П Р О Т О К О Л

 

24.07.2011 година                                                                      град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,                      VІІ    състав

На двадесет и четвърти юли две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА И.

 

                                      Съдебни заседатели: 1. П.Т.

                                                       2. С.Ч.

 

Секретар ……………………Г.М.…....................................

Прокурор................................ПЕТЪР ИВАНОВ………....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….И.…..……

Частно наказателно дело номер……259…......по описа за ...2012....година

На именното повикване в ........................09.30…………..............часа се явиха:

 

          ОСЪДЕНИЯТ Ш.Е.М. редовно призован се явява лично и с адв.Т..

          За Районна Прокуратура гр.Карнобат, редовно призована се явява прокурорът Петър Иванов.

ПРОКУРОРЪТ ИВАНОВ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ М.: Да се даде ход на делото. 

С оглед становището на страните, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

          Сне се самоличността на осъдения:

           Ш.Е.М. - роден на *** ***, ** гр.Бургас, ЕГН **********.

          Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

ОСЪДЕНИЯТ М.:  Поддържам молбата си за кумулация. Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

АДВ.Т.: Няма да правя отводи на съда, прокурора и секретаря.

 

 

ПРОКУРОР ИВАНОВ: Молбата е основателна и следва да се уважи.

АДВ.Т.:  Молбата е законосъобразна и основателна и моля да се уважи.

 

ПРОКУРОР ИВАНОВ: Няма да соча доказателства. Да се приемат писмените доказателства.

АДВ. Т.:  Няма да соча доказателства. Нямам искания.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата

          СЪДЪТ  по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства.

 

          СЪДЪТ прочете писмените доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

          ДАВА думата за съдебни прения.

ПРОКУРОР ИВАНОВ: Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели, с молбата си подсъдимият желае да му бъде определено общо наказание по две присъди. Като имам предвид кога са влезли в сила съдебните актове и кога са извършени деянията налице са условия за определяне на общо наказание по НОХД № 97/12г., НОХД № 165/2012г.  НОХД № 459/2011г. и по НОХД № 287 от 2012, като на подсъдимия се определи едно общ наказание лишаване от свобода в размер на десет месеца. На основание чл.68 НК следва да се приведе в изпълнение наказание по НОХД № 459/11г. Предвид на това, че подсъдимият има многобройни осъждания считам, че на основание чл.24 - НК наказанието следва да се увеличи с два месеца. На основание чл.25, ал.2 НК следва да се приспадне времето,  през което подсъдимият е търпял наказание по което и да е от горепосочените дела.

АДВ.Т.: Уважаема г-жо председател,  уважаеми съдебни заседатели, считам, че молбата е законосъобразна и следва да бъде уважена. Със споразумение по НОХД № 97 по описа на КРС за 2012г. за деяние извършено на 09.12.2011г. на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца Със споразумение № 48 по НОХД № 165 по описа за 2012г. на КРС е наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца . Със споразумение  по НОХД № 287 по описа на КРС за 2012г. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца. Деянията са извършени преди да има влязло в законна сила присъда, за което и да е от тях. Считам, че са налице предпоставките на чл.25, вр.чл.23 от НК и за това моля да се определи едно общо най- тежко наказание по трите горе цитирани НОХ Дела, а именно в размер на десет месеца лишаване от свобода. Моля да бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е търпял наказание лишаване от свобода,  по което и да е от делата. Считам, че превенцията би била постигната, ако не се прилага разпоредбата на чл.24 от НК, затова моля така определеното най- тежко наказание да не бъде увеличавано. Моля да се произнесете със съдебен акт в този смисъл.

          ОСЪДЕНИЯТ М.: Моля да се уважи молбата за кумулация.

 

          Съдът приключва изслушването на съдебните прения и дава последна дума на подсъдимия М..

ПОСЛЕДНА ДУМА НА осъдения М.: Моля да ми се определи общо наказание. Да ми се приспадне изтърпяното наказание.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание

ще произнесе определението си в 10.00 часа в тази зала.

         

                  

Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК и е образувано по повод постъпила молба от  осъденото лице Ш.Е.М., ЕГН ********** чрез адв.Т. за определяне на общо наказание на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК.

Представителят на КРП счита молбата за основателна.Предлага на основание чл. 24 НК така определеното общо най-тежко наказание да бъде увеличено с два месеца.

          Защитникът осъденото лице пледира да бъде направена кумулация по посочения в молбата начин, като счита че целите на наказанието биха били постигнати и без приложението на чл.24 НК

В съдебно заседание осъденото лице заявява, че желае да му бъде направена  пълна кумулация.

КРС като взе предвид събраните по делото доказателства и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Лицето Ш.Е.М., ЕГН **********, е осъждано както следва:

Със споразумение № 155/21.11.2011г. по НОХД № 459/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, в сила от 21.11.2011г., за деяние извършено на неустановена дата, в периода 05.11.-06.11.2011г. в с.Зимен, обл.Бургаска, на основание чл.194, ал.1, вр.чл.54 от НК е осъден на три месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието отложено за срок от три години.

  С решение № 120 от 15.12.2011г. на Районен съд Карнобат, по НАХД № 464 по описа за 2011г. на Районен съд Карнобат, за деяние извършено на 15.11.2011г. в с.Зимен, обл.Бургаска е освободен   от наказателна отговорност и на основание чл. 78а от НК му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000  лева.

Със споразумение № 48/26.04.2012г. по НОХД № 165/2012г. по описа на КРС, в сила от 26.04.2012г., за деяние извършено на 17.04.2012г. в с.Глумче, обл.Бургаска, чл.195, ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК е осъден на четири месеца лишаване от свобода при строг режим. На основание чл. 68, ал.1 от НК е постановено да се изтърпи отделно наложеното наказание и наказанието по НОХД № 459/2011 г. по описа на РС Карнобат в размер на три месеца лишаване от свобода

Със споразумение № 78 от 28.06.2012г.  по НОХД № 97/2012г. по описа на КРС, в сила от 28.06.2012г. за деяние извършено на 09.12.2011г. в с.Зимен, обл.Бургас,  чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5,т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на осн.чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя  наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, като на осн.чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  да се изтърпи в затвор  при строг режим на изтърпяване. На основание чл. 68, ал.1 от НК е постановено да се изтърпи отделно наложеното наказание и наказанието по НОХД № 459/2011 г. по описа на РС Карнобат в размер на три месеца лишаване от свобода.

Със споразумение от 23.07.2012г. по НОХД 287/12г. по описа на КРС, в сила от 23.07.2012г. за престъпление по по чл.343, ал.3, б. „а”, предл.ІІ-ро, вр.чл.343, ал.1, б. „б”, предл.ІІ-ро, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 20, ал.1 от Закона за движение по пътищата, извършено на 15.04.2012г. му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затвор.

При така установените факти, съдът съблюдавайки принципа за най-благоприятното за осъдения съчетание при определяне на общо наказание, намира от правна страна следното:

Налице са предпоставките за определяне на общо най-тежко наказание измежду наказанията наложени на Ш.Е.М. по НОХД № 165/2012г, НОХД №97/2012г. и НОХД №287/2012г. и трите по описа на РС Карнобат, тъй като деянията по тези дела са извършени преди да има влязла в сила присъда за кое да е от тях, в размер на най-тежкото от тях, а именно десет месеца “лишаване от свобода” което да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.

Съдебният състав след като се занима с въпроса за определянето на общо най-тежко наказание обсъди и въпроса за приложението на чл. 24 НК. В случая от една страна съставът съобрази младата възраст на осъденото лице, както и факта, че до настоящия момент същият не е търпял наказание лишаване от свобода. От друга страна взе предвид факта, че в изпитателния срок на предходно осъждане осъденото лице е извършило други три престъпления. Нещо повече, тези престъпления са извършени в период по-малък от половин година, като две от тях са осъществени в интервал от само два дни. Изложеното води до извода, че осъждането по НОХД № 459/2011г. по описа на КРС и опасността да бъде изтърпяно и отложеното наказание, наложено по него, не са изиграли поправително въздействие спрямо осъденото лице, поради което наказателната репресия спрямо осъденото лице М. следва да бъде засилена. По този начин у него няма да остане усещането за ненаказаност и същевременно ще се затвърди разбирането, че всяко следващо провинение от негова страна ще се наказва по-строго, което ще му въздейства предупредително след изтърпяване на наказанието да се въздържа от противоправни деяния.

 По изложените съображения съдът намери, че следва да увеличи така определеното общо най-тежко наказание само с два месеца.

Съдът, след като определи общото най-тежко наказание по цитираните осъждания констатира, че  осъденото лице Ш.Е.М. е извършил престъплението по всяко едно от делата, влизащи в съвкупността, в изпитателния срок, на наложеното по НОХД № 459/2011 г. по описа на РС Карнобат наказание от три месеца лишаване от свобода. Определението е влязло в сила на 21.11.2011 г. и съдът е определил изпитателен срок от 3 /три/ години, т.е. изпитателния срок изтича на 31.11.2014г.  Предвид изложеното и на основание чл.68, ал.1 от НК същият да изтърпи отделно и изцяло и отложеното наказание в размер на 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.25, ал.2 от НК при изпълнение на така определените наказания     следва да се приспадне времето, през което  М. е търпял наказание „лишаване от свобода” по всяко едно от осъжданията, считано от 26.04.2012г.

Мотивиран от горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ  на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК на осъденото лице Ш.Е.М., ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 165/2012г, НОХД № 97/2012г. и НОХД № 287/2012г. и трите по описа на Районен съд Карнобат като налага най-тежкото измежду наложените наказанията,  а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА “лишаване от свобода”, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.

УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така наложеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с ДВА МЕСЕЦА, като ОПРЕДЕЛЯ увеличеното общо най-тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 68, ал.1 от НК осъденото лице Ш.Е.М., ЕГН ********** да изтърпи и наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено му по НОХД № 459/2011 г. по описа на РС Карнобат, което да се изтърпи отделно при първоначален „строг” режим в затвор.

  ПРИСПАДА на основание чл.25,ал.2 от НК времето, през което осъденото лице Ш.Е.М., ЕГН ********** е търпял наказание „лишаване от свобода”, считано от 26.04.2012г.

 

След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС Карнобат.

 

Определението подлежи на обжалване и/или протестиране в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа с прочитане определението в присъствието на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1................................

 

                                                                                     

                                                                                   2.................................

 

 

 

                                                          СЕКРЕТАР: