П Р И С Ъ Д А

№ 41 / 14.5.2012г.                град Карнобат

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                             VІ състав

На четиринадесети май      две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

Съдебни заседатели :

1. Ж.А.

2. С.Ч.

Секретар В.Х.

Прокурор Щилияна Петкова

като разгледа докладвано от съдията ГРЪНЧЕВ

наказателно общ  характер  дело № 492 по описа за 2011 година

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

ПРИЗНАВА подсъдимият А.М.Ч., ЕГН-**********

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ

 

         През периода 16.10.2010 година - 26.10.2010 година в района на гара Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас от бивше военно поделение ГСМ, при условията на повторност в немаловажен случай, чрез използване на техническо средство – брадва отнел чужда движима вещ – 86.335  линейни метра силов кабел с медни жила, марка “СВТ 3 Х 70+35 кв.мм.” на обща стойност 4921,38 лева /четири хиляди деветстотин двадесет и един лева и тридесет и осем стотинки/, от владението на Министерство на Отбраната на Република България-сектор “Регионална инфраструктура на отбраната” към Централно военно управление, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да го присвои и

НА ОСНОВАНИЕ чл.195, ал.1, т.4, предл.„второ”, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК го

 

         О       С       Ъ       Ж      Д       А:

 

НА ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК намалява така наложеното наказание с 1/3 и постановява да изтърпи наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наложеното му наказание в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимият А.М.Ч., ЕГН-**********,*** да заплати на ощетеното юридическо лице Министерство на отбраната на Република България гр.София сумата от 4651.68 /четири хиляди шестстотин петдесет и един лв. 68 ст./ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, вследствие на непозволено увреждане, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на увреждането – 26.10.2010 година до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимият А.М.Ч., ЕГН-**********,*** да заплати на държавата държавна такса върху гражданския иск в размер на 186.07 лева /сто осемдесет и шест лв. 07 ст./, а на Министерство на отбраната на Република България гр.София сумата от 200 /двеста/ лева за юрисконсултско възнаграждение, както и сумата 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

Веществените доказателства – 31 кг обгорял силов меден проводник да се предаде на Министерство на отбраната на Република България гр.София.

ОСЪЖДА подсъдимият А.М.Ч., ЕГН-**********,*** да заплати направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

         ПРИСЪДАТА може да се протестира или обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:         1......................................

 

 

                                                                           2......................................