РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.7.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 819/2011

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЕТ МЕТОДИ ТАСЕВ

ХЕРБЕКС ООД

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 9.7.2012г.
Карнобатският районен съд    Р Е Ш И :    ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х. ЕООД с ЕИК 147099360 със седалище и адрес на управление гр. С. , обл. Б. ул. Т. № 12 представлявано от Е.Н.К. с ЕГН ********** , че същият дължи на ЕТ М.Т. със седалище и адрес на управление гр. Ш. ул. С. № 46 А с ЕИК 837003660 със законен представител М.Х.Т. с ЕГН ********** и с процесуален представител адвокат А.Р. и със съдебен адресат адвокатско дружество Стрелков и партньори , адв. А.Р. *** паричната сума в размер на 3 360 лв. представляваща главница по неизплатено и дължимо се възнаграждение по договор за превоз на товари , както и отделно обезщетение за забава респ. мораторна лихва върху горепосочената непогасена главница в размер на сумата от 243, 33 лв. дължима се за периода от 25.09.2010 година до 07.06.2011 година , както и отделно законовата лихва върху същата главница от 3 360 лв. начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума № 455 от 9.06.2011 година по ч.гр.д. № 581 / 2011 г. по описа на КРС – 08.06.2011 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта на направените от същото дружество - ищец съдебни разноски в размер на 342, 07 лв. по заповедното производство .