РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 360/2012

По ЗД по пътищата

И.В.И.

РУП ГР. КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.10.2012г.
НП-изменен  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 244/20.07.2012 година на началника на РУ”П”-град Карнобат,Бургаска област,в частта му,с която на И.В.И. ***,ЕГН-**********,е било наложено административното наказание “глоба” в размер на 200 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 също от ЗДвП,във връзка с извършено от същия нарушение разпоредбата на чл.103, предложение “първо” от ЗДвП,като намалява размера на наложената му глоба от 200 лева на 50 лева,а лишаването от право да управлява МПС-от шест месеца на един месец. ОСЪЖДА И.В.И. ***,ЕГН-**********,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.      РАЙОНЕН СЪДИЯ :   о

2

ЧНД No 365/2012

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

В.С.Г.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.10.2012г.
 НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения В.С.Г.,***, в момента в затвора гр.София, ЕГН ********** най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № НОХД № 224/2011 година по описа на Окръжен съд-град Бургас,по НОХД № 274/2011 година и по НОХД № 270/2011 година –двете по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на три години и шест месеца.  НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК увеличава размера на определеното на осъдения В.Г. най-тежко наказание с една година и шест месеца ЛОС. НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения В.Г. най-тежко наказание,увеличено на основание чл.24 от НК с една година и шест месеца, или общо в размер на пет години, което да бъде изтърпяно в затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното му най-тежко наказание наказанието ЛОС, изтърпяно от осъдения Г. по гореупоменатите НОХ дела,а именно: НОХД № 224/2011 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, по НОХД № 274/2011 година и по НОХД № 270/2011 година –двете по описа на Районен съд-град Карнобат, считано до влизане в законна сила на настоящото определение, респективно – до привеждането му в изпълнение. НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което същия е бил задържан под стража по НОХД №.224/2011 година по описа на ОС-град Бургас, считано от 14.01.2011 година.   
В.С.Г.

3

НОХД No 407/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.Х.П.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
И.Х.П.
На осн. чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл. 66 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

4

НОХД No 408/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.С.К.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
А.С.К.
На осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК – ПРОБАЦИЯ, като на осн. чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки: - задължит. регистр. по наст. адрес:***, за срок от 1 година и 6 месеца/ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА/, която ще се изпълни чрез явяване и подп. на обв. пред пробац. служител или опр. от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължит. периодични срещи с пробац. служител за срок от 1 година и 6 месеца /ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА/; - безвъзмезден труд в полза на обществото- 100 часа годишно в рамките на една година. На осн. чл. 343 г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т.7 от НК обв. К. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 година и шест месеца /ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА/.