Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                             № 46 / 14.5.2012г.

 

                                                Град Карнобат

 

                            В   И  М  Е Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Карнобатският районен съд……….колегия в публично заседание

на  четиринадесети май през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                    Съдебни заседатели  :    1.

                                                                               2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора……..........….като разгледа докладваното от районния съдия АНХ дело №.. 192..  по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид:

Делото е образувано по повод внесена за разглеждане в съда преписка на РУ „Полиция” – град Сунгурларе, във връзка с констатирана проява на дребно хулиганство от лицата А.  К.М. ***.

 Съдът, като изходи от съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства, а именно – докладна записка, акт за констатиране проява на дребно хулиганство, обясненията на нарушителите, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 13.05.2012 год. около 19,00 часа нарушителят А.К.М. се  обадил по телефона на свидетелите А.  Ю. и  С.  Ш., като ги поканил да отидат  в дома му  за да се почерпят. Наскоро след това посочените по- горе двама свидетели отишли до дома на нарушителят  А.М. и седнали пред входната (пътната) врата, като започнали до консумират  ракия. Някъде след 19,30 часа на същото място дошъл и нарушителят  Ф.М., който постоял около 10- на минути при тримата, а след това влязъл  в жилището на родителите си, в което живеел и  брат му  А.  М.. Малко след това той  излязъл от двора, при  което гласно изразил  негодуванието  си от това, че  родителите му и по-  конкретно баща му не му дал  цигара. Поведението на Ф.М. предизвикало  острата реакция на неговия брат А.  М., който започнал да му вика: „Защо влизаш в къщата ми?…..” в  резултат на това между двамата възникнало спречкване при което първоначално те започнали да се блъскат един друг, което спречкване прераснало  в бой помежду им. Същевременно двамата отправили един към друг обидни думи и псувни. Поведението им предизвикало възмущението на свидетелите С.Ш. и А.  Юмер, като последните двама направили необходимото за да ги разтърват. Малко след това нарушителят  Ф.  А. напуснал  мястото на събитието в посока към центъра на селото. От своя страна обаче нарушителят  А.  М.  влязъл в двора на  сестра си Д., който всъщност бил съседен на имота на родителите им  и вземайки една лопата започнал с нея да чупи остъклението на преддверието на къщата. Междувременно органите на полицията били уведомени  за случващото се поради което наскоро след това на посоченото по- горе място пристигнали полицейски служители от  РУП гр. Сунгурларе. От своя страна полицейските служители задържали и отвели нарушителите в полицейското управление, където съответно им били снети обяснения, както и съставен акт за констатиране проява на дребно хулиганство.  

От така изложената по- горе фактическа обстановка следва несъмнения извод, че поведението на двамата нарушители предизвикало нарушаването на  обществения ред и спокойствие, както и  възмущението на намиращите се на посоченото по- горе  място свидетели. От това пък следва извода, че и  двамата нарушители са осъществили от обективна  и субективна страна състава на чл. 1 от УБДХ, поради което на същите е необходимо да бъде  наложена  санкция именно на посоченото  основание.

При обсъждане вида и размера на наказанията на нарушителите съдът счете, че на същите е необходимо да бъде наложена санкция по втората  алтернатива на  УБДХ, а  именно: „ГЛОБА”, както следва: по отношение на нарушителя А.К.М.– в размер на 170,00  /сто и  седемдесет/ лева, а по отношение на нарушителят Ф.К.М.  в размер на 100,00 /сто/ лева.

При обсъждането на  въпроса за индивидуализацията на наказанието на нарушителите съдът се съобрази със следните о обстоятелства: от една страна счете, че з а извършване на непристойните им прояви е допринесла сравнително ниската им степен на тяхната правна и  обща култура, както и несъобразяването им с установените правни и морални норми за поведение.  От друга страна  съдът  обаче се съобрази с материалното  и семейното положение на двамата нарушители, с критичното им отношение към извършеното и разкаянието им в тази връзка, както и с обстоятелството че по делото не се събраха данни двамата да са имали преди това други подобни противообществени прояви.

Именно от гледна точка на споменатите по- горе съображения съдът счете че за поправянето и превъзпитанието  и на двамата нарушители е необходимо да им бъдат наложени горепосочените санкции.

   

Мотивиран от изложените по-горе съображения, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И :

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.І, предложение “второ” от УБДХ  НАЛАГА на А.К.М.: роден на ***г***, живущ ***, с ЕГН ********** и Ф.К.М.: роден на ***г***, живущ ***, с ЕГН ********** административното наказание „ГЛОБА”, както следва: по отношение на нарушителя А.К.М.– в размер на 170,00  /сто и  седемдесет/ лева, а по отношение на нарушителят Ф.К.М.  в размер на 100,00 /сто/ лева.

ОСЪЖДА А.К.М.: роден на ***г***, живущ ***, с ЕГН **********  да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай  на служебно  издаване на  изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Ф.К.М.: роден на ***г***, живущ ***, с ЕГН ********** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай  на служебно  издаване на  изпълнителен лист.

 

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ, КАТО СЪЩОТО СЛЕДВА ДА СЕ  ИЗПЪЛНИ   НЕЗАБАВНО.

 

 

 

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: