС-от шест месеца на един месец.

ОСЪЖДА И.В.И. ***,ЕГН-**********,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист.

Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския

административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

                              

                                                  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ  :