РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.6.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 113/2012

Развод и недейств. на брака

Р.Д.Б.

С.А.Б.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 5.6.2012г.

2

Гражданско дело No 238/2012

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЕОС МАТРИКС ООД ГР.СОФИЯ

С.Т.Т.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 5.6.2012г.

3

Гражданско дело No 273/2012

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

З.М.К.

Д.М.В.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИЯТ от З.М.К.,ЕГН-**********,с постоянен и настоящ адрес по местоживеене ***0,представлявана от адвокат С.Г.-Т.,***-съдебен адрес,ИСК че в полза на същата съществува вземане срещу Д.М.В.,ЕГН-**********,с постоянен и настоящ адрес по местоживеене ***, в размер общо на 34.75/тридесет и четири лева и седемдесет и пет ст./лева,мораторна лихва върху главницата, посочена по-горе в размер на 2.40/два лева и четиридесет ст./ лева за времето от 30.10.2010 година до 26.01.2012 година,заедно със законната лихва също върху упомената по-горе главница в размер на 34.75 лева,считано от датата на подаване заявлението по ч.гр.д. № 63/2012 година,а именно : 26.01.2012 година до окончателното й изплащане,КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

4

Гражданско дело No 534/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 5.6.2012г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.28,във връзка с чл.26,ал.І и чл.25,т.1 и т.2 от Закона за закрила на детето НАСТАНЯВА малолетното дете И.Ц.Б.,родено на *** ***, ЕГН-**********,с родители : майка : Цветанка Цекова Богданова,ЕГН-**********,и баща : неизвестен, ,с постоянен и настоящ адрес : Дом за деца,лишени от родителска грижа “Щурче”-град Средец,в Дом за деца,лишени от родителска грижа “Щурче”-град Средец,ЗА СРОК ДО НАВЪРШВАНЕ СЕДЕМГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ ДЕТЕТО.

5

НАХД No 314/2011

Административни дела

КАПРИ -2001 - ЕООД С.ВЕНЕЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ -ТД ГР.БУРГАС

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ

Решение от 5.6.2012г.
НП-потвърдено

6

НАХД No 35/2012

Административни дела

Р.Т.Р.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ

Решение от 5.6.2012г.
НП-изменено

7

НОХД No 137/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

М.И.Б.,
С.Д.Г.,
И.М.Б.,
А.М.Б.,
А.С.Г.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
М.И.Б.
На осн.чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НКна чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, на подс. М.И.Б. се налагала наказание „ПРОБАЦИЯ” при в следните пробационни мерки: -„задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;  -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото- 100 часа годишно в рамките на една година.  
С.Д.Г.
На осн.чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 55, ал. 1, т.2, б. „б” от НК, на подсъдимия С.Д.Г. се налагала наказание „ПРОБАЦИЯ” при в следните пробационни мерки: - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и шест месеца, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;  - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и шест месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото- 150 часа годишно в рамките на една година.  
И.М.Б.
На осн.чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, на подсъдимия И.М.Б. се налагала наказание „ПРОБАЦИЯ” при в следните пробационни мерки: -„задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;  -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото- 100 часа годишно в рамките на една година.  
А.М.Б.
На осн.чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на осн. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, на подсъдимия А.М.Б. се налагала наказание „ПРОБАЦИЯ” при в следните пробационни мерки:- „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;  -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото- 100 часа годишно в рамките на една година.  
А.С.Г.
На осн.чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК,на осн. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, на подсъдимия А.С.Г. се налагала наказание „ПРОБАЦИЯ” при в следните пробационни мерки: -„задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично; -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца; 

8

НОХД No 166/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

Р.Б.С.,
Т.А.К.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
Р.Б.С.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на подс. Р. Б.С. се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.А.К.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл. 29, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на подсъдимият Т. А. К. се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

9

НОХД No 224/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

Р.Й.А.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
На основание чл. 343 в, ал. 2, вр.ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК 9 (ДЕВЕТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (ТРИ) години.  
Р.Й.А.