Р Е Ш Е Н И Е

№ 95 / 26.7.2012г.                  град Карнобат

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На осемнадесети юли                                                            2012 година

В публичното заседание в следния  състав:

 

                                                        Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели :   1.

                                                                           2.

Секретар Д.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАХД № 265 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид :

 

           Производството по делото е образувано по повод жалба на „МОНИ 1-2005” ЕООД, ЕИК 200831712, със седалище и адрес на  управление: село Везенково,  общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. Десета № 1, представляван от  управителя Галин Иванов Дрянков, ЕГН ********** чрез адв. Я.С. БАК против наказателно постановление № 19701/22.02.2012 година на Директора на РД на Комисия за защита на потребителите за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което на същият е била наложена имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 20 ал.1 от Закона за защита на потребителите.

Жалбоподателят редовно призован, не се явява лично в съдебно заседание. В жалбата си моли наказателното постановление да бъде отменено,

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на наказателното постановление.

Комисия за защита на потребителите, представлявана от юк.В. редовно уведомени пледира наказателното постановление да бъде потвърдено.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

На 08.11.2011г.  в магазин за хранителни стоки, находящ се в село Везенково е извършена проверка от  актосъставителя Р. и св.К.. Установено е,че търговецът „МОНИ 1-2005” ЕООД,представляван по време на проверката от св.Ч.,която е работила в магазина, не е обозначил едновременно продажната цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки, чрез  етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин”.По време на проверката е съставен констативен протокол.По късно е съставен АУАН № 19701/23.11.2011г. На основание акта е издадено и атакуваното  наказателно постановление.

В съдебно  заседание бяха разпитани актосъставителят Е.Р. на длъжност главен инспектор и  свидетелката К. ***-  присъствали  при извършване на проверката. И двамата свидетели заявяват,че при извършване на проверката  не е била обозначена едновременно продажната цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки,чрез етикети ,ценоразписи ,табели или по друг подходящ начин.

Беше разпитана и св. Ч.,която към момента на проверката е работила в магазина.Съдът не дава вяра на нейните показания,тъй като същата е заинтересована от изхода на делото  понеже работи и към момента в магазина стопанисван от жалбоподателя.

Предвид  горното съдът  намира, че  Наказателното постановление следва да бъде потвърдено като  законосъобразно.

 Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :     

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19701/22.02.2012 година на Директора на РД на Комисия за защита на потребителите за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което на „МОНИ 1-2005” ЕООД, ЕИК 200831712, със седалище и адрес на  управление: село Везенково,  общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. Десета № 1, представляван от  управителя Галин Иванов Дрянков, ЕГН ********** е наложена имуществена санкция  в размер на 300 лева на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите във връзка с извършено от него нарушение разпоредбата на  чл. 20, ал.1 от  Закона за защита на потребителите.

         ОСЪЖДА „МОНИ 1-2005” ЕООД, ЕИК 200831712, със седалище и адрес на  управление: село Везенково,  общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. Десета № 1, представляван от  управителя Галин Иванов Дрянков, ЕГН ********** да заплати сумата от 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: