Р Е Ш Е Н И Е 91/14.5.2012г.

                                              

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на деветнадесети април  две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

            Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 83 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод исковата молба от „Общински имоти – Карнобат” ЕООД, с ЕИК 102245794,със седалище и адрес на управление: град Карнобат, ул. „Аспарух” № 5, представлявано от В.А. – Управител против С.Р.Г., с ЕГН **********,*** с правно основание чл. 422 ГПК във връзка с чл. 415 ГПК. В молбата се твърди, че „Общински Имоти – Карнобат” ЕООД е предоставило под наем на ответника в качеството му на ЕТ помещение, находящо се в град Карнобат, кооперативен пазар, а последният се е задължил да заплаща месечна наемна цена и консумативните разходи за ползването на обекта, като плащанията да се осъществяват  в последният работен ден от месеца. Договорът за наем е сключен на 01.08.2008 г със срок три години, като месечната наемна цена е в размер на 5% от МРЗ., а консумираната ел.енергия е съобразно показанията на измервателния уред, монтиран в обекта на наемателя. От 01.01.2009 г. наемната цена за предоставеното под наем помещение е променена съобразно промяната на МРЗ и наема за целият обект е в размер на 288,24 лв.  В договора е предвидено, същият може да бъде предсрочно прекратен едностранно от страна на наемодателя, в случай че наемателя не заплати две наемни вноски или две месечни вноски консумативи. (чл. 26,2). Поради неизпълнение на задължението на наемателя - ответник по иска, за заплащане на наемната цена на същият е изпратено известие изх. № 94/03.06.2011 г., с което му е указано, че при неплащане на дължимите суми договорът ще бъде прекратен, като известието да се счита за едномесечно предизвестие за прекратяването му, което е получено от ответника на 06.06.2011 г. Към момента на уведомяването от страна на наемодателя за прекратяването на договора за наем, наемателят има неплатени наемни вноски – за месеците от 09. 2010 г. до 05.2011 г. включително и консумативните разходи за същият период. В указаният срок ответника не е заплатил дължимите суми и същият е уведомен (писмо изх. № 102/07.07.2011 г.), че договорът е прекратен считано от 07.07.2011 г., като е поканен в седемдневен срок да освободи помещението. Длъжника не е изпълнител задълженията си по договора и дължи наем   за   периода от 01.09.2010 г. до 07.07.2011 г., като общо дължимият наем е в размер на 2938,38 лева. Заплащането на месечните вноски е следвало да бъде осъществено до последният работен ден от месеца или за всеки един от посочените месеци на датите както следва: 30.09.2010г, 29.10.2010г., 30.11.2010 г., 30.12.2010 г., 31.01.2011 г., 28.02.2011г, 31.03.2011г, 29.04.2011 г, 31.05.2011 г., 30.06.2011 г., 07.07.2011 г., като поради   неизпълнение на задълженията за заплащане на наема на падежа,  ответника дължи и законна лихва върху дължимите месечни вноски в размер на 288,24 лв., както следва: 35,81 лв. за период от 01.10.2010 г. до 13.12.2011 г., 33,45 лв. за период от 30.10.2010 г. до 13.12.2011 г., 30,85 лв. за период от 01.12.2010 г. до 13.12.2011 г., 28,40 лв. за период от 31.12.2010 г. до 13.12.2011 г., 25,79 лв. за период от 01.02.2011 г. до 13.12.2011 г., 23,51 лв. за период от 01.03.2011 г. до 13.12.2011 г., 20,98 лв. за период от 01.04.2011 г. до 13.12.2011 г., 18,61 лв. за период от 30.04.2011 г. до 13.12.2011 г., 16,00 лв. за период от 01.06.2011 г. до 13.12.2011 г., 13,55 лв. за период от 01.07.2011 г. до 13.12.2011 г. и 2,51 лв. за период от 08.07.2011 г. до 13.12.2011 г. върху сумата 55,98 лв., представляваща дължимия наем за периода 01 – 07.07.2011 г. Или общото  обезщетение за забава е в размер на 249,46 лв.  Консумираната, но незаплатена от длъжника електроенергия е в размер както следва:  за VІІ.2010 г., - 39,07 лв., за VІІІ.2010 г. – 30,89 лв,  за ІХ.2010 г. – 18,64 лв., за Х.2010 г. – 20,68 лв., за ХІ.2010 г. – 20,68 лв. за ХІІ.2010 г. – 32,94 лв. , за І.2011 г. – 84,02 лв, за ІІ.2011 г. – 75,85 лв., за ІІІ.2011 г. – 61,55 лв., за ІV.2011 г. – 24,76 лв., за V.2011 г. – 32,94 лв. и за VІ.2011 г. – 22,72 лв., или общо в размер на 464,74 лева. Същият дължи и законната лихва върху посочените суми от последният работен ден на съответният месец до 13.12.2011 г., както следва: 5,50 лв, 4,09 лв, 2,15 лв., 2,39 лв, 2,21 лв, 3,24 лв, 7,54 лв., 6,18 лв, 4,47 лв., 1,60 лв., 1,83 лв, 1,07 лв. или общо в размер на 42,27 лв.

 На 15.12.2011 година „Общински Имоти – Карнобат” ЕООД е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 410 от ГПК срещу Стафан Р.Г., в качеството му на ЕТ „С.Г.” въз основа на което е образувано ч.гр.д. № 1708/2011 /2011 г. по описа на РС Карнобат. По делото обаче е постъпило възражение от страна на длъжника, поради което е направено искане да се приеме за установено дължимостта на присъденото със заповедта за изпълнение по ч.гр.д. № 1708/2011 г. на КРС вземане на „Общински Имоти – Карнобат” ЕООД за сумата 3403,12 лева, представляваща дължим наем за период 01.09.2010 г. до 07.07.2011 г. – 2938,38 лв. и неплатена консумирана ел.енергия за периода 01.09.2010 г. – 07.07.2011 г. – 464,74 лв, и сумата 291,73 лв. представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва върху всяка една от дължимите суми от датата на падежа на всяко едно от задълженията до 13.12.2011 година., ведно със законната лихва върху  сумата 3403,12 лв, считано от 15.12.2011 год. с оглед заведеното на тази дата заявление по чл. 410 от ГПК, както и направените по делото разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение по двете производства – настоящето и това по чл. 410 от ГПК. Представя писмени доказателства.

В с.з. се явява процесуален представител на ищеца който поддържа претенцията и прави искане да се постанови неприсъствено решение.

В срока по чл. 131 ГПК ответницата не е депозирала писмен отговор. Не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител. Не е направено искане делото да се гледа в нейно отсъствие.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното.

На 01.08.2008г. страните са подписали договор за наем, по силата на който “Общински Имоти – Карнобат” ЕООД е предоставило под наем на ответника в качеството му на ЕТ помещение, находящо се в град Карнобат, кооперативен пазар, а последният се е задължил да заплаща месечна наемна цена и консумативните разходи за ползването на обекта, като плащанията да се осъществяват  в последния работен ден от месеца. Договорът за наем е със срок три години, като месечната наемна цена е в размер на 288,24 лв.

От назначената и изслушана в съдебно заседание съдебно счетоводна експертиза се установява, че размерът на задължението на ответника възлиза на сумата от 3403.12 лв., от която 2938.38 лева дължим наем и 464.74 лв. неплатена консумирана ел.енергия Размерът на законната лихва върху всяка една от дължимите суми от датата на падежа на всяко едно задължението до 15.12.2011 година възлиза на сумата от  291.13 лв.

По делото са представени и  извлечение от счетоводството на ищцовото дружество за периода 01.07.2010г.-31.12.2010г. и за периода 01.01.2011г.-31.08.2011г. видно от който дружеството е заплащало потребената ел. енергия за всички обекти, находящи се на кооперативен пазар, гр.Карнобат, в това число и за обекта, ползван от ответника.

На 15.12.2011 година „Общински Имоти – Карнобат” ЕООД е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 410 от ГПК срещу Стафан Р.Г., в качеството му на ЕТ „С.Г.” въз основа на което е образувано ч.гр.д. № 1708/2011 г. по описа на РС Карнобат. В рамките на образуваното производство съдът е издал Заповед №1407 / 16.12.2011г, с която е разпоредено на длъжника да заплати на кредитора сумата от сумата от 3403,12 лева, представляваща  главница, лихва в размер на 291,73 лева от датата на  падежа до 13.12.2011г., ведно със законната лихва, начиная от датата на подаване на заявлението 15.12.2011год. до изплащане на вземането, както и сумата от 324,00 лева разноски по делото, от които 74,00 лева държавна такса за образуване на дело и 250,00 лева адвокатско възнаграждение.

Предвид така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

   Съгласно чл. 238, ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска. За да постанови неприсъствено решение обаче на страните трябва да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и  искът да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

С разпореждане от 15.02.2012г и определение  от 21.03.2012г., съдът е указал на страната последиците от неподаването на отговор и неявяването й в съдебно заседание, без да е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие. Препис от посочените съдебни актове са били получени от ответника, поради което съдът приема, че е налице първата предпоставка.

Въз основа на събраните писмени доказателства съдът намира, че между страните е налице договор за наем, съгласно който ищецът е предоставил за ползване недвижим имот на ответника, но последният не е изпълнил насрещното си задължение по него-а именно да заплати цената за ползването на имота и свързаните с това разходи. От тези доказателства, неоспорени от ответника, се установява още, че задължението по договора възлиза на сумата от 3403.12 лв., от която 2938.38 лева дължим наем и 464.74 лв. неплатена консумирана ел.енергия. Размерът на законната лихва върху всяка една от дължимите суми от датата на падежа на всяко едно задължението до 15.12.2011 година възлиза на сумата от  291.13 лв.

 Горното пък дава основание на съда да приеме, че предвид представените доказателства искът касателното претенцията за вземане по договора за предоставяне на далекосъобщителни услуги е и вероятно основателен, т.е. налице са условията за неприсъствено решение. Независимо от факта, че заповедта е постановена срещу ответника в качеството му на ЕТ, съдът намира, че няма пречка да се постанови неприсъствено решение по иска с правно основание чл. 422 ГПК срещу физическото лице, тъй като от една страна в съдебната практика е прието, че с регистрирането си като едноличен търговец физическо лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. След прекратяване дейността на физическото лице като търговец, респ. заличаването му от търговския регистър, отговорността за задълженията му, сключени когато е било вписано като ЕТ продължава да се носи от физическото лице, макар вече то да няма качество на търговец. От друга страна в Определение № 707/15.10.2010 г.по ч. т. д. № 314/2010 г. на ВКС, II ТО е прието, че няма пречка иск с такава правна квалификация да бъде предявен срещу наследниците на длъжник, починал след подаване на възражение срещу заповедта, което на още по-голямо основание прави настоящия иск допустим.

Досежно претенцията да се приеме за установено, че съществува вземането на ищеца в частта на присъдените със заповедта съдебно-деловодни разноски съдът намира искането недопустимо, тъй като разноските не съставляват вземане по смисъла на чл. 422 от ГПК и не могат да бъде предмет на производството по този иск. Произнасяне по искането за присъждане на направените от заявителя разноски по издаване на заповедта за изпълнение се дължи в заповедното производство. Такъв иск е допустим за установяването само на вземанията, които са предмет на заповедно производство и срещу които ответникът като длъжник е предявил възражението по чл. 414 от ГПК. Отговорността за разноски е законна последица от уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. С подаването на възражение срещу заповедта длъжникът превръща в спорно, претендираното със заявлението вземане в едностранното заповедно производство, което се основава на наличието на материално правоотношение между страните, като само това вземане, но не и разноските, произтичащи от развилото се процесуално правоотношение, може да бъде предмет на установителния иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК.

При този изход на делото ответникът дължи и направените от ищеца съдебно деловодни разноски в размер на 703.53лева

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

           

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата С.Р.Г., с ЕГН **********,***, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕТО на „Общински имоти – Карнобат” ЕООД, с ЕИК 102245794,със седалище и адрес на управление: град Карнобат, ул. „Аспарух” № 5, представлявано от В.А. – Управител по Заповед №1407 / 16.12.2011г издадена по ч.гр.д. 1708/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, в размер на сумата от за сумата 3403,12 лева, представляваща дължим наем за период 01.09.2010 г. до 07.07.2011 г. в размер на 2938,38 лв. и неплатена консумирана ел.енергия за периода 01.09.2010 г. – 07.07.2011 г. в размер 464,74 лв, и сумата 291,73 лв. представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва върху всяка една от дължимите суми от датата на падежа на всяко едно от задълженията до 13.12.2011 година., ведно със законната лихва върху  сумата 3403,12 лв, считано от 15.12.2011 год. до окончателното изплащане на вземането.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на „Общински имоти – Карнобат” ЕООД, с ЕИК 102245794,със седалище и адрес на управление: град Карнобат, ул. „Аспарух” № 5, представлявано от В.А. – Управител против С.Р.Г., с ЕГН **********,***, в частта, с която се иска да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземането на ищеца по Заповед №1407 / 16.12.2011г издадена по ч.гр.д. 1708/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, за сумата от 324лева лв., представляващи съдебно-деловодни разноски и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 83/2012г. по описа на КРС в тази му част.

ОСЪЖДА С.Р.Г., с ЕГН **********,***Общински имоти – Карнобат” ЕООД, с ЕИК 102245794,със седалище и адрес на управление: град Карнобат, ул. „Аспарух” № 5, представлявано от В.А. – Управител сумата от 703.53лева съдебно-деловодни разноски.

Решението в частта, с която искът  се оставя без разглеждане и се прекратява производството подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от връчването му, в останалата му част не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: