РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.7.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 244/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Е.М.Х.,
М.А.М.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Е.М.Х.
На основание чл. 235, ал.3, т.1, вр.чл.235, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, на осн. чл.55, ал.1, т.1 на подсъдимия Е.М.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание на подс. Е.М.Х. в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   Престъплението е извършено при форма на вината-пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.
М.А.М.
На основание чл. 235, ал.3, т.1, вр.чл.235, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК,на основание чл.55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.ІІ-ро от НК на подсъдимия М.А.М. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване на подс. М.А.М. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, - 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ / ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3, вр. ал.1, т.2, б. „б”, предл.ІІ-ро от НК на подс. М.А.М. не се налага наказание глоба. Престъплението е извършено при форма на вината-пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2

ЧНД No 277/2012

Съдебни поръчки

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД КСАНТИ

М.Н.Х.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 27.7.2012г.
Връчва съдебна поръчка на лицето М.Н.Х..

3

НОХД No 293/2012

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Х.П.,
А.Д.И.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
А.Х.П.
На осн. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК,вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.ІІ-ро от НК на обв. А.Х.П. се опр. нак. „ПРОБАЦИЯ” при сл. пробац. мерки: -задължит. регистр. по настоящ адрес с явяване и подписване на обв. пред пробац. служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; - задължит. периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; -включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА; - 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. 
А.Д.И.
На осн. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК,вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.ІІ-ро от НК на обв. А.Д.И. се опр. наказ. „ПРОБАЦИЯ” при сл. пробац. мерки: -задължит. регистрация по наст. с явяване и подписване на обв. А.Д.И. пред пробац. служител или определено от него дл. лице при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; - задължит. периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА; - 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.