П Р О Т О К О Л

 

 

31.05.2012 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      състав

На тридесет и първи май две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:                            

             

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. ГРЪНЧЕВ

                                               Съдебни заседатели: 1. Ж.А.                                                                        2. С.Ч.

 

Секретар ……………………В.Х...........................................

Прокурор................................Г.Д................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….ГРЪНЧЕВ….……

Наказателно общ характер дело номер.110..по описа за............2012.....година

На именното повикване в ....................13.00.....................................часа се явиха:

Подс. И.М.М., редовно уведомен се явява лично и с адв. Б., служебен защитник.

Подсъдимият Ю.М.М., редовно уведомен лично и с адв. Р., редовно упълномощен.

За Районна Прокуратура се явява прокурорът Д..

Ощетеното юридическо лице ДП „Национална компания”, „Железопътна инфраструктура” – Железопътна секция – Шумен, редовно уведомено не се явява представител.

         Прокурорът Д. – Да се даде ход на делото с подсъдимите и техните защитници постигнахме споразумение за решаване на делото в съдебното производство, тъй като подсъдимите възстановиха причинените от деянието щети. Представям споразумението в писмен вид.

Адв. Б. – Да се даде ход на делото.Постигнали сме споразумение с прокуратурата за решаване на делото със споразумение.

Адв. Р. – Да се даде ход на делото. Постигнали сме споразумение с прокуратурата за решаване на делото със споразумение. Представям вносна бележка от 31.05.2012 година, от която е видно, че подсъдимите са възстановили щетата.

Подс. И.М.М. – Да даде ход на делото.Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Т.Б..

Подс. Ю.М.М. – Да се даде ход на делото. Ангажирал съм адв. Р..

Съдът, констатира, че подс. Ю.М. е упълномощил защитник, който да го защитава в настоящото наказателно производство, поради което се налага отстраняването на назначения на досъдебното производство защитник адв. Т.Б., поради което

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ОТСТРАНЯВА от наказателното производство адв.Т.Б., като служебен защитник на подсъдимия Ю.М.М..

СЪДЪТ в съдебно заседание от 03.05.2012 година е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от ощетеното юридическо лице ДП „Национална компания”, „Железопътна инфраструктура” – Железопътна секция – Шумен граждански иск срещу подсъдимите И.М.М. и Ю.М.М. за сумата от 1675 лева /хиляда шестстотин  седемдесет и пет лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 03.12.2003 година до окончателното изплащане на сумата и е конституирал държавната компания Железопътна инфраструктура като граждански ищец по делото.

Разглеждането на гражданския иск ще доведе до затрудняване на наказателното производство и евентуалното отлагане на делото, тъй като ощетеното юридическо лице, претендира освен сумата и законната лихва от датата на деянието. Според разпоредбата на чл.88, ал.2 от НПК разглеждането на гражданския иск не може да стане причина за отлагане на наказателното дело. Още повече, че съгласно разпоредбата на чл.384, ал.3 от НПК споразумение в съдебното производство се одобрява само след съгласието на всички страни. В днешното съдебно заседание представител на ощетеното юридическо лице не се явява, което също ще бъде причина за отлагане на наказателното дело.  Същевременно правата на ощетеното юридическо лице няма да бъдат ограничени, тъй като то разполага с правото да предяви граждански иск срещу подсъдимите по реда на гражданското съдопроизводство.

Предвид гореизложеното, съдът

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 110/2012 година в частта, в която е приет за разглеждане в наказателното производство гражданския иск на ощетеното юридическо лице ДП „Национална компания”, „Железопътна инфраструктура” – Железопътна секция – Шумен срещу подсъдимите И.М.М. и Ю.М.М. за сумата от 1675 лева /хиляда шестстотин  седемдесет и пет лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 03.12.2003 година до окончателното изплащане на сумата.

 

         СЪДЪТ

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на подсъдимите, както следва:

И.М.М.-, ЕГН – **********;

Ю.М.М. -ЕГН– **********.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът – няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ.Б. – Няма да правим отводи.

АДВ.Р. – Няма да правим отводи.

ПОДСЪДИМИЯТ И.М.М. –Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Няма да правя отводи.

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.М.М.– Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Няма да правя отводи.   

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ.

ПРОКУРОРЪТ прочете обвинителния акт.

ПРОКУРОРЪТ Д.-  Г-н съдия, споразумението не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        Адв. Б. – Г-н съдия, постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Адв. Р. – Г-н съдия, постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ И.М.М. –  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.М.М.–  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 27/2003 г. на РУ „Полиция” Сунгурларе и справки за съдимост за подсъдимите.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото, ведно с вносна бележка № ТТ 12152/23102 от 31.05.2012 година.

ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

   Г.Д.- прокурор при Районна прокуратура  гр. Карнобат.

   ПОДСЪДИМИ:

   1.И.М.М. ЕГН ********** 

   *.Ю.М.М. ЕГН **********

   СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ПОДСЪДИМИЯ  И.М.М.

       Адвокат Т.Б.,***, адрес ***

ЗАЩИТНИК НА ПОДСЪДИМИЯ Ю.М.М.:

     Адвокат - В.М. Р., вписан при АК гр. Бургас, адрес ***.

    Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

    Спазвайки изискванията на чл. 384  и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

1. 1. Подсъдимият И.М.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. първо и второ, т. 5,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК: за това, че на 03. 12. 2003 г. в землището на село Прилеп, община Сунгурларе, Бургаска област, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Ю.М.М., чрез използване на техническо средство- оксижен и моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Аскона” с неустановен регистрационен номер отнел чужди движими вещи- 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 25 метра  и 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 13 метра, като вещите са на обща стойност 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ лева от владението на собственика Железопътна секция гр. Варна, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като вещите не са били под постоянен надзор и случая не е маловажен.

         1.  2. Подсъдимият Ю.М.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. първо и второ, т. 5,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че на 03. 12. 2003 г. в землището на село Прилеп, община Сунгурларе, Бургаска област, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.М.М., чрез използване на техническо средство- оксижен и моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Аскона” с неустановен регистрационен номер отнел чужди движими вещи- 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 25 метра  и 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 13 метра, като вещите са на обща стойност 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ лева от владението на собственика Железопътна секция гр. Варна, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като вещите не са били под постоянен надзор и случая не е маловажен.

         2. Престъплението е извършено и от двамата подсъдими при форма на вината „пряк умисъл „ по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          3. 1. За посоченото в точка 1. 1. престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия И.М.М. се определя наказание  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА..

     На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

          3. 2.  За посоченото в точка 1. 2.  престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Ю.М.М. се определя наказание  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА..

          На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

      4. Веществените доказателства - 1 бр. оксижен резач с монтирани 2 бр. маркучи с обща дължина 9 метра, черни на цвят, намиращи се на съхранение в РУП- Сунгурларе, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 53, ал.1 , б. „а” от НК.

         5. Разноски по делото– 45 лева ще бъдат заплатени от подсъдимите в 14 дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

         6. Причинени с престъплението имуществени вреди  в размер на 1675 лева са възстановени.

                

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР  Г.Д. –_________________

 

 

 

2.     СЛ.ЗАЩИТНИК на подс. И.М.

адв. Т.Б.- _________________________

 

 

 

3.     ЗАЩИТНИК на подс. Ю.М.

адв. В.Р. - _________________________

 

 

 

 

4.     ПОДСЪДИМ И.М.М. - _________________

 

 

 

 

5.     ПОДСЪДИМ Ю.М.М.- __________________

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. 1. Подсъдимият И.М.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. първо и второ, т. 5,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК: за това, че на 03. 12. 2003 г. в землището на село Прилеп, община Сунгурларе, Бургаска област, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Ю.М.М., чрез използване на техническо средство- оксижен и моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Аскона” с неустановен регистрационен номер отнел чужди движими вещи- 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 25 метра  и 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 13 метра, като вещите са на обща стойност 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ лева от владението на собственика Железопътна секция гр. Варна, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като вещите не са били под постоянен надзор и случая не е маловажен.

         1.  2. Подсъдимият Ю.М.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. първо и второ, т. 5,  вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че на 03. 12. 2003 г. в землището на село Прилеп, община Сунгурларе, Бургаска област, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.М.М., чрез използване на техническо средство- оксижен и моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Аскона” с неустановен регистрационен номер отнел чужди движими вещи- 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 25 метра  и 1 бр. железопътна релса тип 49 с дължина 13 метра, като вещите са на обща стойност 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ лева от владението на собственика Железопътна секция гр. Варна, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като вещите не са били под постоянен надзор и случая не е маловажен.

         2. Престъплението е извършено и от двамата подсъдими при форма на вината „пряк умисъл „ по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          3. 1. За посоченото в точка 1. 1. престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия И.М.М. се определя наказание  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА..

     На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

          3. 2.  За посоченото в точка 1. 2.  престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Ю.М.М. се определя наказание  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА..

          На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

      4. Веществените доказателства - 1 бр. оксижен резач с монтирани 2 бр. маркучи с обща дължина 9 метра, черни на цвят, намиращи се на съхранение в РУП- Сунгурларе, следва да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 53, ал.1 , б. „а” от НК.

         5. Разноски по делото– 45 лева ще бъдат заплатени от подсъдимите в 14 дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

         6. Причинени с престъплението имуществени вреди  в размер на 1675 лева са възстановени.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

ОСЪЖДА подсъдимите И.М.М., ЕГН-**********, и Ю.М.М., ЕГН-**********,да заплатят направените по делото съдебни разноски в размер по на 22.50 лева /двадесет и два лв 50 ст/ всеки един от тях, както и сумата от по 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1…………………

 

 

 

                                                                                     2…………………..

    

 

                   СЕКРЕТАР:

 

 

                       

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се

произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1, буква „а” от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства, послужили за извършване на умишленото престъпление, а именно – 1 бр. оксижен резач с монтирани 2 бр. маркучи с обща дължина 9 метра, черни на цвят.

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 110/2012 година по описа

на КРС.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.00  часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1…………………

 

 

 

 

                                                                                     2…………………..

    

 

 

                   СЕКРЕТАР:

 

                       

 

 

След като произнесе присъдата си на основание чл. 309 от НПК, съдът се занима и с наложените на подсъдимите  И.М.М., ЕГН-**********, постоянен адрес:*** и осма 15 и Ю.М.М., ЕГН-**********, постоянен адрес:*** Ботев 27 мерки за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

 

         О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         ОТМЕНЯ  наложената на подсъдимият И.М.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

         ОТМЕНЯ  наложената на подсъдимият Ю.М.М., ЕГН-**********,мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1…………………

 

 

 

                                                                                     2…………………..

    

 

 

 

 

                   СЕКРЕТАР: