РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.7.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 543/2012

Чл.19 ЗГР

М.С.Р.

ОБЩИНА КАРНОБАТ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 10.7.2012г.
К.ският районен съд Р Е Ш И :  ПРОМЕНЯ сегашните собствено , бащино и фамилно име на М.С.Р. с ЕГН ********** *** от М.С.Р. на Т. Д. Р. . 

2

Гражданско дело No 583/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ц.С.С.

А.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 10.7.2012г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 583/2012г. по описа на Районен съд Карнобат.

3

ЧГД No 630/2012

Други ЧГД

Р.М.К.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 10.7.2012г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Р.М.К., ЕГН-**********,*** да сключи граждански брак с М.С.Й., ЕГН-**********,*** проход 7, поради наличието на важни причини, налагащи това бракосъчетание.  

4

НАХД No 176/2012

По ЗД по пътищата

И.Б.Д.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 10.7.2012г.
НП-потвърдено

5

НАХД No 212/2012

Административни дела

Б.Р.А.

СМЕТНА ПАЛАТА

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 10.7.2012г.
  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-ЗОП-66/04.05.2012 година на председателя на Сметната палата на Република България проф.Валери Г. Димитров,с което на жалбоподателя Б.Р.А.,ЕГН-**********,*** Бургас,за нарушение разпоредбата на чл.70,ал.1 от Закона за обществените поръчки е наложено на основание чл.128г също от Закона за обществените поръчки наказанието “глоба” в размер на 500 лева. ОСЪЖДА Б.Р.А.,ЕГН-**********,*** Бургас, да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.  НП-потвърдено

6

НАХД No 214/2012

Административни дела

И.В.Х.

СМЕТНА ПАЛАТА

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 10.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-ЗОП-73/04.05.2012 година на председателя на Сметната палата на Република България проф.Валери Г. Димитров,с което на жалбоподателя И.В.Х.,ЕГН-**********,***,за нарушение разпоредбата на чл.70,ал.1 от Закона за обществените поръчки е наложено на основание чл.128г също от Закона за обществените поръчки наказанието “глоба” в размер на 500 лева.  ОСЪЖДА И.В.Х.,ЕГН-**********,***, да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.   НП-потвърдено