РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.6.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1414/2011

Вещни искове

М.Н.К.,
Е.Т.К.,
Г.Т.Л.,
Ж.С.Т.,
Г.П.Т.,
Т.П.К.,
Т.К.Д.

ОБЩИНА ГР.КАРНОБАТ ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 8.6.2012г.
К.ският районен съд  Р Е Ш И:    ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община К. с адрес град К. , обл. Б. бул. България № 12 представлявана от Кмета на Общината Г.И.Д. , че М.Н.К. с ЕГН ********** *** същата с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2 , Е.Т.К. с ЕГН ********** *** същият с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2, Г.Т.Л. с ЕГН ********** *** същата с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2, Ж.С.Т. с ЕГН ********** *** същата с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2, Г.П.Т. с ЕГН ********** *** същата с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2, Т.П.К. *** същата с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2 и Т.К.Д. с ЕГН ********** *** същият с пълномощник и със съдебен адрес адв. С.Х.Г.- Т. ***. К. № 2 са собственици на следният недвижим имот находящ се в землището на село Ч. , Община К., обл. Б. , , а именно : дворно място с площ от 3 800 кв.м. при граници : от две страни улици, мера и наследници на К. К. , съставляващо поземлен имот № 058026 по плана на землището на село Ч. с площ от 3, 138 дка при граници : имот № 000109- местен път, имот № 058027 – пасище , мера , както и част от поземлен имот № 000109 с площ от 0, 662 дка при граници на тази част : имот № 058026 , от две страни имот № 000109 – местен път , селищна територия УПИ № ІІ- 146 от квартал 20 по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен план / на село Ч..  

2

Гражданско дело No 1479/2011

Искове по СК

И.А.В.

З.Б.И.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.6.2012г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1479/2011 г. по описа на Карнобатски районен съд