Р Е Ш Е Н И Е

№ 92 / 24.7.2012 г.                                          

                              24.07- 2012 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На   двадесети юли   две хиляди и дванадесета  година

В  заседание  при закрити врати в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Д.С.  

прокурор  ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 273    по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид :

            Производството е по реда на чл. 24, вр. чл. 21,ал.1,т. 2 , вр. чл. 13, ал.1, т. 13   от  Закона  за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

            Постъпило е  предложение от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община ******** за налагане на  възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т. 13 от Закона  за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/Загл. Изм. –Изв., бр.11 от 1961 г./- настаняване във възпитателно училище-интернат  на малолетния С.  Х.Х.  с  ЕГН  ********** ***.Твърдят, че като инициатор  на деянието, предмет на  възпитателно дело и предвид конкретно установените по делото обстоятелства , в т.ч. семейната среда, налагането на други  мерки поЗБППМН по отношение на С.Х.  не биха дали резултат  и налагането на по-интензивна възпитателна мярка спрямо него е необходима за изграждането на пълноценен гражданин на обществото.

В подкрепа на предложението представя доказателства.

           В съдебно заседание предложението се поддържа от председател на  състава на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К.-Д.Н..

           Директор на Дирекция „Социално подпомагане „гр.К.  Д. Я. Д.  изразява становище в смисъл, че предоставя на съда да постанови решението си.

            Районен прокурор –гр.К.  в съдебно заседание  изразява становище в смисъл, че  малолетния не осъзнава това, което е извършил въпреки, чедеянието е  с  висока степен на обществената опасност .Твърди, че  настаняването на детето  в възпитателно училище-интернат  може да влоши положението  и  желае да бъде определена  по-лека мярка- като „поставяне под  възпитателен надзор  на обществен възпитател „ , както и „ забрана на непълнолетния  да напуска  настоящия адрес”, които могат да бъдат ефективни.

      След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното :Установява се , че с Постановление от 01.06-2012г.  районен прокурор при К. районна прокуратура П. И.  отказал да образува предварително производство по отношение на малолетния С.Х.Х., роден  на 31.07-1998г., с ЕГН **********  по преписка, образувана по повод  подадено в РУП С. за извършени от малолетния С.  блудствени действия с внука на С. Р. Х. от с.В..Като със същото постановление  е констатирано, че с деянието си С.Х.Х.  е осъществил  формално състава на чл. 149, ал.1 от НК. Затова   постановление от 01.06-2012г. на Районен прокурор- К. , заедно с преписката  са изпратени на Местната  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К. за образуване на възпитателно дело и налагане на възпитателна  мерки.

Видно, че с решение  от 06.07-2012г. по възпитателно дело №21 / 2012г.  местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К. предложи  на районен съд – К. да наложи възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т.13 от ЗБППМН-настаняване във възпитателно училище-интернат .

От събраните по делото  доказателства, съдът  намира предложението на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К. за основателно и счита, че следва да бъде потвърдено по следните съображения : Съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:   

Малолетният С.Х.Х. е роден на *** *** от майка Н.Х.Х. и баща – Х. С. Х.. Родителите на детето са разделени, като майката на малолетният С.Х. го е изоставила и пребивава в Р. Г., а бащата се е дезинтересирал от състоянието на детето и не полага грижи за него. Грижите за отглеждането и възпитанието на С. са поети изцяло от С. Р. Х.- леля на детето по бащина линия и първа братовчедка на бащата.

Със заповед ЗД-РД-01/0003 от 30.01.2012 г. на директора на Д „СП” К. детето С.Х. било  настанено временно по административен ред в семейството на С. Р. Х. – с. В.,т.к. лицето  С. Р. Х.  пред  социален работник  на Д „СП „ гр.К. е декларирала своето желание и съгласие да се грижи за малолетния С.Х.Х..

Видно, че  с решение № 37 от 29.02-2012г. постановено по гражданско дело № 179  по описа на К. районен съд за 2012г.  малолетният  С.Х.Х., ЕГН: **********, роден на 31.07-1998 година в гр. К. от родители – майка Н.Х.Х., ЕГН:********** и баща – Х. С. Х.,ЕГН-********** бил настанен за отглеждане в семейството на С. Р. Х., ЕГН-**********,*** до навършване на пълнолетие.

Видно, че с решение от 17.02-2012г. по възпитателно дело№ 3/2012г. местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К. наложи  на  малолетният С.Х.Х.  възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т.1 и т.4 от ЗБППМН-предупраждение и поставяне ппод възпитателен  надзор  на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи.

Установява се по делото, че на 25.04.2012г. в отдел ”Закрила на детето „   при Дирекция „Социално подпомагане „ гр.К. бил  получен сигнал от РУП С., че малолетния С.Х. е извършил сексуално насилие спрямо братовчед си П. Х., роден на ***г. За извършеното деяние е задържан и на следващия ден е върнат в дома на баща си, където следва да остане до прилагането на наказателни мерки. Проучвани са и възможностите за настаняване в институция, но към момента не е имало   свободни места.

В дома на баща му грижи за него се полагат от баба му по бащина линия А.С.Х.

Със заповед №ЗД-ЗД-01/0025/27.04.2012г. на Директора на ДСП К. е прекратено настаняването на детето С.Х.Х. с ЕГН ********** в семейството на г-жа С. Р. Х..Впоследствие .Като впоследствие ,  с решение № 112 от 11.06-2012г. по гражданско дело №  506 по описа за 2012г. на К. районен съд  било прекратено  настаняването на малолетното дете С.Х.Х. с ЕГН ********** в семейството на г-жа С. Р.Х. с ЕГН ********** ***,  т.като  въпреки  предоставените  грижи и семейна среда  малолетният С.Х.Х.  е извършил акт на насилие спрямо своя братовчед, който живее в същото семейство.

Съдът приема, че малолетният С.Х.Х.  е   от  семейство от ромски произход .Той от малък  е оставен  без контрол .По отношение на детето С. упражнявано физическо насилие от бащата и от  лицата, при които е живял – г-жа А.Х. и съжителстващия с нея  г-н Л. А. , г-жа М.С.Х.. Понастоящем бащата на детето-  Х. С. Х.  се е дезинтерисирал от детето и не живее постоянно в с.***** .Видно по делото, че  детето  любознателен , контактен. Малолетният С.Х.Х. не посещава  училище през учебната 2011/2012 година.

Изслушан в съдебно заседание в присъствието на психолог Б.Д.С. , малолетния С.Х. заяви, че в настоящия момент живее в една стая до обор в с.*********, където” работи като пастир на  30 / тридесет броя / крави, чисти на  тези 30 крави и дои  30  крави „.Детето С. твърди, че  няма баня, само бойлер , има и хладилник.Твърди, че  получава  по 310 лв. на месец , от които оставали и пари за цигари.  Не прави разлика между изнасилване и блудство.

В съдебно заседание психилог Б.Д.С.  твърди, че желае  да бъде назначен служител , който да работи с детето по конкретна програма и желателно да бъде настането в специализирана институция .

Съдът не споделя становището на  районен прокурор, както и не споделя становището на  психолог, изслушан по делото, тъй като счита, че  в случая малолетния С.Х.Х. , който е на 13 години  и е дете в риск  – никой не се грижи за него.Малолетния С.Х.Х.  регистриран е в ДПС, като по отношение на него са разглеждани две  възпитателни дела- едно от които за блудствени действия  с малолетен.От събраните по делото доказателства, съдът  приема, че в интерес на малолетният С.Х.Х.  е да бъде настанен във възпитателно училище-интернат , където ще му бъде оказван  по ефективен контрол.Съдът счита, че липсата на семейна среда  влияе неблагоприятно  върху формирането  на характера на детето С. , тъй като той няма положителен пример  за подражание, какъвто му е нужен в момента, както и определени  правила за поведение.Наложената по-рано спрямо малолетния мярка не е  изиграла никаква своята роля, поради което съдът и счита, че  правилно е наложена на малолетния С.Х.  най-тежката възпитателна мярка по ЗБППМН- „настаняване във възпитателно училище-интернат „ .

Предвид гореизложеното , съдът  счита, че следва да бъде потвърдено решение  от 06.07-2012г. по възпитателно дело №21 / 2012г. на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К. за настаняване във възпитателно училище-интернат  на малолетният  С.Х.Х., ЕГН: **********, роден на 31.07-1998 година, на основание  чл. 13, ал.1, т.13 от ЗБППМН.

        Мотивиран от горното, съдът

                                       

                                                Р   Е  Ш  И   :

       ПОТВЪРЖДАВА решение  от 06.07-2012г. по възпитателно дело №21 / 2012г. на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните *********, за настаняване във възпитателно училище-интернат  на малолетният  С.Х.Х., ЕГН: **********, роден на 31.07-1998 година,  роден от родители : майка  - Н.Х.Х., ЕГН:**********, понастоящем в чужбина с неизвестен адрес  и баща – Х. С. Х.,ЕГН-********** ***, понастоящем с неизвестен адрес , на основание  чл. 13, ал.1, т.13 от ЗБППМН.

        Решението е окончателно и препис от  него да се изпрати на районен прокурор – гр.К., Дирекция „ Социално подпомагане „  гр.К. и  на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К.********.

       След приключване на настоящото производство, възпитателно дело  ДА СЕ ВЪРНЕ  на Председателя на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Община К.********* ,  за привеждане в изпълнение на влязлото в сила решение.

 

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ  :