Р Е Ш Е Н И Е

             № 96 / 26.7.2012г.                                    град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       ІІ състав

На шестнадесети юли                                                  2012 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                           Председател :  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар Д.Е.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХ дело № 231  по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Х.Р.В., ЕГН **********,*** с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура, редовно призована не се явява.

Обвиняемият В., редовно призован се явява в съдебно заседание признава вината си и моли за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 17.03.2012г. обв. Х.Р.В. управлявал лек автомобил марка „ВАЗ” без регистрационни табели между село Черница и гр.Сунгурларе. Около 18.30 часа бил спрян за проверка от служителите на РУП Сунгурларе – Е.Г.П., А.И.С. и П.Д.. При поискване на свидетелство за управление на МПС В. не представил такова, тъй като не притежавал. При извършената от полицаите справка било установено, че той никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен водач по смисъла на закона.

Видно от приложеното по делото Наказателно постановление № 297/2010г. на Началника на РПУ Руен, в сила от 20.05.2011г. обв. В. вече е бил наказан по административен ред за същото деяние – шофиране в условията на неправоспособност.

Събраните в хода на разследването писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност по безспорен и категоричен начин обосновават извода, че обв. Х.Р.В., ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от  НК, за това, че на 17.03.2012г., около 18.30 часа, по  третокласен път 7306 между с.Черница и гр.Сунгурларе управлявал лек автомобил марка „ВАЗ”, без регистрационни табели и без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 297/2010г. на Началника на РПУ Руен, в сила от 20.05.2011г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл. Обвиняемият В. е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

 За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до две години. Към момента на извършване на деянието обвиняемият Х.Р.В. не е бил осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава осма от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди.  

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият В. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното:

Налице са обстоятелства, които водят до смекчаване отговорността на обвиняемия, а именно: направени самопризнания,младежката му възраст. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият Х.Р.В. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Х.Р.В., ЕГН **********,*** от наказателна отговорност по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

ОСЪЖДА Х.Р.В., ЕГН **********,*** да заплати сумата 5.00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: